Skip to main content

Aksjeeiers plikt til å sende flaggemelding for stemmerett som kan utøves med grunnlag i fullmakt

Nye bestemmelser i verdipapirhandelloven om flagging av større aksjeposter mm. trådte i kraft 1. januar 2008.

Endringene innebærer blant annet at den flaggepliktiges stemmerettigheter til aksjer som kan utøves med grunnlag i fullmakt (uten instruks), medregnes ved beregningen av vedkommendes andel i selskapet. Flaggegrensene er 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 1/3, 50 %, 2/3 og 90 %.

Det er den flaggepliktige selv som er ansvarlig for innsendelse av flaggemelding. I henhold til Kredittilsynet Rundskriv 3/2008 skal den flaggepliktige etablere rutiner, og aktivt legge til rette for å så raskt som mulig skaffe seg nødvendige kunnskaper om stemmerettigheter til aksjer som kan utløse flaggeplikt.

I tråd med nevnte rundskriv har Orkla etablert rutiner for opptelling av fullmakter i tiden mellom innkallingen og avholdelse av generalforsamlingen, og vil forsøke å straks varsle vedkommende aksjonær som på grunn av fullmakter når opp til eller passerer en flaggegrense. Orklas rutiner for opptelling forutsetter imidlertid at Orkla har kjennskap til hvilken gruppe aksjonæren eventuelt konsolideres til. Vi ber derfor om at konsolideringer som kan ha betydning for aksjonærens flaggeplikt meddeles Orkla Investor Relations, tlf. 22 54 40 00.