Skip to main content

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Gode resultater skapes når alle medarbeidere mestrer sitt arbeid og strekker seg for å løse nye oppgaver. Orkla ønsker at medarbeidere på alle nivåer og i alle deler av konsernet skal få bruke sine evner og utvikle seg. 

Orklas strategi for organisasjons- og lederutvikling legger grunnlaget for konsernets arbeid med kompetanseutvikling og ledelse.

Resultat 2015

Som et ledd i arbeidet med å implementere strategien er det i 2015 gjennomført flere system- og prosessforbedringer:

  • Ny policy for lederutvikling er utarbeidet.
  • Nye ledelsesprinsipper er introdusert for selskapenes ledere. Ledelsesprinsippene inngår i vurderingen av lederes prestasjoner.
  • Prosessen for evaluering og oppfølging av ledere og nøkkelmedarbeidere er harmonisert på tvers av forretningsområder, selskaper og land. Det er innført minimumskrav til gjennomføring og systemstøtte. Systemet omfatter ca. 3.000 ledere og nøkkelpersoner, og er i 2015 implementert for en utvalgt gruppe virksomheter. Implementeringen fortsetter i 2016.
  • En styringsstruktur for Orklas kompetanseprogram er etablert (Orkla Group Academies), inkludert et sentralt kompetansestyre som rapporterer til Orklas konsernledelse.
  • For hvert av Orkla-akademiene er Orkla i ferd med å etablere et ekspertstyre som skal sikre relevant faglig innhold og god kompetanseutvikling.
  • Ny rekrutteringspolicy er utarbeidet.
  • En prosess for å identifisere og følge opp medarbeidere med stort utviklingspotensial er igangsatt.

Orkla har som mål at alle medarbeidere skal få regelmessig tilbakemelding på det arbeidet de utfører, og at individuelle arbeidsmål skal være relatert til de overordnede forretningsmålene. I 2015 ble det gjennomført formelle medarbeidersamtaler med 71 % av alle ansatte (estimat basert på rapportering fra selskaper som representerer 75 % av Orklas ansatte). For ledere var andelen 99 %, for administrativt ansatte 95 %, for salgsmedarbeidere 91 % og for operatører 42 %. I de fabrikkene der det ikke er etablert rutiner for formelle medarbeidersamtaler, følger avdelingslederne opp sine medarbeidere gjennom løpende dialog. Det gjennomføres også regelmessige avdelings- og gruppemøter.

Orklas arbeid med kompetanseheving skjer gjennom tiltak på konsern- og selskapsnivå, og omfatter temaer relatert til bedriftskultur, ledelse og fagkompetanse. Orkla er anerkjent for kvaliteten på kurs- og utviklingsprogrammene for medarbeiderne i konsernet. Omfanget av de sentrale kompetanseprogrammene er økt i 2015. Blant annet er det introdusert et nytt utviklingsprogram for toppledere og gjennomført lederutviklingsprogram for mellomledere. Det er også gjennomført samlinger for yngre ansatte med lederpotensial og lagt til rette for intern hospitering for yngre medarbeidere. Å utvikle medarbeidernes kompetanse med tanke på fremtidige lederstillinger vil være en prioritert oppgave også i 2016.