Resultater og rapportering

Orkla ønsker å skape tillit til konsernets virksomhet gjennom åpen og god kommunikasjon. Vi utarbeider en årlig rapport om vårt ansvars- og bærekraftsarbeid. I tillegg gir vi informasjon om Orklas rutiner og om viktige tiltak gjennom våre nettsider. Orkla rapporterer også om vårt miljøarbeid til investorinitiativet CDP og om vårt arbeid med ansvarlige innkjøp til medlemsorganisasjonen Initiativ for Etisk Handel.

I Orklas arbeid med samfunnsansvar legger vi vekt på å identifisere de mest relevante ansvarstemaene for vår virksomhet og de bærekraftsutfordringene som i særlig grad representerer kommersiell risiko eller muligheter for Orkla. I vurderingen tar vi hensyn til betydningen av vår innsats for samfunnet, viktige interessentgruppers behov og den langsiktige betydningen for Orklas konkurranseevne. Orklas bærekraftsrapportering omfatter konsernets arbeid med de temaene som er identifisert som viktige og vesentlige. Arbeidet med å analysere vesentlighet er nærmere beskrevet nedenfor.

Rapporteringen for 2017 er gitt i Orklas årsrapport, som ble offentliggjort 19. mars 2018. Rapporten er basert på retningslinjene til den internasjonale rapporteringsorganisasjonen Global Reporting Initiative (GRI). Valg og behandling av informasjon er basert på GRIs prinsipper for god rapporteringsskikk, der vi har lagt vekt på å gi en god helhetsforståelse for Orklas arbeid, rapportere om vesentlige forhold og tiltak, gi en balansert fremstilling, og legge til rette for sammenligning med tidligere år. Orkla rapporterer i henhold til GRI G4 Core. En oversikt over hvilke indikatorer som er dekket er gitt nedenfor. Ved utforming av rapporten har Orkla også benyttet Oslo Børs’ veiledning.

Informasjonen i Orklas bærekraftsrapport er basert på innspill fra mange enheter og datakilder. Det er lagt stor vekt på å sikre at informasjonen er korrekt. Rapporten tar imidlertid ikke sikte på å dekke alle detaljerte forhold som kan være av betydning for de enkelte lokale virksomheter, aktiviteter eller produkter. Med mindre annet er angitt omfatter nøkkeltallene i Orklas bærekraftsrapportering alle virksomheter der Orkla hadde mer enn 50 % eierandel pr. 31.12.2017. Nøkkeltall for utslipp, energi- og vannforbruk vil bli verifisert av det uavhengige selskapet Cemasys ila våren 2018. For informasjon om bærekraftsarbeidet i det tilknyttede selskapet Jotun henvises det til selskapets egen rapportering.

For at vi skal kunne videreutvikle og forbedre bærekraftsarbeidet og rapporteringsrutinene, vil vi gjerne ha kommentarer og innspill. Slike kommentarer kan sendes til info@orkla.no.

Orklas Årsrapport 2017

Årsrapport 2017 - bærekraftsrapport inkludert

Orklas årsrapport for 2017, der bærekraftsrapporten er inkludert, ble offentligjort 19. mars 2018.

Årsrapport 2017

Kontakter

Inger-Johanne Eikeland

Direktør HMS

Inger.Johanne.Eikeland@orkla.no

+47 91 30 87 49

Ellen Behrens

Ass. direktør samfunnsansvar

ellen.behrens@orkla.no

+47 92 80 45 80

Håkon Mageli

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

hakon.mageli@orkla.no

+ 47 928 45 828

Mer info/CV