Skip to main content

GRI

Orkla Bærekraftsrapport 2011 - GRI-indeks

 

Orkla Bærekraftsrapport 2011 - GRI-indeks

 

Indikator Beskrivelse Henvisning
 
 

Helt/ delvis

Rap-
por tert

Organisasjonsprofil  
1.1 Uttalelser fra konsernsjefen om relevansen av bærekraft for organisasjonen og strategivalg Bærekraftsrapport
 s. 3
helt
1.2 Viktigste konsekvenser, risiko og muligheter Bærekraftsrapport
 s. 6-10
helt
2.1 Navn på organisasjonen Bærekraftsrapport
 s. 55
helt

2.2

 

Hovedprodukter og/eller tjenester, herunder merkevarer Bærekraftsrapport
 s. 4-5
helt

2.3

 

Organisasjonens driftsstruktur, herunder hoveddivisjoner, driftsselskaper, datterselskaper og fellesforetak. Bærekraftsrapport
 s. 4-5
 
 Årsrapport
 s. 91-95
helt
2.4 Geografisk plassering av hovedkontor Bærekraftsrapport
 s 55
helt
2.5 Antall land der organisasjonen har virksomhet og navn på land med viktig virksomhet eller land som er særlig relevant for bærekraftspørsmålene som dekkes i rapporten.

Bærekraftsrapport
 s.4- 5

Årsrapport
 s.91-95

www.orkla.no

Om Orkla/Orkla i verden
 

helt
2.6 Eierforhold og juridisk form

Bærekraftsrapport
  s. 4- 5
 

Årsrapport
  s. 23-31

 s. 77 Note 34

helt
2.7 Beskrivelse av markeder som dekkes (herunder geografisk inndeling, sektorer og typer kunder/berørte)

Bærekraftsrapport
 s. 4- 5
 s.22 Fakta (Orkla Brands)
 s.34 Fakta (Sapa)
 s.42 Fakta (Borregaard)
 

Årsrapport

s. 91-95
 s 12-15
 s.54 Note 54
 

www.orkla.no

Om Orkla/Orkla i verden
 

helt
2.8 Størrelse på rapporterings-organisasjonen

Bærekraftsrapport

s.4- 5
 

Årsrapport

s.3

s.12-15
 s.91-95
 

helt
2.9 Vesentlige endringer i størrelse, struktur, eierskap som fant sted i løpet av rapporteringsperioden

Bærekraftsrapport

s.23 (Orkla Brands)

s.35 (Sapa)

s. 42-43 (Borregaard)

Årsrapport
 s.9

s.44-45 Note 6
 s.79-80 Note 39
 

helt
2.10 Utmerkelser som er mottatt i denne rapporteringsperioden

Bærekraftsrapport

s. 19  

s. 22 (Orkla Brands)

s. 34-35 (Sapa)

s. 43 (Borregaard)

helt
Rapportens omfang  
3.1 Rapporteringsperiode Bærekraftsrapport
 s.54  
 
 Årsrapport
 s.88
helt
3.2 Dato for utgivelse av forrige rapport

Bærekraftsrapport
 s.54

Årsrapport
 s.88

helt
3.3. Rapporteringsintervall

Bærekraftsrapport
 s.54
 
 Årsrapport

s.88

helt
3.4 Kontaktpunkt for spørsmål og innspill

Bærekraftsrapport

s. 55

helt
3.5 Prosess for å definere rapportens innhold

Bærekraftsrapport

s.6

s.54
 

helt
3.6 Rapportens avgrensning (f.eks. land, divisjoner, datterselskaper, innleide anlegg, fellesforetak, leverandører) Bærekraftsrapport
 s. 4-5
 s.6
helt
3.7 Spesifikke begrensninger på rapportens omfang eller andre avgrensninger

 Bærekraftsrapport
 s. 4-5

s. 54

helt
3.8 Behandling av fellesforetak, datterselskap, innleide anlegg, outsourcede operasjoner og andre enheter

Bærekraftsrapport

s.4-5

s.6

helt
3.9 Metode for måling av data og grunnlag for beregninger, herunder forutsetninger som ligger til grunn for beregninger brukt i forbindelse med indikatorer og annen informasjon i rapporten

Bærekraftsrapport
 s.11

s.20

s. 54
 
 CDP-rapport på nett
 
 Årsrapport:

s.38-43 Note 2-5

helt
3.10 Eventuell effekt av endret informasjon siden tidligere rapporter og årsaken til endring Ingen vesentlige endringer helt
3.11 Vesentlige endringer i omfang, avgrensninger eller målemetoder fra tidligere rapporteringsperioder

Bærekraftsrapport
 s. 12

s. 54

Årsrapport
 s.44-45 Note 6
 s.79-80 Note 39 solgt

helt
3.12 GRI-indeks og tabell

www.orkla.no

Miljø og samfunn/Resultater og rapportering

helt
3.13 Verifisering av innhold

Bærekraftsrapport

s. 54

 

Årsrapport

s.88

delvis
Struktur og styring
4.1 Organisasjonens styringsstruktur, herunder relevante komiteer.

Bærekraftsrapport
 s.20

Årsrapport
 s. 23-31

helt
4.2 Oppgi hvorvidt styreleder i selskapet også er medlem av konsernledelsen. Årsrapport
 s.6-7
helt
4.3 For organisasjoner som har en enkel styrestruktur, oppgi antall uavhengige styremedlemmer utenom ledelsen.

Årsrapport

s.6-7

helt
4.4 Mekanismer aksjonærer og ansatte kan benytte for å komme med anbefalinger eller instrukser til styret. Bærekraftsrapport
 s. 9
 
 Årsrapport
 s.96
helt
4.5 Sammenheng mellom styremedlemmers kompensasjon (herunder avgangsordninger) og organisasjonens resultat (herunder samfunns- og miljørelaterte resultater Årsrapport
 s.30
helt
4.6 Prosesser tilgjengelig for styret for å unngå interessekonflikter Årsrapport
 s.23-31
helt
4.7 Styremedlemmers kvalifikasjoner og kompetanse i forhold til organisasjonens strategi i økonomiske, miljø- og samfunnsmessige spørsmål. Bærekraftsrapport
 s.20
helt
4.8 Internt utarbeidede regler for verdier, etiske retningslinjer og prinsipper som er relevant for økonomiske, miljø- og samfunnsmessige resultater, og status for implementering.

Bærekraftsrapport

s.4

s. 11

s.20

s.51-52
 
 

helt
4.9 Styrets mekanismer for identifikasjon og ledelse av organisasjonens økonomiske, miljø- og samfunnsmessige resultater, herunder relevante risikoer og muligheter, og overholdelse eller etterlevelse av internasjonalt godkjente standarder, etiske retningslinjer og prinsipper

Bærekraftsrapport

s. 4–5

s. 20
 
 Årsrapport
 s 23-31

helt
4.10 Prosesser for evaluering av styrets egen innsats, særlig i forhold til økonomiske, miljø- og samfunnsmessige resultater.

Årsrapport

s.28

helt
4.11 Forklaring på hvordan organisasjonen ivaretar føre-var-prinsippet.

Bærekraftsrapport

s 11-15
 s. 20

s. 16
 

helt
4.12 Eksternt utarbeidede økonomiske, miljø- og samfunnsrelaterte erklæringer, prinsipper og initiativer som organisasjonen støtter eller bifaller

Bærekraftsrapport
 s. 6

s.53

helt
4.13 Medlemskap i bransjeforeninger og/eller nasjonale/internasjonale interesseorganisasjoner.

www.orkla.no

Miljø og samfunn/ Interessentdialog

helt
4.14 Liste over interessentgrupper organisasjonen er involvert med.

Bærekraftsrapport
 s. 18-19

s. 22 (Orkla Brands)
 s. 34-35 (Sapa)
 s. 42 (Borregaard)

helt
4.15 Grunnlag for å identifisere og velge ut hvilke interessenter man skal samarbeide med

Bærekraftsrapport

s 18-19

s. 22 (Orkla Brands)

s. 34-35 (Sapa)

s. 42 (Borregaard)

s 51

helt
4.16 Tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert oversikt over frekvens og samarbeid etter tilhørighet.

Bærekraftsrapport

s 18-19

s. 22 (Orkla Brands)

s. 34-35 (Sapa)

s. 42 (Borregaard)

s. 51

helt
4.17 Viktige tema og anliggender som har blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter, hvordan organisasjonen har respondert på disse, herunder gjennom rapportering.

Bærekraftsrapport

s 18-19

s. 22 (Orkla Brands)

s. 34-35 (Sapa)

s. 42 (Borregaard)

s 51

helt