Rapportering og Resultater

I Orkla ønsker vi å skape tillit til virksomheten og produktene våre gjennom åpen og god kommunikasjon. Vi utarbeider en årlig bærekraftsrapport som inngår i Orklas årsrapport. I tillegg gir vi informasjon om Orklas rutiner og om viktige bærekraftstiltak gjennom våre nettsider. Orkla rapporterer også om vårt miljøarbeid til investorinitiativet CDP og om vårt arbeid med ansvarlige innkjøp til medlemsorganisasjonen Etisk handel Norge.

Orklas bærekraftsarbeid springer ut av en analyse av det vi ser som de mest relevante ansvarstemaene for vår virksomhet og de bærekraftsutfordringene som i særlig grad representerer kommersiell risiko eller muligheter for Orkla. I vurderingen tar vi hensyn til betydningen av innsatsen vår for samfunnet, viktige interessentgrupper og Orklas konkurranseevne. Orklas bærekraftsrapportering omfatter konsernets arbeid med de temaene som er identifisert som viktige og vesentlige. Metoden for å kartlegge vesentlige temaer er nærmere beskrevet nedenfor.

Rapporteringen for 2020 er gitt i Orklas årsrapport, som ble offentliggjort 19. mars 2021. Rapporten er basert på standardene til den internasjonale rapporteringsorganisasjonen Global Reporting Initiative (GRI). Valg og behandling av informasjon er basert på GRIs prinsipper for god rapporteringsskikk, der vi har lagt vekt på å gi en god helhetsforståelse for Orklas arbeid, rapportere om vesentlige forhold og tiltak, gi en balansert fremstilling, og legge til rette for sammenligning med tidligere år. Orklas bærekraftsrapportering for 2020 er blitt utarbeidet i henhold til GRI Standards: Core option. En oversikt over hvilke standarder og indikatorer som er dekket er gitt i dokumentene «Sustainable Management Approach (GRI 103)» og «GRI-indeks» nedenfor. Ved utforming av rapporten har Orkla også benyttet Oslo Børs’ veiledning om rapportering av samfunnsansvar.

Informasjonen i Orklas bærekraftsrapport er basert på innspill fra mange enheter og datakilder. Det er lagt stor vekt på å sikre at informasjonen er korrekt. Rapporten tar imidlertid ikke sikte på å dekke alle detaljerte forhold som kan være av betydning for de enkelte lokale virksomheter, aktiviteter eller produkter. Med mindre annet er angitt omfatter nøkkeltallene i Orklas bærekraftsrapportering alle virksomheter der Orkla hadde mer enn 50 % eierandel pr. 31.12.2020. Orklas klimaregnskap er utarbeidet i tråd med GHG-protokollen, og verifisert av revisjons- og rådgivningsselskapet EY. For informasjon om bærekraftsarbeidet i det tilknyttede selskapet Jotun henvises det til Jotuns egen rapportering. For at vi skal kunne videreutvikle og forbedre bærekraftsarbeidet og rapporteringsrutinene, vil vi gjerne ha kommentarer og innspill. Slike kommentarer kan sendes til info@orkla.no.

Kontakter

Inger-Johanne Eikeland

Direktør HMS

Inger.Johanne.Eikeland@orkla.no

+47 91 30 87 49

Ellen Behrens

Direktør Bærekraft

ellen.behrens@orkla.no

+47 92 80 45 80

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

hakon.mageli@orkla.no

+ 47 928 45 828

Mer info/CV