Skip to main content

Hovedbilde

Samfunnsansvar i Orkla

Orkla definerer samfunnsansvar som å oppnå forretningsmessig lønnsomhet på en måte som er i tråd med grunnleggende etiske verdier og med respekt for individer, miljø og samfunn.

Orklas retningslinjer for samfunnsansvar beskriver de overordnede prinsippene for hvordan konsernets selskaper skal ivareta hensynet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, helse, miljø og sikkerhet (HMS), antikorrupsjon og andre viktige ansvarstemaer. Retningslinjene er basert på FNs menneskerettighetserklæring, ILOs kjernekonvensjoner og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. De er vedtatt av Orklas styre og gjelder for hele konsernet, inkludert heleide datterselskaper.

Orklas menneskerettighetspolicy gir utdypende retningslinjer for hvordan selskapene skal håndtere de menneske- og arbeidstakerrettighetene som vurderes som mest relevante for selskapenes daglige drift. Dette omfatter prinsipper for menneskeverd, menings- og ytringsfrihet, retten til liv, frihet og sikkerhet, kompetanseutvikling, personvern, mangfold og ikke-diskriminering, medarbeiderinvolvering, arbeidsvilkår, bekjempelse av barnearbeid og vern om marginaliserte befolkningsgrupper.

Orklas etiske retningslinjer beskriver konsernets krav og forventninger til den enkelte leder, medarbeider og styremedlem, knyttet til viktige menneske- og arbeidstakerrettigheter som respekt og toleranse, likestilling og ikke-diskriminering og krav knyttet til miljø og antikorrupsjon.

I tillegg har Orkla felles policies og retningslinjer for arbeidet med viktige ansvarstemaer, blant annet Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), mattrygghet, antikorrupsjon og konkurranserett.

 • We support The Global Compact

  Global Compact

  Orkla sluttet seg til FN-initiativet Global Compact i 2005.Tilslutningen til Global Compact innebærer at Orkla sammen med mer enn 8000 andre bedrifter og organisasjoner verden over har forpliktet s...
 • Foto: www.colourbox.no

  Styringsrutiner

  Orklas virksomhet skal drives i tråd med grunnleggende etiske verdier og med respekt for mennesker, samfunn og miljø. For å sikre at dette kravet ivaretas i alle deler av konsernet, legger Orkla ve...
 • Interessentdialog

  Interessentdialog

  God interessentdialog er viktig for å ivareta Orklas ansvar overfor ulike interessentgrupper, tilpasse seg endringer i samfunnet og for å skape tillit til virksomheten.Orkla har en aktiv dialog med...
 • Ansvar ved investeringer

  Ansvar ved investeringer

  I forbindelse med oppkjøp og større investeringer gjennomfører Orkla en vurdering av risiko for å bli involvert i brudd på regelverk for korrupsjon, konkurranserett og andre viktige ansvarstemaer som en del av konsernets d...
 • Foto: colourbox.no

  Varslingstjeneste

  For at Orkla skal kunne nå sine mål, er det avgjørende at ledere og medarbeidere følger lover og regler, og opptrer på en etisk forsvarlig måte.

Kontakter

 • Håkon Mageli

  Håkon Mageli

  Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

  + 47 928 45 828

  Send email

 • Ellen Behrens

  Ellen Behrens

  Ass. direktør samfunnsansvar

  +47 92 80 45 80

  Send email

Vår holdning

Vi ønsker å ta ansvaret for hvordan vår virksomhet påvirker samfunnet rundt oss. Samtidig vil vi bidra til en mer bærekraftig fremtid gjennom produktutvikling og forbedringstiltak som skaper verdi både for samfunnet og Orkla.

Våre prinsipper springer ut av erkjennelsen av at vi har ansvar for å drive vår virksomhet med respekt for mennesker og miljø, og mulighet til å skape positive ringvirkninger for samfunnet rundt oss.