Skip to main content

Ledelsens opplysningsplikt

En aksjeieer kan kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av :

1. godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen;

2. saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse;

3. selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i datterselskaper og andre selskaper som Orkla deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.