Skip to main content

HMS-arbeid

Stabbur-Makrell

Orkla har et omfattende ansvar for at virksomhetene drives på en forsvarlig måte. Dette er også uttalt i Orklas miljøpolicy: Orkla skal drive en sunn og langsiktig bærekraftig virksomhet, som preges av ansvar for ansatte, samfunn og miljø.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er etablert som grunnleggende verdier og er en integrert del av vår forretningsdrift. Vår visjon om null skader beskriver det alle skal strekke seg etter.

Et trygt arbeidsmiljø for ansatte, innleid personell og leverandører er en grunnleggende forutsetning for bærekraftig verdiskapning. Orkla har forpliktet seg til å drive virksomheten i tråd med prinsippene i FNs Global Compact, og vil opptre med respekt og ansvar for mennesker, samfunn og miljø på alle områder og i alle deler av verden.

Et målrettet HMS-arbeid er nødvendig for å oppnå sikker og effektiv drift, og det arbeides kontinuerlig for å forankre betydningen av HMS i alle deler av organisasjonen. Det er en nær sammenheng mellom godt HMS-arbeid og verdiskapning. De ansatte er vår viktigste ressurs for å oppnå visjonen om null skader.

I praksis innebærer dette en rekke innsatsområder for Orkla. Internt arbeider vi kontinuerlig med å skape en bedriftskultur der et forebyggende og effektivt HMS-arbeid er en av grunnpilarene. Føre vâr-prinsippet skal gjennomsyre alle våre beslutninger og aktiviteter. Det betyr også at vi informerer om HMS-arbeidet på en åpen måte og har en aktiv dialog om ulike HMS-spørsmål med våre interessenter.

HMS-arbeidet drives innenfor de ulike virksomhetsområdene med utgangspunkt i de krav som stilles i det enkelte område og land. I selskapene skal linjeansvaret være klart definert, og det forebyggende arbeidet har høy prioritet på arbeidsplassene.

Risikovurderinger er et nøkkelelement i HMS-arbeidet. Deler av Orklas produksjonsvirksomhet har en høy iboende risiko hva angår helse, miljø og sikkerhet. Det forebyggende HMS-arbeidet skjer gjennom kontinuerlige risikoanalyser, gode kontrollrutiner og regelmessige revisjoner, slik at sikkerheten til medarbeidere, miljø og eiendeler ivaretas på en god måte. Selskapene i Orkla skal identifisere forhold som kan medføre betydelige konsekvenser for mennesker, miljø og selskapet. Et HMS-risikobilde med de ti viktigste risikofaktorene og tilhørende risikoreduserende tiltak rapporteres som en del av årsrapporteringen.