Skip to main content

Vekstdrivere, finansielle mål og utsikter

I 2012 ble Abba Middagsklart lansert i Sverige. Dette er en serie fiskesauser for ovnsgratinert laks som gjør det enkelt for barnefamilier å spise gode fiskemiddager i hverdagen. Nå er serien lansert i de andre nordiske landene som Glyngøre NemFisk i Danmark, Abba AteriaValmis i Finland og TORO Middagsklar i Norge.

I 2012 ble Abba Middagsklart lansert i Sverige. Dette er en serie fiskesauser for ovnsgratinert laks som gjør det enkelt for barnefamilier å spise gode fiskemiddager i hverdagen. Nå er serien lansert i de andre nordiske landene som Glyngøre NemFisk i Danmark, Abba AteriaValmis i Finland og TORO Middagsklar i Norge.

Orklas vekstdrivere, finansielle mål og utsikter.

Vekstdrivere

 • Organisk vekst
 • Fusjoner og oppkjøp (små og mellomstore komplementære oppkjøp)
 • Marginforbedringer

Operasjonelt fokus

 • Fullføre igangsatte prosjekter og levere på disse
 • Fokusere på aktiviteter som driver organisk vekst og forbedrer marginen
  - Sterke innovasjonsprogrammer
  - Flere innovasjoner på tvers av markeder
  - Effektivitet i salgsorganisasjoner
  - Styrke relasjoner med våre kunder
 • Optimalisere produksjonsstruktur

Oppdaterte finansielle mål 2016-2018 annonsert på Orklas Investor Day i 2015

 • Organisk vekst minimum i tråd med markedsveksten
 • Årlig, justert EBIT-vekst på 6-9 prosent innen merkevareområdet

1Inkludert mindre oppkjøp, ekskludert valutaeffekter og store oppkjøp og avhendelser

Utsikter fremover

Kilde: Orklas 3. kvartal 2017-rapport

I markedene hvor Orkla har tilstedeværelse forventes det fortsatt moderat vekst i årene som kommer, med noe variasjon mellom markedene.

Orkla fortsetter å møte sterk konkurranse fra importerte internasjonale merkevarer og handelens egne merkevarer.

Videre sees det også et skifte hos konsumentene, der lokale aktører vinner i styrke på bekostning av store globale leverandører. Orkla er, med over 300 lokale merker og et sterkt fokus på innovasjoner, godt posisjonert for dette skiftet. Samtidig er fortsatt drifts- og porteføljeoptimaliseringer viktig fremover for å sikre konkurransekraft. Arbeidet med optimalisering og effektivisering av vareforsyning for å utnytte stordriftsfordeler og redusere kostnader vil fortsette.

De internasjonale råvareprisene som Orkla er eksponert mot ligger i sum på et noe høyere nivå enn samme periode i fjor. Det er imidlertid stor variasjon mellom ulike råvaregrupper, og usikkerheten knyttet til utviklingen i råvarepriser fremover er generelt høy.

De ulike forretningsområdene er i større eller mindre grad eksponert mot valutarisiko, primært knyttet til innkjøp i fremmed valuta. Videre har Orkla en valutamessig omregningseksponering ved konsolidering av utenlandske virksomheter. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til valutakursutviklingen fremover. Mange av Orklas norske selskaper gjør en betydelig andel av innkjøpene i norske kroner, noe som reduserer totaleffekten av endringer i den norske kronen mot andre valutaer.

Strategien om å være et ledende merkevareselskap med Norden og Baltikum som hovedmarkeder i tillegg til utvalgte geografier hvor Orkla allerede har en tilstedeværelse, ligger fast. Orkla målsetter organisk2 vekst minst på nivå med markedsveksten og årlig EBIT (adj.)3, 4 vekst på 6–9 % innen merkevarevirksomheten for perioden 2016–2018.

2 Rapportert vekst i driftsinntekter justert for valutaomregningseffekter, oppkjøpte og solgte virksomheter. Oppkjøpte/solgte virksomheter er justert for en periode på 12 måneder. Hovedårsaken for dette alternative resultatmålet (APM) er å vise en «like-for-like» utvikling av omsetningen i den eksisterende virksomheten.

3 Driftsresultat før andre inntekter og kostnader.

4 Inkludert mindre oppkjøp og salg, justert for valutaeffekter og større oppkjøp.

Finansiell risiko, risikostyring og intern kontroll

Beskrivelse av konsernets finansielle risikoer innenfor hvert av forretningsområdene samt styringen av disse.

Konsernets risikostyring er ivaretatt gjennom økonomifunksjonene og skal bidra til at risiko av betydning for Orklas målsettinger blir kartlagt, analysert, effektivt håndtert og utnyttet på tvers av forretningsområder og fagdisipliner.

Les mer her >