Skip to main content

HMS-rapportering 2015

Grebbestads Ansjovis

Utvikling av arbeidsskader (H1)

Det forventes at alle ledere har et sterkt engasjement i HMS-arbeidet, og at alle medarbeidere får relevant opplæring og blir engasjert i HMS-aktiviteter på arbeidsplassen. I 2015 er det gjennomført ca. 13.500 timer organisert HMS-opplæring for om lag 4.540 ansatte i regi av konsernet og selskapene.

Den enkelte virksomhet skal utarbeide mål og aktivitetsplaner, etablere systemer og kontrollrutiner, gjennomføre tiltak og rapportere om sine HMS-aktiviteter. HMS-arbeidet følges opp på selskaps- og forretningsområdenivå gjennom kvartalsvis rapportering av status i ledergruppene samt i konsernledelsen og Orklas styre.

Det er et grunnleggende prinsipp at HMS-arbeidet skal være forebyggende. Risikovurderinger er derfor et nøkkelelement, og alle enheter i Orkla skal gjennomføre slike tiltak. Risikoanalysen danner grunnlaget for tiltak som må iverksettes, og skal hjelpe virksomhetene i forbedringsarbeidet gjennom å prioritere de viktigste tiltakene og etablere gode handlingsplaner. Orkla har i 2015 begynt å følge opp fabrikkene gjennom interne HMS-gjennomganger (Initial EHS Reviews) basert på den nye standarden. Hensikten med disse er å bidra til læring gjennom systematisk observasjon og tilbakemelding. Konsernet målsetter at det skal være gjennomført interne HMS-gjennomganger ved alle fabrikker innen første kvartal 2017.

Sikkerhet

Det har i 2015 vært få arbeidsuhell i Orklas virksomhet som har medført svært alvorlig personskade. De fleste skadene skyldes kutt, slag eller skliing/fall fra lav høyde. En alvorlig brannskade oppsto som følge av en mindre eksplosjon og antennelse av støv. For å sikre kontroll og redusere mulige konsekvenser har konsernet i 2015 utviklet opplæringsmateriell knyttet til eksplosjonsrisiko. Dette er gjennomgått med HMS-ansvarlige og tekniske fagfolk i alle forretningsområder.

Registrering og oppfølging av alle typer skader og uønskede hendelser er en viktig del av forbedringsarbeidet. Dette bidrar til økt forståelse for risiko og bevisstgjøring av organisasjonen. Det er i 2015 rapportert om nestenulykker som viser at det skadeforebyggende arbeidet fortsatt må ha full oppmerksomhet i alle deler av organisasjonen.

Orkla oppnådde en H1-verdi (antall personskader med fravær pr. million arbeidstimer) på 5,6 i 2015 og en H2-verdi (antall personskader med fravær, behov for medisinsk behandling eller arbeidsbegrensning pr. million arbeidstimer) på 10,1. Det har vært en reduksjon i skader sammenlignet med 2014.

Selv om antall arbeidsulykker i Orkla ikke er på et tilfredsstillende nivå, har mange selskaper hatt en positiv utvikling gjennom 2015. Flere av selskapene har ikke registrert noen skader med fravær i løpet av året. Resultatene viser at arbeid etter sentrale HMS-prinsipper, som god orden og renhold, engasjement, kompetanseheving og vilje til å lære av andre, skaper forbedringer. Arbeid etter disse viktige prinsippene skal derfor fortsatt ha fokus og vektlegges i hele organisasjonen, samtidig som nye tiltak blir introdusert for å sikre utviklingen videre mot målet om null skader. Dette arbeidet vil fortsette i 2016.

Arbeidsmiljø og helse

En helsefremmende arbeidsplass er viktig for hver enkelt medarbeider. Friske medarbeidere påvirker arbeidsmiljøet positivt og er nødvendig for å oppnå gode økonomiske resultater. Orkla ønsker at samtlige selskaper etablerer prinsipper for helsefremmende arbeidsplasser, og at prinsippene er tilpasset forholdene i det enkelte land. Det systematiske forbedringsarbeidet drives med særlig vekt på forebyggende tiltak og rehabilitering.

Det registrerte sykefraværet i Orkla globalt var 4,4 % i 2015, som er på samme nivå som i 2014. Det har vært små endringer i sykefraværet i Orkla de siste årene, med de samme variasjonene gjennom året. Det er høyest fravær i vintermånedene og lavest fravær i 3. kvartal. Derimot er det store variasjoner både mellom land og selskaper. Sykefraværet i virksomhetene i Norge var på 5,8 % i 2015. Sammenlignet med 2014, da fraværet var 6,1 % (revidert i forhold til dagens struktur i Orkla), har det vært en positiv utvikling. Reglene for registrering av sykefravær og oppfølging av sykmeldte varierer fra land til land, men det er likevel åpenbart at sykefraværet, spesielt i noen av de norske selskapene, er for høyt. Det arbeides kontinuerlig med forbedringstiltak. I Norge følges prinsippene om et inkluderende arbeidsliv (IA), med aktiv fraværsoppfølging og samarbeid med bedriftshelsetjenesten. I praksis handler det om at den enkelte virksomhet får til gode prosesser, der ledelsen og de ansatte deltar aktivt for å etablere tiltak tilpasset deres arbeidsplass.

HMS-opplæring for ledere og tillitsvalgte er fornyet i 2015. Undervisningsopplegget baserer seg nå på en kombinasjon av e-læringskurs og samlinger. Opplæring i sykefraværs oppfølging har vært inkludert i denne opplæringen, men i 2016 vil det også bli gjennomført egen opplæring for ledere, med fokus på sykefraværsoppfølging og helsefremmende tiltak. Det har vært spesielt fokus på å følge opp medarbeidere med hyppig korttidsfravær og å følge opp og tilbakeføre medarbeidere med redusert funksjonsevne. Dette er også i tråd med NAVs initiativ om arbeidsplikt ved åtte ukers sykmelding dersom det ikke er tungtveiende medisinske grunner til at den sykmeldte ikke kan være i jobb. Tiltakene vil bli videreført i 2016.

SYKEFRAVÆR GRI 2013 2014 2015
% sykefravær i Norge G4-LAG 6.0 6.1 5.8
% sykefravær i Norden (ekskl. Norge) og Baltikum G4-LAG 3.7 4.0 4.6
% sykefravær i øvrige verden G4-LAG 2.9 3.1 2.7
SKADER        
H1 i Norge G4-LAG 5.6 5.3 3.4
H1 i Norden (ekskl. Norge) og Baltikum G4-LAG 8.6 8.7 7.4
H1 i øvrige verden G4-LAG 4.2 7.0 4.9
H2 i Norge G4-LAG 13.1 11.8 6.0
H2 i Norden (ekskl. Norge) og Baltikum G4-LAG 20.8 20.2 19.4
H2 i øvrige verden G4-LAG 5.5 7.8 6.9