Skip to main content

CDP 2014:

Forbedret klimaresultat for Orkla

Inger Johanne Eikeland, direktør HMS i Orkla ASA

Inger Johanne Eikeland, direktør HMS i Orkla ASA

Orkla jobber bedre innen klimaområdet enn gjennomsnittet av nordiske børsnoterte selskaper og har nedgang i klimagassutslipp.

Det viser rapporten fra CDPs gjennomgang av 5500 av verdens største børsnoterte selskap.

CDP er en global, uavhengig non-profit organisasjon, som har verdens største database med informasjon om bedrifters utslipp og håndtering av klimaendringer.. CDPs vurdering omfatter både policy, klima- og energiregnskap, tiltak og forbedringer. Antall selskap som rapporterer til CDP, øker for hvert år, og nå deltar om lag 5500 av verdens største børsnoterte selskaper i undersøkelsen. Basert på svarene oppnås en score, der 100A er best.

Som ett av de største selskapene på Oslo Børs har Orkla rapportert til CDP siden 2008, og var ett av de første selskapene i Norge som begynte med dette. Orkla oppnådde i år en score på 90B. Det er en klar forbedring fra i fjor, da scoren var 79C. Gjennomsnittet for nordiske virksomheter er i år på 80C. Dette betyr at Orkla har en klarere strategi på klimaområdet, har bedre oversikt over egne klimagassutslipp, og har en større forståelse for hvordan selskapet er eksponert for klimautfordringene enn gjennomsnittet av nordiske børsnoterte selskaper. En forbedring fra C til B innebærer at utviklingen i selskapets klimagassutslipp går riktig vei. Dette er en konsekvens av alle små og store tiltak som gjennomføres i Orkla-selskapene, som f.eks. energieffektivitet og utskifting av fossilt brensel.

- Vi er fornøyd med dette resultatet. Det gir oss en klar pekepinn på hvor vi står og hva vi må jobbe mer med, sier Inger Johanne Eikeland, direktør HMS i Orkla ASA.

- Gjennom denne rapporteringen kan Orkla måle seg med andre selskaper innenfor samme sektor, og det gir et godt verktøy for å iverksette egne tiltak og synliggjøre Orklas eksponering mot klimatrusselen. CDP utgjør i dag en vesentlig del av det overordnede arbeidet som gjøres på området samfunnsansvar og bærekraft i Orkla, sier Eikeland.

Orkla har i 2014 for første gang deltatt i CDPs skogprogram, som ble startet i 2012. Avskoging står for 10–15 % av verdens klimagassutslipp. CDP vil bistå selskap og investorer med å forstå og håndtere eksponering mot risiko knyttet opp mot fem jordbruksvarer: trebaserte produkter, biodrivstoff, palmeolje, soyaolje og storfeprodukter. Totalt 148 selskaper har rapportert på policies, risiko og tiltak, og resultatene er beskrevet i rapporten "Deforestation-free supply chains. From commitment to action" (PDF).

Klimatilpasning er lønnsomt

Klimatilpasning er lønnsomt fordi selskapene reduserer energikostnadene. Samtidig viser analyser fra CDP at selskaper som scorer høyt hos CDP, også i gjennomsnitt genererer høyere avkastning for sine eiere. Denne trenden ser ut til å fortsette og kan tyde på at fremtidens vinnere er blant selskaper som kan håndtere klimatrusselen på en proaktiv måte. Dette er bra både for samfunnet og for aksjonærene.

Om CDP

767 institusjonelle investorer står bak CDP og representerer banker, pensjonsfond, forsikringsselskaper og fondsforvaltere fra hele verden. Hvert år sendes forespørsler til selskap om hvordan de og håndterer klimatrusselen. For investorene er hensikten å bedre forstå hvordan de er eksponert for klimatrusselen gjennom investeringsporteføljen, og deretter bruke denne informasjonen til å bidra til at selskaper gjennomfører utslippsreduserende tiltak. Investorene benytter informasjonen aktivt i stadig større grad, blant annet til å redusere egen risiko, som igjen innebærer at aktører som får dårlig score eller velger ikke å svare, vil kunne bli utelatt fra investeringsporteføljen. I Norge er bl.a. Folketrygdfondet, NBIM, KLP, Storebrand og DNB støttespillere for CDP. Andre nordiske investorer er blant andre Nordea, SEB og Danske Bank.

CDP rapporter