Skip to main content

Aksjeeiers plikt til å sende flaggemelding for stemmerett som kan utøves med grunnlag i fullmakt

Det følger av verdipapirhandellovens bestemmelser om flagging av større aksjeposter at den flaggepliktiges stemmerettigheter til aksjer som kan utøves med grunnlag i fullmakt (uten instruks), medregnes ved beregningen av vedkommendes andel i selskapet.

Flaggegrensene er 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 1/3, 50 %, 2/3 og 90 %.

Det er den flaggepliktige selv (dvs fullmektigen) som er ansvarlig for innsendelse av flaggemelding. I henhold til Finanstilsynets Rundskriv 9/2009 skal selskapet etablere rutiner for opptelling i tiden mellom innkalling og avholdelse av generalforsamling, slik at flaggemelding kan sendes raskest mulig ved passering av en flaggegrense.

I tråd med nevnte rundskriv har Orkla etablert rutiner for opptelling av fullmakter i tiden mellom innkallingen og avholdelse av generalforsamlingen, og vil forsøke å straks varsle vedkommende aksjonær eller annen fullmektig som på grunn av fullmakter når opp til eller passerer en flaggegrense. Orklas rutiner for opptelling forutsetter imidlertid at Orkla har kjennskap til hvilken gruppe aksjonæren eventuelt konsolideres til. Vi ber derfor om at konsolideringer som kan ha betydning for aksjonærens flaggeplikt meddeles Orkla Investor Relations, tlf. 22 54 40 00.