Skip to main content

Oversikt finansiering

Finansieringskilder

Orkla benytter flere kilder til langsiktig lånekapital, hvorav banker og obligasjonsmarkeder er de viktigste. Ekstern opplåning er sentralisert på morselskapsnivå, og kapitalbehov i datterselskaper dekkes normalt gjennom interne lån, eventuelt egenkapital. Kapitalstruktur i datterselskaper tilpasses forretningsmessige hensyn samt juridiske og skattemessige rammebetingelser. Konsernselskapenes kortsiktige likviditet styres sentralt gjennom konsernkontosystemer.

Konsernets viktigste finansieringskilder er bilaterale lån fra relasjonsbanker og lån i det norske obligasjonsmarkedet. Det er også tatt opp lån i det amerikanske Private Placement-markedet. Sentral finansavdeling vurderer til enhver tid også andre finansieringskilder. Løpetiden for nye lån og lånerammer er normalt 5–10 år.

Covenants

Orkla har ikke låneavtaler med krav til finansielle nøkkeltall (covenants) for konsernet eller Orkla ASA. Låneavtalene inneholder enkelte begrensninger på salg av virksomheter samt begrensninger på sikkerhetsstillelse (negativ pantsettelsesklausul), opplåning på datterselskapsnivå, og kryssmisligholdsklausuler. Gjeld sikret med pant utgjorde pr. 31.12.16 NOK 95 mill. hvor den bokførte verdien av pantsatte eiendeler var på NOK 167 mill. Konsernets garantiansvar var NOK 168 mill. Obligasjonslån tatt opp i det norske obligasjonsmarkedet børsnoteres.

En oversikt over netto rentebærende gjeld og forfallsstruktur per 31.12.16 følger under.

Mill. kroner Bokført verdi
31.12.16
Valuta  På-
lydende
i valuta
Nom-
inell rente 
Termin Notert
Obligasjonslån            
ORK10 (ISIN NO 001 036492.0) 702 NOK 1 200 Fixed 5.70% 2007/2017 Oslo 
Børs
ORK09 (ISIN NO 001 036491.2) 213 NOK 1 300 Nibor + 0.42% 2007/2017 Oslo 
Børs
ORK80 (ISIN NO 001 069468.0) 972 NOK 1 000 Fixed 4.35% 2013/2024 Oslo 
Børs
ORK82 (ISIN NO 001 173173.0) 757 NOK 1 500 Nibor + 0.69% 2015/2022 Oslo 
Børs
ORK83 (ISIN NO 001 177438.3) 399   1 000 Nibor + 0.85% 2016/2023 Oslo 
Børs
ORK84 (ISIN NO 001 177439.1) 187   1 000 Fixed 2,35% 2016/2026 Oslo 
Børs
US Private Placement 1 330 USD 150 Fixed 6.09% 2007/2017  
US Private Placement 483 GBP 40 Fixed 6.27% 2007/2019  
US Private Placement 670 USD 70 Fixed 6.19% 2007/2019  
Øvrige private plasseringer 36          
Sum obligasjonslån 5 749          
Banklån 3 739          
Andre lån 180          
Sum rentebærende gjeld 9 668          
Rentebærende fordringer 1 612          
Netto rentebærende gjeld 8 056          
Ubenyttede langsiktige lånerammer 8 975          

Kredittrating

Orkla har ikke offisiell kredittrating, men overvåker aktivt kvantitative og kvalitative faktorer som påvirker konsernets kredittverdighet.