Skip to main content

Samarbeidspartnere og internasjonale løsninger

Samarbeidspartnere og internasjonale løsninger

Bransjesamarbeid og harmonisering av standarder og oppfølgingsverktøy på tvers av bransjer og geografi, er viktig for å redusere belastningen på leverandører ved slik oppfølging, og for å oppnå bred effekt av arbeidet.   

Sedex tilbyr et felles web-basert system for innhenting og deling av informasjon om arbeidsforhold i leveransekjeder. Orklas medlemskap i Sedex gir selskapene tilgang til en standardisert risikovurdering med bred internasjonal aksept. Sedex er basert på at produsenten selv gir informasjon om sin egen virksomhet til sine kunder. Sedex er derfor ressursbesparende både for leverandørene og kundene. Det er tilrettelagt for at arbeidsforholdene hos produsenter flere ledd tilbake kan kartlegges. Hvis produsentens svar indikerer alvorlige brudd på Orklas etiske leverandørkrav, kan Orkla gjennomføre et kontrollbesøk hos produsenten, eller følge dem opp på annen måte.

Sedex har utviklet et standardisert opplegg for kontroll av arbeidsforhold hos produsent, SMETA. Dette gir en ensartet leverandøroppfølging på tvers av bransjer og geografi. Slik kan selskapene i Orkla drive lokalt tilpasset og effektiv oppfølging av sine mest risikoutsatte leverandører på en måte som er gunstig også for leverandørene, siden revisjonsresultatene er standardiserte og kan deles med andre kunder.

Orkla deltar i AIM-PROGRESS, som er et bransjesamarbeid for koordinert og effektivt forbedringsarbeid i globale leverandørkjeder. AIM-PROGRESS består av 37 globale merkevareselskaper og utgår av European Brands Assosiation og dennes amerikanske søsterorganisasjon Grocery Manufacturers Association. AIM-PROGRESS gjennomfører blant annet opplæring for leverandører og produsenter i spørsmål knyttet til ansvarlige produksjonsforhold.

Samarbeid

Initiativ for etisk handel (IEH)
Initiativ for etisk handel (IEH) er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel, bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid om handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid. Orkla er medlem av IEH, og er representert i organisasjonens styre.

AIM-PROGRESS
Orkla er medlem av det internasjonale bransjenettverket AIM-PROGRESS, som samarbeider om kurs og andre forbedringstiltak i leverandørkjeden.

Sedex 
Sedex er en organisasjon som tilbyr løsninger for standardisert risikokartlegging og enkel informasjonsdeling. Orkla bruker Sedex til å kartlegge risikoleverandører.