Skip to main content

Utslipp

Klimagassutslippene fra Orklas egen matvareproduksjon er begrenset. Den største påvirkningen kommer i råvareproduksjonen og forbruksleddet.

Andre kilder er produksjon av emballasje og transport. Utslippene fra Orklas fabrikker er hovedsakelig til luft, fra fossil energi som brukes til å produsere strøm og varme.

For å dele bestepraksis knyttet til energieffektivisering og reduksjon av vannforbruk, utarbeidet Orkla i 2015 et sentralt energiinitiativ som en del av programmet «Improved Resource and Energy Efficiency». Flere av Orklas fabrikker har i 2016 gjennomført en kartlegging av potensialet for energibesparelser. Ca. 80 % av selskapene har gjennomført forbedringstiltak knyttet til energi, i form av utstyrsforbedringer, redesign av prosesser, endret adferd og operasjonelle endringer. Mange av selskapene har oppnådd reduksjoner i energiforbruk ved å gå over til LED-belysning. Blant andre viktige tiltak i 2016 er optimalisering av energikrevende prosesser og investeringer i nytt og mer energieffektivt produksjonsutstyr. Orkla Foods Sverige har gått over til 100 % fornybar elektrisitet i sine fabrikker gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier*, og reduserer med dette CO2-utslippet med 20 %. Orkla-selskapet Jästbolaget har ved å bytte ut fossil fyringsolje med miljøvennlig bioolje, redusert CO2-belastningen fra produksjonen med ca. 96 %. Gjennom Orklas kraftvirksomhet Hydro Power produserte Orkla i 2016 2,4 TWh energi fra vannkraft.

Orklas klimagassutslipp har utviklet seg positivt i 2016, ved at de er redusert til tross for både høyere aktivitet og nye fabrikker. Det er igangsatt tiltak for energieffektivisering ved mange fabrikker, og utslippene knyttet til fossilt brensel er redusert som følge av lavere forbruk. I tillegg skjer det også en endring med overgang til mer fornybar energi for produksjon av elektrisk energi i Norden og Europa som har gitt en positiv effekt i 2016.

* Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde som er fornybar. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft.

GRI ref.   enhet 2015 2014 2013
UTSLIPP
  Utslipp til luft:
G4-EN15 -Klimagassutslipp (GHG) scope 1 tCO2e 101.395 102.063 97.735
G4-EN16 -Indirekte klimagassutslipp (GHG) scope 2 tCO2e 45.961 62.656 66.708
G4-EN18 -GHG (S1+S2) pr årsverk tCO2e/årsverk 10 13 11
G4-EN18 -GHG (S1+S2) pr omsetning tCO2e/mill NOK 4,4 5,6 5,0
G4-EN21 -Svoveldioksid tonn 104 101 93
G4-EN21 -Nitrogenoksid tonn 34 40 40
  Utslipp av vann:
G4-EN22a -Intern behandling mill m3 0,9 1,6 1,5
G4-EN22a -Ekstern behandling mill m3 2,6 2,9 3,0
G4-EN22a -Direkte til omgivelsene (vann) mill m3 0,2 2,0 2,1
  Utslipp til vann:
G4-EN22b -BOF tonn 2.030 3.800 3.900
G4-EN22b -KOF tonn 3.440 3.950 2.880