Skip to main content

Note 30 Finansiell risiko

I noten beskrives konsernets finansielle risikoer innenfor hvert av forretningsområdene
samt styringen av disse. Videre presenteres markedsrisikoen
knyttet til finansielle instrumenter (valutarisiko, renterisiko og råvareprisrisiko), likviditetsrisiko og kredittrisiko. I tillegg til lån og fordringer består de
finansielle instrumentene av derivater som benyttes som sikring av markedsrisiko. I note 31 omtales derivater og sikringsforhold mer detaljert.

Note30.pdf 81,69 kB