Skip to main content

Risikostyring

Kalles

Effektiv og helhetlig risikostyring spiller en sentral rolle i alle deler av konsernet. I Orkla skal føre var-prinsippet inngå som en del av arbeidsmetodikken i alle aktiviteter.

Dette innebærer at alle enheter skal gjøre en kontinuerlig vurdering av risikobildet for å kunne drive planmessig HMS- og forbedringsarbeid. Alle selskaper og virksomheter skal rapportere de ti viktigste HMS-risikofaktorene med tilhørende risikoreduserende tiltak som en del av årsrapporteringen.

God risikokultur sørger for etterlevelse av prosedyrer og regler, og er nødvendig dersom risikostyringen skal være en naturlig del av den daglige drift. Orkla har utarbeidet et eget tilpasset verktøy som gjør prosessen gjennomførbar og oversiktlig ved effektivt å støtte dokumentasjon, oppfølging og rapportering av risikoinformasjon. Risikoen skal reduseres så langt det overhodet er mulig, og det er dette som omtales som forsiktighetsprinsippet. Likevel hender det at mennesker skades, og også at liv har gått tapt. Det er en like stor tragedie hver gang det skjer. Orkla vil gjøre alt for å unngå dette, og vår nullvisjon er: ingen alvorlig skadet og ingen miljøskader.