Skip to main content

Aksjeeiers rettigheter til å få behandlet saker

Aksjeeier har i henhold til allmennaksjeloven § 5-11 rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen.

Saker må meldes skriftlig til styret innen 17. mars 2011 sammen med en beskrivelse av hva saken gjelder og eventuelt et forslag til beslutning. Saker sendes til:

Orkla ASA
v/ juridisk direktør Karl Otto Tveter
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo
karl.otto.tveter@orkla.no