Skip to main content

Gjeldsfinansiering

Overordnet målsetting

En overordnet målsetting i Orklas finanspolicy er å sikre at konsernet har finansiell handlefrihet på kort og lang sikt for å oppnå strategiske og operasjonelle mål. 

Styringsmål for finansieringsaktiviteter

Orklas styringsmål for finansieringsaktiviteten er å ha ubenyttede langsiktige, kommitterte lånerammer, som sammen med tilgjengelige likvide plasseringer er tilstrekkelige til å dekke låneforfall og kjente kapitalbehov de nærmeste 12 måneder, i tillegg til en strategisk reserve. Dette innebærer at Orklas låneavtaler normalt blir refinansiert ett år før forfall, og at kortsiktig rentebærende gjeld til enhver tid er dekket av langsiktige, ubenyttede lånerammer. Sertifikat- og pengemarkedet benyttes som en likviditetskilde når betingelsene i disse markedene er konkurransedyktige, som et alternativ til å trekke på ubenyttede langsiktige, kommitterte lånerammer.

Likviditetsreserve

Konsernets likviditetsreserve, utover kontanter og kontantekvivalenter, består primært av ubenyttede langsiktige lånerammer under kommitterte, bilaterale bankfasiliteter.

Rentebinding

Pr 31.12.2016 har 33 % av konsernets rentebærende gjeld rentebinding på over ett år.

En oversikt over netto rentebærende gjeld og forfallsstruktur per 31.12.16 følger under.

Netto rentebærende gjeld

(8,1 mrd. kroner pr. 31.12.2016)

Beløp i mrd. kroner

Netto rentebærende gjeld

Forfallsstruktur

(pr. 31.12.2016)

Beløp i mrd. kroner
Gjennomsnittlig løpetid 3,3 år

Forfallsstruktur
 • Oversikt finansiering

  FinansieringskilderOrkla benytter flere kilder til langsiktig lånekapital, hvorav banker og obligasjonsmarkeder er de viktigste. Ekstern opplåning er sentralisert på morselskapsnivå, og kapitalbeho...
 • Finansielle nøkkeltall

  En oversikt over Orklas netto rentebærende gjeld og netto gjeldsgrad per årsslutt 2012-2016 følger under.
 • Kredittanalytikere

  En liste over de meglerhus og kredittanalytikere som følger Orkla regelmessig. 
 • Mattias Orrenius

  Mattias Orrenius

  Direktør Investor Relations, Orkla ASA

  +47 983 66 334

  Send email

 • Geir Solli

  Geir Solli

  Finansdirektør, Orkla ASA

  +47 9954 2789