Global compact

Orkla sluttet seg til FN-initiativet Global Compact i 2005, og deltar sammen med mer enn 12000 andre bedrifter og organisasjoner i arbeidet med å fremme Global Compacts ti kjerneprinsipper for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon og bidra til de globale bærekraftsmålene.

Gjennom tilslutningen til Global Compact forplikter vi oss til en årlig statusrapportering. Dette gjør vi gjennom publiseringen av Orklas bærekraftsrapport, som i sum beskriver fremdriften i arbeidet med disse temaene i konsernet. Bærekraftsrapporten for 2018 inngår i Orklas årsrapport. Orklas nettsider inneholder utdypende informasjon om konsernets holdninger og arbeid med enkelttemaer. Nedenfor følger en oversikt over hvor man kan finne informasjon om Orklas arbeid med hvert av Global Compacts ti prinsipper.

Menneskerettigheter

Prinsipp 1
Vi skal støtte og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter

Årsrapport 2017 s. 33-34, 57-58

Prinsipp 2
Vi skal sikre at selskapet ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene

Årsrapport 2017 s. 33-34, 79-80, 99-100

Arbeidsstandarder

Prinsipp 3
Vi anerkjenner medarbeideres organisasjonsfrihet og retten til å føre kollektive forhandlinger

Årsrapport 2017 s. 79, 99-102

Prinsipp 4
Vi tar avstand fra enhver form for tvangsarbeid

Årsrapport 2017 s. 99-100

Prinsipp 5
Vi tar avstand fra enhver form for barnearbeid

Årsrapport 2017 s. 99-100

Prinsipp 6
Vi skal ikke diskriminere ved rekruttering eller i arbeidssituasjonen

Årsrapport 2017 s. 99-102

Miljø

Prinsipp 7
Vi skal anvende ”føre-var”-prinsippet i alle spørsmål knyttet til miljø

Årsrapport 2017 s. 33-34, 53-55

Prinsipp 8
Vi skal fremme initiativ for å ta større miljøansvar

Årsrapport 2017 s.82-85, 90-94

Prinsipp 9
Vi skal oppfordre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi

Årsrapport 2017 s. 89-93

Antikorrupsjon

Prinsipp 10
Vi skal bekjempe alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser

Årsrapport 2017 s. 105, 114

Les mer i Orklas Årsrapport 2018