Ofte stilte spørsmål om samfunnsansvar i Orkla

Her finner du de vanligste spørsmålene knyttet til Orklas samfunnsansvar.
Dersom du ikke finner den informasjon du leter etter på våre nettsider, ta kontakt med kontaktpersonene til høyre på denne siden eller send en e-post til info@orkla.no.

Bærekraft

Vi støtter oss til FNs definisjon på bærekraftig utvikling, som handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Gjennom Orklas bærekraftsstrategi adresserer vi flere av FNs utviklingsmål, og vi vil bruke dem som en ledestjerne for vårt arbeide. Orklas konsernsjef har som en av femti norske næringslivsledere personlig undertegnet et løfte knyttet til FNs globale mål som ble lansert i september 2015.

Se oversikt over Orklas bærekraftsmål

Orklas bærekraftsstrategi ble utarbeidet i 2014 og beskriver retningen for konsernets arbeid frem mot 2020. Den omfatter de fire temaene som vurderes som spesielt viktige for Orkla ut fra et kombinert bærekrafts- og forretningsperspektiv: ernæring og helse, mattrygghet, ansvarlige innkjøp og miljø. På hvert av områdene har vi etablert konkrete mål og handlingsplaner, og vi jobber aktivt for å innfri våre bærekraftsløfter. Les mer om vårt bærekraftsarbeid i Orklas årsrapport.

I tillegg omfatter Orklas arbeid med samfunnsansvar innsats innenfor følgende områder: medarbeiderutvikling og bedriftskultur, arbeidsmiljø, helse og sikkerhet og samfunnsengasjement.

Vi har utarbeidet en vesentlighetsanalyse som gir en oversikt over alle viktige ansvars- og bærekraftstemaer. Denne er basert på retningslinjene til den internasjonale standarden for bærekraftsrapportering, GRI.

De globale bærekraftsutfordringene krever felles innsats fra næringsliv og myndigheter. Vi vil bidra til å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling. I godt selskap med Global Compact-bedrifter over hele verden satte Orkla i 2015 FNs nye globale mål for bærekraftig utvikling på agendaen. Orkla har i sin bærekraftsstrategi frem mot 2020 identifisert fire hovedtemaer for sitt arbeid: ernæring og helse, mattrygghet, ansvarlige innkjøp og miljø.

Orkla ønsker å skape tillit til konsernets virksomhet gjennom åpen og god kommunikasjon. Vi utarbeider en årlig rapport om vårt ansvars- og bærekraftsarbeid. I tillegg gir vi informasjon om Orklas rutiner og om viktige tiltak gjennom våre nettsider. Orkla rapporterer også om vårt miljøarbeid til investorinitiativet CDP og om arbeidet med ansvarlige innkjøp til medlemsorganisasjonen Initiativ for Etisk Handel. Les mer om Orklas rapportering.

Du kan lese alt om Orklas bærekraftsarbeid i vår årsrapport.

Arbeidet med menneskerettigheter starter med å forstå hva respekt for menneskerettigheter i praksis betyr for våre selskaper, medarbeidere og samarbeidspartnere. Orklas menneskerettighetspolicy gir retningslinjer for hvordan vi vil håndtere de menneske- og arbeidstakerrettighetene som er mest relevante for Orklaselskapenes daglige drift. Dette omfatter prinsipper for menneskeverd, menings- og ytringsfrihet, retten til liv, frihet og sikkerhet, kompetanseutvikling, personvern, mangfold og ikke-diskriminering, medarbeiderinvolvering, arbeidsvilkår, bekjempelse av barnearbeid og vern om marginaliserte befolkningsgrupper.

I arbeidet med menneskerettigheter, er ansvaret for egne medarbeidere spesielt viktig. I Orkla jobber vi målrettet for å sikre et godt arbeidsmiljø som fremmer god helse, faglig utvikling og trivsel. For å hindre at Orklas virksomhet bidrar til menneskerettighetskrenkelser i leverandørkjeden, har vi etablert rutiner for risikokartlegging og oppfølging av leverandører.

Les mer:
Om arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
Om bærekraftige innkjøp

Ernæring og helse

I Orkla jobber vi aktivt med å gjøre våre mat- og drikkevarer sunnere, blant annet ved å redusere andelen mettet fett, salt og sukker i Orklas produkter. De siste årene har vi også styrket satsingen vår på fisk, kornprodukter med høyt fiberinnhold, naturlig mat uten tilsetningsstoffer og produkter for allergikere.

For å finne gode løsninger på helseutfordringene vi står overfor, samarbeider Orkla med helsemyndighetene og eksterne fagmiljøer. Orkla ønsker å være en aktiv medspiller for myndighetene. I Norge har vi blant annet engasjert oss i den norske helseministerens næringslivsgruppe på matområdet, med reduksjon av salt, sukker og mettet fett som viktige temaer. Orkla-selskapene er involvert i 20 ulike forskningsprosjekter, og flere studier pågår relatert til Orklas merkevarer og produktkategorier. I Orklas årsrapport kan du lese mer om vårt arbeid med ernæring og helse.

Vi har jobbet systematisk med saltreduksjon i en årrekke. Ved å signere den norske Saltpartnerskapsavtalen har Orkla forpliktet seg til å bidra til å utvikle felles målsettinger for saltinnhold i sentrale matvaregrupper og et felles system for måling og synliggjøring av arbeidet med å senke saltinnholdet i matvarer, drikker og ferdigretter.

 

Orkla tilbyr sukkerfri eller sukkerreduserte alternativ i kategorier som drikker, pålegg, syltetøy og ketchup. Selskapene jobber også aktivt med å redusere mengden sukker i flere produkter.

Ansvarlige innkjøp

Det store flertallet av matvarer, kjeks, snacks og godterier produsert av Orkla for det nordiske dagligvaremarkedet, er nå uten palmeolje.

Orkla har en todelt tilnærming til arbeidet med palmeolje. Konsernets selskaper jobber aktivt for å erstatte palmeolje med sunnere alternativer, og dermed redusere bruken av palmeolje. Samtidig jobber vi for å sikre sporbar og bærekraftig produsert palmeolje gjennom strenge krav til bærekraftig dyrkingspraksis, oppfølging av våre leverandører, implementering av et system for sporbarhet og økt bruk av råvarer sertifisert gjennom RSPO. Sertifiseringen innebærer regelmessig kontroll av møller og plantasjer, ikke bare mht avskoging, men også av andre viktige forhold som arbeidsforhold og bruk av sprøytemidler. Les mer

Små kakaogårder i Vest-Afrika står for nær 70 % av verdens kakaoproduksjon. Det er flere utfordringer knyttet til denne produksjonen, blant annet kan det være risiko for barnearbeid og helse- og sikkerhetsfare for arbeidere. Orkla ønsker å redusere risikoen for barnearbeid og annen uakseptabel praksis, og bidra til å bedre kakaobøndenes inntektsmuligheter og levekår. Våre selskaper er engasjert i bærekraftig kakaodyrking, blant annet gjennom kjøp av sertifisert kakao gjennom UTZ Certified. Vi målsetter at all kakao selskapene kjøper, skal være bærekraftig produsert innen 2020. Les mer

Som stor innkjøper kan Orkla bidra til gode arbeidsforhold hos våre leverandører gjennom tydelige krav og aktiv oppfølging. Våre etiske leverandørkrav omfatter nulltoleranse for barnearbeid. Dette kravet følges opp gjennom dialog med leverandørene og revisjon av risikoleverandører. I råvarekjeder der risikoen for barnearbeid vurderes som høy, ønsker vi å gjennomføre særskilte tiltak. Et slikt eksempel er kakao, der Orkla samarbeider med sertifiseringsorganisasjonen UTZ Certified. Les mer

Beskyttelse av tropisk regnskog og annen verneverdig skog er avgjørende for å begrense den globale oppvarmingen og bevare biologisk mangfold. Å forhindre avskoging i leverandørkjeden er en sentral del av Orklas arbeid for å sikre bærekraftig råvareproduksjon. I 2015 innførte Orkla en policy for avskogingsfrie leverandørkjeder, som gir retningslinjer for dette arbeidet. Målet er at alle viktige jordbruksråvarer skal være produsert på en bærekraftig måte uten avskoging innen 2020, for palmeolje allerede i 2017. Den nye policyen er en naturlig oppfølging av de forpliktelsene vi har påtatt oss ved å signere den FN-initierte New York-erklæringen om skog fra 2014 og CDP-initiativet «Remove commodity-driven deforestation from all supply chains» lansert i forkant av klimatoppmøtet høsten 2015. Les mer

Orkla har som mål at viktige jordbruksprodukter, marine råvarer og emballasje skal være bærekraftig produsert innen 2020. Dette betyr at råvareproduksjonen skal skje med respekt for mennesker, dyr og miljø i tråd med kravene i Orkla etiske leverandørkrav. I tillegg vil vi sammen med våre leverandører engasjere oss for å løse spesifikke bærekraftsutfordringer, som for eksempel hogging av regnskog, overfiske eller utarming av jord. Vi er i ferd med å utarbeide og gjennomføre tiltaksplaner som er tilpasset de problemstillingene som finnes i ulike råvarekjeder, som for eksempel palmeolje, kakao og marine råvarer. Les mer