Skip to main content

Oppfølging av Orklas leverandører

Gjennom Orklas felles system for godkjenning og oppfølging av leverandører sikrer vi at selskapene i konsernet har verktøy og retningslinjer for å foreta risikovurdering, godkjenne og følge opp leverandører av råvarer, emballasje og leieproduserte ferdigvarer.

Leverandøroppfølgingen skjer gjennom egenvurderingsskjemaer og fysiske kontroller gjennomført av Orklas revisjonsteam. Mattrygghetsavdelingen i Orkla utdanner interne mattrygghetsrevisorer og gir opplæring i Orklas system for mattrygghet.

Matsvindel er en voksende utfordring globalt. Som en del av arbeidet med å håndtere nye risikoforhold i verdikjeden inkluderte Orkla matsvindel som eget tema i OFSS i 2015, i tråd med de internasjonale mattrygghetsstandardene. Orklas
selskaper er pålagt å gjøre en risikovurdering av råvarene som kommer inn til fabrikk. For å lette selskapenes arbeid med dette utviklet Orkla i 2016 en risikovurderingsmodell med verktøy for hver råvarekategori, som er tilgjengeliggjort
for selskapene.

Resultater 2016

Oppfølging av leverandører:

  • 1.783 egenvurderingsskjemaer er distribuert til Orklas leverandører, mot 1.555 i 2015.
  • 1.172 risikovurderinger er gjort av Orklas selskaper, mot 1.089 i 2015.
  • 306 fysiske revisjoner er gjennomført, mot 307 i 2015.

Opplæring i leverandørrevisjon:

  • 23 medarbeidere fikk opplæring i leverandørrevisjon, mot 20 i 2015.