Skip to main content

Valg av medlemmer til bedriftsforsamling, styre og valgkomité

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til valgkomiteens leder eller sekretær innen utløpet av uke 7, 2013.

Generalforsamlingen i Orkla ASA har i henhold til vedtektene § 18 valgt en valgkomité bestående av Idar Kreutzer, leder, Leiv Askvig, Olaug Svarva og Nils-Henrik Pettersson. I tillegg representerer Vidar Dahl de ansatte ved innstilling av styrets leder og nestleder.

Det følger av vedtektene § 18 at valgkomiteen i Orkla ASA skal:

”fremlegge forslag i generalforsamlingen om dennes valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen. Valgkomiteen skal videre fremlegge forslag for de aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen om disses valg av medlemmer til styret, og for bedriftsforsamlingen om dennes valg av styreleder.”

1. Samtlige aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamling er på valg våren 2013 (alle ble valgt på generalforsamlingen i 2012 for ett år):

Johan H. Andresen jr (medlem 2001))
Idar Kreutzer (medlem 2003)
Rune Bjerke (medlem 2007)
Nils-Henrik Pettersson (medlem 2003)
Gunn Wærsted (vara 2001-03, medlem 2003)
Lars Windfeldt (medlem 2006)
Olaug Svarva (vara 1995-01, medlem 2006)
Marianne Blystad (medlem 2006)
Nils Selte (medlem 2008)
Terje Venold (vara 2001-09, medlem 2009)
Ann Kristin Brautaset (vara 2006-10, medlem 2010)
Odd Gleditsch d.y (vara 2010, medlem 2012)
Gunnar Rydning (vara 2011, medlem 2012)

I tillegg har Dag Mejdell trukket seg som medlem og nestleder av bedriftsforsamlingen som følge av annet verv.

2. Samtlige aksjonærvalgte varamedlemmer av bedriftsforsamling er på valg våren 2013 (inkl. rekkefølge for innkalling) (alle ble valgt på generalforsamlingen i 2012 for ett år):

Scilla Treschow Hokholt (1) (vara 2003)
Kjetil Houg (2) (medlem 2007, vara 2012)
Camilla Hagen (3) (vara 2012)
Benedikte Bjørn (4) (vara 2006)
Kirsten Idebøen (5) (vara 2012)
Mimi K. Berdal (6) (vara 2009)

3. Leder og nestleder av bedriftsforsamlingen på valg i 2013 (begge valgt i 2012 for ett år og frem til første møte i bedriftsforsamlingen etter ordinær generalforsamling i 2013):

Idar Kreutzer ble valgt som leder på bedriftsforsamlingens første møte etter generalforsamlingen våren 2012. Terje Venold ble valgt som ny nestleder i august 2012, i forbindelse med at Dag Mejdell trakk seg som medlem og nestleder av bedriftsforsamlingen.

4. Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg våren 2013 (alle valgt i 2012 for ett år og frem til første møte i bedriftsforsamlingen etter ordinær generalforsamling i 2013):

Stein Erik Hagen (medlem 2004)
Bjørg Ven (medlem 2006)
Peter Ruzicka (medlem 2003-05, vara 2007, medlem 2008)
Jesper Ovesen (medlem 2010)
Barbara Thoralfsson (medlem 2011)
Grace Reksten Skaugen (medlem 2012)
Jo Lunder (medlem 2012)

5. Styreleder er på valg våren 2013:

Stein Erik Hagen ble i 2012 valgt som styreleder for ett år og frem til første møte i bedriftsforsamlingen etter ordinær generalforsamling i 2013 (styreleder siden 2006).

6. Medlem av valgkomiteen på valg våren 2013

Nils-Henrik Pettersson ble valg som medlem av valgkomiteen i 2011 for en periode på 2 år (medlem 2009).

****************

Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til:

Valgkomiteen i Orkla ASA
v/ leder Idar Kreutzer,
c/o Orkla ASA,
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo

eller til

Orkla ASA
v/ juridisk direktør Karl Otto Tveter
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo
karl.otto.tveter@orkla.no

Innspill og forslag til valgkomiteen må være denne i hende innen utløpet av uke 7, 2013.