Skip to main content

Bedriftsdemokrati

God intern kommunikasjon og samarbeid mellom ledelse og ansatte er avgjørende for selskapets muligheter til å lykkes, og for de ansattes trivsel.

De ansattes aktive medvirkning i de styrende organer bidrar til å styrke beslutningsprosessene i konsernet.

Orkla ønsker at alle selskapene i konsernet har kanaler som gjør det mulig for de ansatte å påvirke beslutninger som har relevans for dem selv og arbeidsplassen, for eksempel knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen og nedbemanninger. Alle ansatte bør få anledning til å bli informert om selskapets strategi og utvikling, og selskapene skal respektere de ansattes organisasjonsfrihet og rett til å inngå tariffavtaler.

Ansatte er representert i konsernets styrende organer. I Orklas styre er fire av i alt ti styremedlemmer representanter for de ansatte. I de skandinaviske landene er det etablert arbeidsmiljøutvalg ved alle fabrikker i tråd med regelverket i disse landene, og de ansatte er representert i selskapsstyrene.

Samarbeid

Det institusjonelle samarbeidet med de ansattes organisasjoner omfatter i særdeleshet de nordiske land, men også andre europeiske land. Samarbeidet er tuftet på:

  • Den norske aksjeloven
  • Hovedavtalen mellom LO og NHO
  • EU-direktiv om europeiske samarbeidsutvalg

Aksjeloven regulerer valg av ansatte til konsernets styre. I henhold til vedtak fra den norske bedriftsdemokratinemnda er representasjon også fra ansatte i Sverige sikret.

Orklas Faglige Representantskap
Dette er Orklas øverste organ for bedriftsdemokratiet og følger hovedavtalens bestemmelser og vedtak i bedriftsdemokratinemnda. Representantskapet består av 17 representanter og har blant annet som oppgave å velge konserntillitsvalgt.

Kontaktutvalg forretningsområder
Hovedavtalens bestemmelser om samarbeid har ligget til grunn for etableringen av kontaktutvalg i forretningsområdene. Utvalgene består av representanter fra ledelse og ansatte som møtes jevnlig for å diskutere og drøfte faglige spørsmål av betydning for selskapene og de ansatte.

Orklas Europeiske Samarbeidsutvalg (European Works Council)
Gjennom avtalen om Europeiske Samarbeidsutvalg samles årlig maksimalt 30 representanter for selskaper fra europeiske land der Orkla har mer enn 500 ansatte. Utvalget skal utveksle informasjon og drøfte spørsmål av felles betydning for ansatte.

Internasjonale avtaler og konvensjoner

De ansattes faglige og arbeidsmessige rettigheter beskyttes av nasjonale lover og bestemmelser. Gjennom tilslutning til internasjonale avtaler og konvensjoner har Orkla forpliktet seg til at denne beskyttelsen er i overensstemmelse med globale standarder, og at de er en integrert del av vår forretningsmessige virksomhet internasjonalt.