Skip to main content

Menneskerettighetspolicy

Denne menneskerettighetspolicyen ble godkjent av Orkla ASAs konsernledelse 7. november 2011.

1.0   Innledning

Orklas selskaper skal alltid respektere menneskerettighetene, og drive virksomheten med behørig aktsomhet for å unngå å bli involvert i brudd på disse. Vi har et særlig ansvar for vår egen drift, men plikten til å respektere menneskerettighetene gjelder også våre relasjoner til samarbeidspartnere, leverandører, kunder og andre som påvirkes av selskapets virksomhet. Orkla definerer menneskerettigheter som de menneskerettigheter som er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter  og arbeidstakernes rettigheter fastsatt i Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen.

Dette dokumentet beskriver Orklas veiledende prinsipper for håndtering av de menneske- og arbeidstakerrettighetene som vi anser har en særlig relevans for vår daglige virksomhet. Det gjelder for alle heleide selskaper og for bedriftssamarbeid (joint ventures) der Orklas konserndirektiver er avtalt som en del av eierskapskontrakten.

2.0   Prinsipper for menneskerettigheter i Orkla

Prinsippene beskrevet nedenfor bør anses som en minimumsstandard.

2.1   Menneskeverd og frihet til meninger og meningsytringer
Alle Orklas selskaper skal fremme en kultur preget av respekt og omtanke for andre mennesker. Vi verdsetter åpen, faktabasert, ærlig og respektfull kommunikasjon, og vil søke å oppnå et arbeidsmiljø der de ansatte føler at de kan uttrykke sine meninger uten å være redd for represalier. Vi ønsker at våre ansatte skal føle at deres innsats blir verdsatt og benyttet på en meningsfull måte.

2.2   Retten til liv, frihet og sikkerhet
Ansettelse i Orkla skal alltid være basert på frivillig avtale, og arbeidet skal alltid utføres uten noen form for tvang eller trakassering, hverken fysisk eller mentalt.

Alle Orklas selskaper skal verne om helse og sikkerhet til de ansatte, kundene og andre som er knyttet til vår virksomhet gjennom målrettet innsats for å oppnå Orklas nullvisjon for skader, og ved å etterleve kravene som er beskrevet i Orklas HMS-policy.

2.3   Kompetanseutvikling
Orklas selskaper bør gi alle ansatte muligheten til å bidra til selskapets verdiskapning, og til å utvikle sin personlige kompetanse over tid. Alle ansatte bør motta regelmessige tilbakemeldinger om kvaliteten på og utførelsen av deres arbeid.

2.4   Personvern
Orklas selskaper skal vise behørig respekt for de ansattes privatliv, og følge en restriktiv praksis med hensyn til enhver form for overvåking eller innblanding i de ansattes privatliv. Dersom selskapet av sikkerhetsgrunner ser behov for å overvåke visse operasjoner, skal de ansatte alltid bli godt informert på forhånd. Personopplysninger om ansatte eller kunder skal behandles konfidensielt, og lagres på en måte som ikke gir uvedkommende adgang til dem.

2.5   Mangfold og ingen diskriminering
Det er Orklas oppfatning at mangfold i erfaring og perspektiver blant ledere og ansatte øker beslutningskvaliteten. Alle Orklaselskaper skal arbeide systematisk for å fremme mangfold på arbeidsplassen, og forhindre diskriminering basert på kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, uførhet, seksuell legning, ekteskapelig status, alder eller politisk oppfatning. Selskapene bør arbeide for en kultur der personlige forskjeller blir respektert og satt pris på, og fremme like muligheter for alle, særlig med hensyn til ansettelser, lønn og tilleggsytelser, forfremmelse og opplæring.

2.6   Samråd og medarbeiderinvolvering
God intern kommunikasjon og samarbeid mellom ledelse og ansatte er avgjørende for selskapets muligheter til å lykkes, og for de ansattes trivsel. Alle Orklas selskaper bør opprette kanaler som gjør det mulig for de ansatte å påvirke beslutninger som har relevans for dem selv og arbeidsplassen, for eksempel knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen og nedbemanninger. Alle ansatte bør få anledning til å bli informert om selskapets strategi og utvikling. Selskapene skal respektere de ansattes organisasjonsfrihet og rett til å inngå tariffavtaler.

2.7 Arbeidsvilkår
Alle Orklas selskaper bør ha arbeidsvilkår som gjør det mulig for de ansatte å forene arbeid og privatliv. Alle ansatte, inklusive deltidsansatte og midlertidig ansatte, skal ha skriftlig arbeidsavtale. Arbeidstiden skal være i samsvar med nasjonalt lovverk og god bransjepraksis, det som gir best beskyttelse, og med fremforhandlede avtaler mellom de ansatte og selskapet. Overtid skal ikke anvendes uten en fremforhandlet avtale eller forutgående samtykke fra de ansatte. De ansatte skal gis minst en fridag for hver 7-dagersperiode. Alle heltidsansatte skal som et minimum, motta lønn og tilleggsgoder som er tilstrekkelig til å dekke deres grunnleggende behov for mat, klær og husvære.

2.8   Barnearbeid
Ingen Orklaselskaper skal ansette personer under normal alder for fullføring av obligatorisk skolegang, eller yngre enn 15 år, den alderen som er høyest. Unge arbeidstakere, definert som ansatte som er ferdig med sin skolegang, men ikke er fylt 18, skal ikke utføre farlig arbeid. Personer som ikke har nådd alderen for fullføring av obligatorisk skolegang, kan få arbeide midlertidig som ledd i utdanningen, men bare utføre lett arbeid.

2.9            Marginaliserte befolkningsgrupper
Alle Orklaselskaper skal påse at virksomheten ikke griper inn i urfolks rett til selvbestemmelse, for eksempel knyttet til landområder, eller andre naturressurser som de er avhengig av. Hvis et Orklaselskap har forretningsmessige planer som kan få konsekvenser for en marginalisert befolkningsgruppe, skal selskapet etablere dialog med representanter for befolkningsgruppen for å finne en løsning som er tilfredsstillende for begge parter.

2.10 Fremme av menneskerettigheter
Orklaselskaper bør bidra til å øke den alminnelige oppmerksomheten omkring menneskerettigheter i samfunnet ved å vise sitt engasjement overfor leverandører, kunder og andre. Nærmere retningslinjer om hvordan menneskerettigheter bør tas opp i leverandørkjeden er beskrevet i Orklas Menneskerettighetspolicy.

3.0   Implementering og krav til oppfølging

Alle Orklaselskaper skal ta alle nødvendige skritt for å overholde prinsippene som er beskrevet ovenfor. Særlig forventer Orkla at selskapene:

  • Orienterer alle ledere og fagforeningsrepresentanter om Orklas Menneskerettighetspolicy.
  • Inkluderer menneskerettigheter som et tema i selskapets årlige risikovurdering og identifiserer relevante forbedringstiltak. 
  • Styrker selskapets innkjøps- og investeringsrutiner for bedre å kartlegge og forebygge risikoen for å bli innblandet i brudd på menneskerettighetene. For mer veiledning, se Orklas Policy for Ansvarlige Innkjøp.

Orkla vil følge opp kravene gjennom rutinene for bærekraftsrapportering. Status for selskapenes arbeid med menneske- og arbeidstakerrettigheter vil bli gjennomgått årlig som del av forretningsområdenes styremøter.

4.0   Roller og ansvar

Ansvaret for å implementere Orklas menneskerettighetspolicy ligger hos administrerende direktør i det enkelte selskap.

Orklas samfunnsansvarsfunksjon er ansvarlig for å oppdatere retningslinjene, og for å utarbeide relevant støttemateriale. Denne funksjonen kan også bistå selskapene med opplæring og bevisstgjøring.

Orklas menneskerettighetspolicy gir ikke kunder, leverandører, konkurrenter, aksjonærer eller andre personer eller enheter noen juridiske rettigheter utover det som følger av gjeldende rettsregler.

5.0 Godkjenning

Denne menneskerettighetspolicyen ble godkjent av Orkla ASAs konsernledelse 7. november 2011.