Skip to main content

Valg av medlemmer til bedriftsforsamling, styre og valgkomité

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til valgkomiteens leder eller sekretær innen utløpet av uke 7, 2012.

Generalforsamlingen i Orkla ASA har i henhold til vedtektene § 18 valgt en valgkomité bestående av Idar Kreutzer, leder, Leiv Askvig, Olaug Svarva og Nils-Henrik Pettersson. I tillegg representerer Åsmund Dybedahl de ansatte ved innstilling av styrets leder og nestleder.

Det følger av vedtektene § 18 at valgkomiteen i Orkla ASA skal:

”fremlegge forslag i generalforsamlingen om dennes valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen. Valgkomiteen skal videre fremlegge forslag for de aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen om disses valg av medlemmer til styret, og for bedriftsforsamlingen om dennes valg av styreleder.”

1. Samtlige aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamling er på valg våren 2012 (alle ble valgt i 2011 for ett år):

Johan H. Andresen jr (medlem 2001))
Idar Kreutzer (medlem 2003)
Rune Bjerke (medlem 2007)
Kjetil Houg (medlem 2007)
Nils-Henrik Pettersson (medlem 2003)
Gunn Wærsted (vara 2001-03, medlem 2003)
Lars Windfeldt (medlem 2006)
Olaug Svarva (vara 1995-01, medlem 2006)
Dag Mejdell (medlem 2006)
Marianne Blystad (medlem 2006)
Nils Selte (medlem 2008)
Terje Venold (vara 2001-09, medlem 2009)
Claus R. Flinder (medlem 2010)
Ann Kristin Brautaset (vara 2006-10, medlem 2010)

2. Samtlige aksjonærvalgte varamedlemmer av bedriftsforsamling er på valg våren 2012 (inkl. rekkefølge for innkalling) (alle ble valgt i 2011 for ett år):

Odd Gleditsch d.y. (1) (vara 2010)
Gynnar Rydning (2) (vara 2011)
Scilla Treschow Hokholt (3) (vara 2003)
Benedikte Bjørn (4) (vara 2006)
Andreas Enger (5) (vara 2007)
Mimi K. Berdal (6) (vara 2009)

3. Leder og nestleder av bedriftsforsamlingen på valg i 2012

Idar Kreutzer ble valgt som leder og Dag Mejdell som nestleder på bedriftsforsamlingens første møte etter generalforsamlingen våren 2011. Begge ble valgt for ett år.

4. Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg våren 2012 (alle valgt i 2011 for ett år):

Bjørg Ven (medlem 2006)
Stein Erik Hagen (medlem 2004)
Åse Aulie Michelet (medlem 2001)
Peter Ruzicka (medlem 2003-05, vara 2007, medlem 2008)
Jesper Ovesen (medlem 2010)
Åge Korsvold (medlem 2011)
Barbara Thoralfsson (medlem 2011)

5. Styreleder og nestleder i styret er på valg våren 2012

Stein Erik Hagen ble i 2011 valgt som leder av styret for ett år (styreleder siden 2006), og Åge Korsvold ble i 2011 valgt som nestleder i styret for ett år (nestleder siden 2011).

6. Medlemmer av valgkomiteen på valg våren 2012

Idar Kreutzer (medlem 2004), Olaug Svarva (medlem 2006) og Leiv Askvig (medlem 2005). Kreutzer, Svarva og Askvig ble alle valgt i 2010 for en periode på 2 år.

7. Leder av valgkomiteen på valg våren 2012

Idar Kreutzer ble valgt som leder av valgkomiteen i 2010.

****************


Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til:

Valgkomiteen i Orkla ASA
v/ leder Idar Kreutzer,
c/o Orkla ASA,
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo

eller til
Orkla ASA
v/ juridisk direktør Karl Otto Tveter
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo
karl.otto.tveter@orkla.no

Innspill og forslag til valgkomiteen må være denne i hende innen utløpet av uke 7, 2012.