Skip to main content

Råvarer fra bærekraftig skogsdrift

Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffineri, som gjennom et unikt konsept utnytter ulike bestanddeler i treet til fremstilling av en rekke produkter som kan erstatte oljebaserte varer.

Det legges stor vekt på at råvaren kommer fra skoger som drives etter internasjonale, anerkjente prinsipper for bærekraftig skogbruk. Så langt det er praktisk mulig benytter Borregaard dessuten båt og jernbane for transport av trevirke til fabrikken.

Borregaard benytter trevirke som råvare i produksjonen av biomaterialer (spesialcellulose og ligninbaserte produkter), biokjemikalier (vanillin) og biodrivstoff (bioetanol). Trevirke som benyttes er i hovedsak granstokker, men det anvendes også en del flis fra ulike sagbruk.

Kontinuerlig tilgang til biomasse i form av trevirke av riktig kvalitet er en forutsetning for selskapets utvikling.

Sertifiserte skoger

Ved kjøp av trevirke gjelder tilsvarende krav om ansvarsfull skogsdrift og sporbarhet. Borregaard Fabrikker i Sarpsborg, Norge, kjøper ca. én million fastkubikkmeter trevirke pr. år. Virket kommer primært fra norske og svenske skoger som i hovedsak er FSC- eller PEFC-sertifiserte.
Borregaard ønsker at alt trevirket kommer fra sertifiserte skoger. I Norge er de fleste skogeierne organisert i større forretningsmessige enheter som sørger for sertifisering og oppfølging. Dette gjør at tilnærmet alt norsk trevirke som Borregaard kjøper sertifisert.

I Sverige er det den enkelte skogeier som er sertifisert, og det medfører at det foreløpig er vanskelig å sikre 100 prosent sertifisering, men andelen er høy.

Noe tømmer leveres fra Øst-Europa, vesentlig fra Estland, hvor også tømmerdriften er underlagt strenge miljøkrav.

Levende Skog – regler for bærekraftig skogdrift

Konsernets skogvirksomhet var blant de første i Norge som i 1999 ble sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001. Borregaard og bransjeorganisasjonen Treforedlingsindustriens Bransjeforening medvirket også i prosjektet Levende Skog, som bidro til å skape regler for en bærekraftig norsk skogdrift.
Levende Skogs standarder ble godkjent i det internasjonale PEFC-systemet i 2000 og standarden ble videreutviklet i 2006. I standarden inngår også tredjepartskontroll.