Skip to main content

Medarbeiderundersøkelsen 2014

Orklas ansatte er stolte av arbeidsplassen sin

Medarbeiderundersøkelsen 2014

I februar 2014 ble det gjennomført en felles medarbeiderundersøkelse for Orkla-konsernet. Resultatene viser at Orkla-ansatte er glade i arbeidsplassen sin og stolte av å jobbe i et ledende merkevareselskap.

- Jeg ønsker å rette en stor takk til alle medarbeidere for verdifulle bidrag i forbindelse med undersøkelsen. Det er gledelig å se et høyt engasjement blant våre ansatte. Dette gir viktig innsikt i hvordan Orkla som konsern og den enkelte virksomhet kan bli bedre, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

- Deltakelsen i undersøkelsen var svært god. Totalt 89 prosent av de ansatte deltok, noe som gir svært representative og pålitelige resultater. Dette gir de ulike virksomhetene et godt utgangspunkt for å identifisere forbedringsområder og iverksette relevante tiltak for å sikre en lønnsom utvikling og vekst, sier Christine H. Penne, som har vært prosjektleder for undersøkelsen.

Viktig innsikt for god forretningsdrift

Undersøkelsen og spørsmålene er bygget opp rundt kategorier som er vurdert som sentrale for utvikling av konsernet og for god forretningsdrift. Alle data er nå analysert, og innen en rekke områder oppnår Orkla betydelig bedre resultater enn det som er fremkommet i tilsvarende målinger for sammenlignbare selskaper. Undersøkelsen viser at 84 prosent er stolte av å arbeide i et Orkla-selskap. I tillegg mener de aller fleste at de har innflytelse på arbeidet og er villige til å yte ekstra for selskapet.

Innen enkelte kategorier er det imidlertid rom for forbedring. Blant annet kommer det frem at kommunikasjon rundt mål og strategi kan forbedres, slik at sammenhengen mellom eget arbeid og selskapets overordnede mål blir tydeligere. Innenfor et samlet resultat skjuler det seg imidlertid variasjoner, og det blir derfor viktig å gå ned i detaljene og jobbe med forbedringer lokalt.

Skaper dialog

- Det er viktig at resultatene kommuniseres tilbake, både til ledere og medarbeidere for øvrig. Undersøkelsen bør betraktes som en dialog mellom de ansatte og selskapet, mener prosjektlederen. Kartleggingen som nå er gjennomført utgjør et verdifullt virkemiddel for å oppnå forbedring, og funnene skal danne grunnlag for konkrete handlinger og tiltak.

- I den forbindelse er det viktig at også de positive forholdene på arbeidsplassen ivaretas og videreføres, poengterer Christine H. Penne.