Skip to main content

Resultat Orkla Brands 4. kvartal 2011

- Svakt desembersalg i Norden 

- Resultatvekst i Russland

- Salg av Bakers

Orkla Brands’ avslutning på året var påvirket av svak utvikling i enkelte selskap, både med hensyn til omsetning og resultat. Dette må imidlertid sees i sammenheng med en sterk avslutning på 2010. Driftsinntektene i 4. kvartal var på 6.869 mill. kroner (6.980 mill. kroner)2. Underliggende3 var omsetningsveksten i kvartalet 1 %, hvor svekkelse i volum/ miks ble kompensert av prisøkninger. Innføringen av avgift på mettet fett i Danmark medførte lavere salg. Markedsutviklingen var særlig krevende i Danmark og Finland. Markedsandelene ble i sum opprettholdt, men med varierende utvikling mellom selskapene. 

EBITA1 for 4. kvartal ble 876 mill. kroner (910 mill. kroner)2. Resultatet er negativt påvirket av valutaeffekter knyttet til konsolidering av utenlandske selskaper. Underliggende3 var resultatsvekkelsen 3 % i kvartalet, og 6 % på årsbasis. Flere selskaper, spesielt Lilleborg, Göteborgs/Sætre, Beauvais foods og Panda hadde en svak utvikling. Dette var dels knyttet til svakere salgsutvikling, men også til utfordringer i egen verdikjede. Internasjonalt var råvareprisene i 4. kvartal 2011 på samme nivå som tilsvarende kvartal i 2010, og noe lavere enn i 3. kvartal 2011. De store råvareprisøkningene i 2011 har vært krevende, men selskapene har håndtert dette på en god måte gjennom året. 

Store selskaper som Stabburet og Axellus fortsatte den gode utviklingen, med både omsetnings- og resultatvekst. Den russiske sjokolade- og kjeksvirksomheten oppnådde også god resultatvekst i kvartalet. I Russland ble imidlertid synergirealisering og omsetningsvekst motvirket av økte reklameinvesteringer og kostnader av engangskarakter for året som helhet. 

Både Pierre Roberts Sport Collection i ull og Abba Seafoods «Middagsklart!» (sauser og grytebaser) ble lansert i kvartalet, men som vanlig var det færre lanseringer i 4. kvartal. 

Salg av Bakers ble gjennomført med virkning fra 1. februar 2012. Det er foretatt en nedskrivning av eiendeler og kostnadsføring av salgsutgifter på til sammen 155 mill. kroner i 4. kvartal. 

I 4. kvartal har Orkla Food Ingredients kjøpt et mindre distribusjonsselskap for fryste produkter i Norge (Iglo). 

Orkla Foods Nordic 
Orkla Foods Nordic hadde i 4. kvartal driftsinntekter på 2.650 mill. kroner (2.719 mill. kroner)2. Underliggende3 var det en tilbakegang på 1 %, primært relatert til den negative volumutviklingen i Bakers. EBITA1 ble 357 mill. kroner (353 mill. kroner)2, hvilket tilsvarte en underliggende3 resultattilbakegang på 3 %, primært knyttet til svakere utvikling i Finland og Danmark. 

For Stabburet har et godt lanseringsprogram i 2011 bidratt til salgs- og resultatforbedring også i 4. kvartal. De baltiske virksomhetene styrket seg i kvartalet, mens de finske virksomhetene samt Beauvais foods i Danmark, hadde svakere resultater enn i 2010. Resultatene i Procordia og Bakers endte på nivå med fjoråret i 4. kvartal. 

Det har vært god utvikling i markedsandelene i Norge og Sverige, mens det var noe svekkelse i Danmark.

Orkla Brands Nordic 
Orkla Brands Nordic hadde i 4. kvartal driftsinntekter på 2.133 mill. kroner (2.176 mill. kroner)2, underliggende3 en tilbakegang på 1 %. EBITA1 endte på 361 mill. kroner (411 mill. kroner)2, underliggende3 en tilbakegang på 11 %. 

Resultatsvekkelsen i kvartalet skyldes primært svak salgsavslutning på året med lavere volum for Lilleborg, Göteborgs/Sætre og Nidar samt tap av en stor eksportkunde for Lilleborg Profesjonell. I Göteborgs/Sætre bidro produksjonsproblemer ved fabrikken i Sverige til høye kostnader i 4. kvartal. Det er iverksatt tiltak for å bedre vareflyt og produktivitet i fabrikken. 

Axellus, Pierre Robert Group og OLW (Sverige) viste solid omsetnings- og resultatfremgang i 4. kvartal. Axellus hadde fremgang i alle de nordiske landene. Pierre Robert Group oppnådde salgsfremgang i Norge knyttet til sterk satsing på flere ullkolleksjoner. 

Markedsandelene viste varierende utvikling for Orkla Brands Nordic, men gikk i kvartalet noe tilbake for Göteborgs/Sætre, Nidar og enkelte av kategoriene i Lilleborg. 

Orkla Brands International 
Orkla Brands International hadde i 4. kvartal driftsinntekter på 722 mill. kroner (705 mill. kroner)2, tilsvarende en underliggende3 vekst på 8 %. EBITA1 for 4. kvartal ble 87 mill. kroner (55 mill. kroner)2. Underliggende3 tilsvarte det en resultatfremgang på 38 mill. kroner. 

Samtlige virksomheter viste økning i driftsinntektene. Resultatfremgangen var drevet av virksomhetene i Russland og India. I Russland bidro prisøkninger i kombinasjon med positiv kategorimiks og effekter fra synergiuttak til resultatfremgang. I India viste MTR fortsatt salgsvekst, drevet av god volumutvikling for kjernekategoriene krydder og ferdigmikser. 

Orkla Food Ingredients 
Orkla Food Ingredients hadde i 4. kvartal driftsinntekter på 1.457 mill. kroner (1.463 mill. kroner)2, tilsvarende en underliggende3 vekst på 2 %. Med unntak av lavere salg av smør og margarinprodukter i Danmark (hamstringseffekt med unaturlig høyt salg i 3. kvartal grunnet innføringen av fettavgift 1. oktober) var veksten bredbasert. Veksten skyldes en kombinasjon av økte markedsandeler og økte priser, som følge av høyere kostnader på innsatsfaktorer. EBITA1 for 4. kvartal ble 71 mill. kroner (91 mill. kroner)2. Underliggende3 var det en resultattilbakegang på 20 %, hovedsakelig som følge av lavere marginer knyttet til ovennevnte råvareprisøkninger samt et markedsskift fra små bakerier til industrielle aktører med lavere betalingsvillighet.

1. Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader.

2. Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år.

3. Eksklusiv kjøpte og solgte virksomheter samt valutaomregningseffekter.