Skip to main content

Valg av medlemmer til bedriftsforsamling, styre og valgkomité

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til valgkomiteens leder eller sekretær innen utløpet av januar 2011.

Generalforsamlingen i Orkla ASA har i henhold til vedtektene § 18 valgt en valgkomité bestående av Idar Kreutzer, leder,  Leiv Askvig, Olaug Svarva og Nils-Henrik Pettersson. I tillegg representerer Sverre Olsen de ansatte ved innstilling av styrets leder og nestleder.

Det følger av vedtektene § 18 at valgkomiteen i Orkla ASA skal:

”fremlegge forslag i generalforsamlingen om dennes valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen.
 Valgkomiteen skal videre fremlegge forslag for de aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen om disses valg av medlemmer til styret, og for bedriftsforsamlingen om dennes valg av styreleder.”

1. Samtlige aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamling er på valg våren 2011 (alle ble valgt i 2010 for ett år):
Johan H. Andresen jr (medlem 2001))
Idar Kreutzer (medlem 2003)
Rune Bjerke (medlem 2007)
Kjetil Houg (medlem 2007)
Nils-Henrik Pettersson (medlem 2003)
Gunn Wærsted (vara 2001-03, medlem 2003)
Lars Windfeldt (medlem 2006)
Olaug Svarva (vara 1995-01, medlem 2006)
Dag Mejdell (medlem 2006)
Marianne Blystad (medlem 2006)
Nils Selte (medlem 2008)
Terje Venold (vara 2001, medlem 2009)
Claus R. Flinder (medlem 2010)
Ann Kristin Brautaset (medlem 2010, vara 2006)

2. Samtlige aksjonærvalgte varamedlemmer av bedriftsforsamling er på valg våren 2011 (inkl. rekkefølge for innkalling) (alle ble valgt i 2010 for ett år):

Odd Gleditsch d.y. (1) (vara 2010)
Anne Birgitte Fossum (2) (vara 2003)
Scilla Treschow Hokholt (3) (vara 2003)
Benedikte Bjørn (4) (vara 2006)
Andreas Enger (5) (vara 2007)
Mimi K. Berdal (6) (vara 2009)

3. Leder og nestleder av bedriftsforsamlingen på valg i 2011

Idar Kreutzer ble valgt som leder og Dag Mejdell som nestleder på bedriftsforsamlingens første møte etter generalforsamlingen våren 2010. Begge ble valgt for ett år.

4. Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg våren 2011 (alle valgt i 2010 for ett år):
Bjørg Ven (medlem 2006)
Stein Erik Hagen (medlem 2004)
Svein S. Jacobsen (medlem 2000)
Åse Aulie Michelet (medlem 2001)
Peter Ruzicka (medlem 2003-05, vara 2007, medlem 2008)
Kristin Skogen Lund (medlem 2008)
Jesper Ovesen (medlem 2010)

5. Styreleder og nestleder i styret er på valg våren 2011

Stein Erik Hagen ble i 2010 valgt som leder av styret for ett år (styreleder siden 2006), og Svein S. Jacobsen ble i 2010 valgt som nestleder i styret for ett år (nestleder siden 2005).

6. Medlem av valgkomiteen på valg våren 2011

Nils-Henrik Pettersson (medlem 2009)

Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til:
Valgkomiteen i Orkla ASA
v/ leder Idar Kreutzer,
c/o Orkla ASA,
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo

eller til
Orkla ASA
v/ juridisk direktør Karl Otto Tveter
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo
karl.otto.tveter@orkla.no

Innspill og forslag til valgkomiteen må være denne i hende innen utløpet av januar 2011.