Skip to main content

11. Godtgjørelse til styret

Det er informert om alle godtgjørelser til styret i note 5 til regnskapet for Orkla ASA. 

Godtgjørelse til styret samt styremedlemmers aksjeinnehav

Styret godtgjøres etter følgende satser fra og med 17.4.2016:

Styrets leder 700 000 kroner pr. år  
Styrets nestleder 545 000 kroner pr. år
Styremedlem 410 000 kroner pr. år
   
Observatør 156 000 kroner pr. år
Varamedlem 26 500 kroner pr. møte
   
Kompensasjonsutvalget  
Komitéleder 134 000 kroner pr. år
Medlem 100 000 kroner pr. år
   
Revisjonsutvalget  
Komitéleder 168 000 kroner pr. år
Medlem 112 000 kroner pr. år

I tillegg mottar aksjonærvalgte styremedlemmer bosatt utenfor Norge, et tillegg på 16.500 kroner pr. møte vedkommende deltar i.

Faktisk utbetalt til styremedlemmer er som følger:

Beløp i NOK Styrehonorar inkl.
komitéarbeid
Antall
aksjer1
Aksjonærvalgte styrerepresentanter    
Stein Erik Hagen   792 666 249 142 000
Grace Reksten Skaugen   673 000 3 000
Ingrid Jonasson Blank  567 166  1 750
Lisbeth Valther   456 166 3 000
Nils K. Selte   573 333 18 000
Lars Dahlgren   456 166 2 000
     
Ansattevalgte styrerepresentanter    
Terje Utstrand   Se tabell under 5 240
Roger Vangen   Se tabell under 7 014
Sverre Josvanger  Se tabell under 18 053
Karin Hansson  Se tabell under 487

1Samlet eierskap med nærstående

Beløp i 1.000 NOK Fast lønn Styre-
honorar
Natural-
ytelser
Pensjons-
kostnader
Ansattevalgte styrerepresentanter        
Terje Utstrand     554 872 506 000 29 747 26 779
Roger Vangen     544 869 307 944 36 929 23 561
Sverre Josvanger     507 708 517 666 113 080 21 901
Karin Hansson (lønn i SEK) 396 410 307 500 - 17 155

Det er ikke gitt lån til eller stilt garantier for medlemmer av styret.

Godtgjørelse valgkomité

Valgkomiteen godtgjøres etter følgende satser fra og med 17.4.2016:
Komitéleder 60.000 kroner pr. år, medlem 44.000 kroner pr. år og ansattvalgt representant 5.500 kroner pr. møte.