Skip to main content

Energi- og ressursbruk

Orkla er opptatt av å redusere energiforbruket og i størst mulig grad benytte fornybar energi. 

Rundt 25-30 % av all mat som produseres blir ikke spist, og matsvinn er ett av de av store bidragene til verdens miljøutfordringer. Orkla er opptatt av å bidra til at det kastes mindre mat, og jobber kontinuerlig med å bedre råvareutnyttelsen, øke produksjonsutbyttet og redusere matavfallet. Målet er at fabrikkene i konsernet skal redusere matsvinnet med 30 % innen 2020. I 2017 vil Orkla utarbeide en helhetlig plan for reduksjon av matavfall i verdikjeden.

Knapphet på ferskvann skaper store og økende utfordringer i mange deler av verden. Med unntak av indiske MTR Foods er Orklas virksomheter lokalisert i områder med lav til middels risiko for vannmangel. Reduksjon av vannforbruket representerer likevel en mulighet for kostnadsreduksjon. For å nå målet om 20 % reduksjon i vannforbruket innen 2020, inngår vann i det interne programmet «Improved Resource and Energy Efficiency». Hovedfokus for arbeidet i perioden 2016- 2017 er intern bevisstgjøring og å etablere systematisk måling og oppfølging av det interne vannforbruket. MTR Foods har i 2016 investert i utstyr for rensing og resirkulering av avløpsvann til bruk i produksjonen av damp. Dette har redusert det daglige vannforbruket med 20.000 liter, og er et viktig tiltak på vei mot selskapets ambisjon om å bli selvforsynt med vann.

For en del av de råvarene konsernet kjøper kan tørke føre til reduserte avlinger og økte råvarekostnader. Orkla følger råvaresituasjonen nøye, og jobber systematisk for å redusere den kommersielle eksponeringen for slik risiko. Blant annet har Orkla flere, alternative leverandører av viktige råvarer. Orkla krever at alle leverandører har gode rutiner for å forhindre utslipp og unngå unødvendig vannforbruk. Konsernet vil fremover øke innsatsen for å følge opp vannforbruk og andre viktige miljøtemaer overfor leverandørene.

GRI ref.   enhet 2015 2014 2013
RESSURSFORBRUK
  Materialer
G4-EN1 -Råmaterialer tonn 799.000 796.400 748.120
G4-EN1 -Emballasje tonn 99.300 107.300 100.180
  Energi og vann:
G4-EN3 -Produsert energi GWh 2.850 2.570 2.100
G4-EN3 -Energiforbruk – fossil brensel GWh 475 448 403
G4-EN3 -Energiforbruk - innkjøpt GWh 385 400 397
G4-EN3 -Energiforbruk fra fornybar ressurser (scope 1) GWh 13 27 15
G4-EN5 -Energiforbruk pr årsverk MWh/årsverk 59 67 52
G4-EN5 -Energiforbruk pr omsetning MWh/mill NOK 26 28 24
G4-EN8 -Total vannforbruk mill m3 6,9 6,5 6,6
G4-EN10 -Vann - resirkulert mill m3 1 0,1 0,1
G4-EN10 -Vann - resirkulert % 28 1,5 1,2