Skip to main content

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold

Orkla har en bedriftskultur preget av respekt og likeverd. Dette er viktige verdier for å lykkes i konkurransen om arbeidskraften og for å utnytte medarbeidernes potensial til beste for konsernet og den enkelte.

Orklas holdninger til mangfold, likeverd og ikke-diskriminering er beskrevet i konsernets retningslinjer for samfunnsansvar og i Orklas menneskerettighetspolicy. Orkla hadde i 2015 ingen klager eller saker knyttet til likestilling eller diskriminering eller andre menneskerettighetsspørsmål (basert på årlig intern rapportering fra selskapene av tvister, rettssaker, tilsynssaker og lignende forhold). Orkla har som mål at alle ansatte skal være sikret lønn som svarer til de lønns- og tariffbestemte mål som blant annet er trukket opp av arbeidsgiverorganisasjoner og andre instanser i de respektive land. Ved lønnsfastsettelse legger Orkla vekt på kompetanse, stillingens kompleksitet, jobbutførelse og konkurransedyktighet i markedet, uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonsevne. I 2015 har Orkla implementert et verktøy for klassifisering av stillinger og fastsettelse av kompensasjon, og vil i 2016 gjennomføre ytterligere harmonisering av konsernets kompensasjonsordninger.

Orkla ønsker å ha en god kjønnsbalanse på alle nivåer i organisasjonen, og legger vekt på dette ved rekruttering og utvikling av medarbeidere. Tiltak som gjør det enklere å kombinere karriere og familieliv, vurderes som en viktig faktor i likestillingsarbeidet. Konsernet praktiserer et krav om at minimum én kvinnelig kandidat skal nomineres ved rekruttering til ledergruppestillinger på selskaps- eller forretningsområdenivå.

Arbeidet med å sikre likestilling og fremme mangfold er et lederansvar og inngår i ledernes løpende arbeid. I 2015 ble det gjennomført aktiviteter for opplæring og bevisstgjøring i dette temaet i MTR Foods, Suslavicius-Felix, Credin i Danmark, Kalev, Orkla Foods Sverige og Felix Austria. Mangfold og likestilling er også tema i forbindelse med opplæring i Orklas etiske retningslinjer.
Orkla hadde ved årsskiftet 14.670 ansatte. Av disse var 10,3 % ledere, 46,5 % administrativt ansatte og 53,5 % operatører. Kvinneandelen blant ansatte totalt var 45,6 %. Tilsvarende andel for 2014 var 44,8 %. Kvinneandelen blant administrativt ansatte var 46,7 %, mot 48,8 % året før. Kvinneandelen blant operatører var 44,7 %, mot 41,5 % i 2014. Endringen i kvinneandel henger sammen med de strukturendringene og omstillingstiltakene som er gjennomført i 2015. Andelen kvinnelige ledere har de siste årene vært relativt stabil.

Andelen kvinner blant ledergruppemedlemmer på konsern-, forretningsområde- og selskapsnivå var 32 % ved utgangen av 2015, sammenlignet med 27,3 % i 2014. Kvinneandelen for ledere totalt på alle nivåer i konsernets virksomheter var 36,1 %, mot 35,6 % i 2014. Fremgangen skyldes endringer i Orklas virksomhetsstruktur og høy bevissthet om betydningen av mangfold og likestilling ved rekruttering til lederstillinger.

  • Faglig samling for Alarga-stipendiater og deres faddere. Foto: Levent Ultanur

    Rekruttering

    Orkla har virksomhet og medarbeidere i mer enn 40 land. I tråd med konsernets desentraliserte forretningsmodell legger Orkla vekt på å ansette ledere med relevant forretnings- og kulturforståelse.

Beskyttelse mot trakassering

Orkla godtar ikke noen form for sjikane, trakassering, diskriminering eller annen atferd som kolleger, forretningsforbindelser eller andre kan oppfatte som truende eller nedverdigende.

Temaet diskriminering er inkludert i selskapenes generelle arbeidsmiljøopplæring, og diskriminering er definert som en mulig risikofaktor i Orklas system for risikovurdering. Det er etablerte rutiner for behandling av trakassering i form av en varslingstjeneste for konsernet.