Skip to main content

Pierre Robert Group har regelmessig dialog med sine kinesiske leverandører om arbeidsforhold. Foto Margrethe Vikanes

Oppfølging av leverandører

Orkla-selskapene følger opp potensielle risikoleverandører gjennom dialog, revisjon og veiledning. Etisk revisjon gjennomføres i tilfeller der det er behov for en mer detaljert og uavhengig kartlegging.

Alle revisjoner oppsummeres i en avviksrapport med tilhørende forbedringsplan, og leverandøren må forplikte seg til å utbedre avvikene innen en avtalt frist. Blant de hyppigste avvikene er mangel på tilstrekkelig verneutstyr, utilstrekkelige rutiner for brannsikkerhet, førstehjelp og støybeskyttelse, overdreven bruk av overtid og avvik knyttet til lønn og overtidskompensasjon. 

ARBEIDSTAKERES RETTIGHETER

Respekt for arbeidstakeres rettigheter er fundamentalt for vår bedriftskultur, og avgjørende for en bærekraftig virksomhet.

Orkla anser FNs universelle menneskerettighetserklæring og ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen som ukrenkelige. Vi legger disse prinsippene til grunn for våre egne etiske retningslinjer for leverandører.

Håndheving av etiske prinsipper

Orkla ønsker å bidra til kontinuerlig forbedring i leverandørleddet, og vil i så stor grad som mulig samarbeide med leverandøren for å utbedre forholdene. Leverandørene skal utvise vilje til å etterleve våre krav gjennom å dokumentere en gradvis forbedring. Ved grove brudd på våre etiske retningslinjer, eller manglende forbedring over tid, vil vi vurdere å avslutte samarbeidet med leverandøren.

Resultater 2016

  Enhet 2016 2015
Etiske revisjoner Antall 56 83
Avvik totalt Antall avvik 200 184
Påvirkning på arbeidsforhold  Antall avvik 184 162
Påvirkning på menneskerettigheter Antall avvik 4 3
Øvrige avvik Antall avvik 12 19
Utbedrede avvik Antall avvik 30 41
  • Risikokartlegging

    Orkla gjennomfører årlig en overordnet risikokartlegging av eksisterende leverandørportefølje og av alle nye leverandører. 
  • Kompetansebygging

    Orkla har etablert tverrfaglige team, som skal støtte selskapene i å nå målet om bærekraftig produserte råvarer senest innen 2020. 

Etiske retningslinjer for leverandører