GRI-Indeks

Orkla rapporterer årlig om vårt ansvars- og bærekraftsarbeid basert på retningslinjene til den internasjonale rapporteringsorganisasjonen Global Reporting Initiative (GRI). Rapporteringen skjer gjennom Orklas årsrapport og annen informasjon publisert på våre nettsider.

GRI Innholdsindeks 2018

Orkla rapporterer årlig om vårt ansvars- og bærekraftsarbeid basert på retningslinjene til den internasjonale rapporteringsorganisasjonen Global Reporting Initiative (GRI). Rapporteringen skjer gjennom Orklas årsrapport og annen informasjon publisert på våre nettsider.

 

GRI 102

GRI Standard Beskrivelse Sidehenvisning

(Orklas årsrapport)

Notater eller grunner for utelatelse Ekstern verifikasjon
Organisasjonsprofil
102-1 Navn på organisasjonen 6 Reviderte noter til årsregnskap
102-2 Hovedprodukter og/eller tjenester, herunder merkevarer 7, 12-20, 44, 137, 162-165 Reviderte noter til årsregnskap
102-3 Geografisk plassering av hovedkontor 6 Reviderte noter til årsregnskap
102-4 Antall land hvor organisasjonen har virksomhet og navn på viktige land 7, 82, 248-254
102-5 Eierforhold og juridisk form 6 Reviderte noter til årsregnskap
102-6 Beskrivelse av markeder 6-7, 12-20, 31 Reviderte noter til årsregnskap
102-7 Størrelse på organisasjonen 12-20, 38, 41, 139, 204 Reviderte noter til årsregnskap
102-8 Informasjon om ansatte og andre arbeidstakere 38, 119, 141 Reviderte noter til årsregnskap
102-9 Organisasjonens leverandørkjede 78, 143
102-10 Vesentlige endringer i organisasjonen og leverandørkjeden 23-25, 132-134, 141 Reviderte noter til årsregnskap
102-11 Forklaring på hvordan organisasjonen ivaretar føre-var-prinsippet. 36 Revidert årsberetning
102-12 Eksterne initiativ 37, 60 Revidert årsberetning
102-13 Medlemskap i interesseorganisasjoner. https://www.orkla.no/baerekraft/samfunnsansvar-i-orkla/interessentdialog/dialog-med-organisasjoner/

 

Strategi
102-14 Uttalelse fra konsernsjefen om relevansen av bærekraft for organisasjonen og strategivalg 4-5
102-15 Viktigste konsekvenser, risiko og muligheter 30-31, 56-57, 143 Revidert årsberetning
Etikk og integritet
102-16 Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og adferdsnormer 6, 36-37, 44, 59 Revidert årsberetning
102-17 Ordninger for råd og henvendelser knyttet til etikk 37 Revidert årsberetning
Styring
102-18 Organisasjonens styringsstruktur 41, 51 Revidert årsberetning
102-19 Prinsipper for delegering 44, 49
102-20 Ledelsesansvar for økonomiske, miljømessige og sosiale temaer 36-37, https://corporate.prod.onewp.net/app/uploads/sites/3/2019/03/GRI-103-Management-approach-norsk-versjon.pdf

 

Revidert årsberetning
102-21 Interessentdialog om økonomiske, miljømessige og sosiale temaer 36-37 Revidert årsberetning
102-22 Sammensetning av høyeste styringsorgan og dets komiteer 39, 46, 48-50
102-23 Styreleders uavhengighet 48
102-24 Instilling og valg av styre 47-48
102-25 Interessekonflikter 49
102-26 Styrets rolle i å sette mål, verdier og strategi 49
102-28 Styreevaluering 50
102-29 Identifisering og styring av økonomisk, miljømessig og sosial påvirkning 36-37 Revidert årsberetning
102-30 Effektivitet av risikostyringsprosesser  

30, 50-52

Revidert årsberetning
102-31 Gjennomgang av økonomiske, miljømessige og sosiale temaer 37 Revidert årsberetning
102-32 Styrets rolle i bærekraftsrapportering 37 Revidert årsberetning
102-33 Kommunikasjon om bekymringer 37 Revidert årsberetning
102-35 Godtgjørelsespolitikk 52, 143-145, 198-202 Reviderte noter til årsregnskap
102-36 Prosess for fastsettelse av godtgjørelse 41, 52, 198-202
102-37 Interessenters involvering i godtgjørelse 41
Interessentdialog
102-40 Liste over interessentgrupper 102, https://www.orkla.no/baerekraft/samfunnsansvar-i-orkla/interessentdialog/

 

102-41 Kollektive forhandlingsavtaler 111, 246
102-42 Grunnlag for å identifisere interessenter 102, https://www.orkla.no/baerekraft/samfunnsansvar-i-orkla/interessentdialog/

 

102-43 Tilnærming til interessentsamarbeid 102, https://www.orkla.no/baerekraft/samfunnsansvar-i-orkla/interessentdialog/

 

102-44 Viktige tema og anliggender som har blitt tatt opp 63-64, 75, 79-86, 91, 93, 95, 102-109, 111
Rapportprofil
102-45 Liste over forretningsenheter 248-254
102-46 Definere rapportinnhold og avgrensninger 59, https://www.orkla.no/baerekraft/resultater-og-rapportering/

 

102-47 Oversikt over vesentlige temaer 59, https://corporate.prod.onewp.net/app/uploads/sites/3/2019/03/GRI-103-Management-approach-norsk-versjon.pdf

 

102-48 Endringer av informasjon 59, https://www.orkla.no/baerekraft/resultater-og-rapportering/

 

102-49 Endringer i rapportering 59, https://www.orkla.no/baerekraft/resultater-og-rapportering/

 

102-50 Rapporteringsperiode https://www.orkla.no/baerekraft/resultater-og-rapportering/

 

102-51 Dato for utgivelse av forrige rapport https://www.orkla.no/baerekraft/resultater-og-rapportering/

 

102-52 Rapporteringsintervall https://www.orkla.no/baerekraft/resultater-og-rapportering/

 

102-53 Kontaktpunkt for spørsmål og innspill https://www.orkla.no/baerekraft/resultater-og-rapportering/

 

102-54 Valgt GRI-rapportering 59, https://www.orkla.no/baerekraft/resultater-og-rapportering/

 

102-55 GRI Innholdsindeks https://www.orkla.no/baerekraft/resultater-og-rapportering/gri-indeks/

 

102-56 Ekstern Verifikasjon 59

 

GRI 200-400

 

Standard Beskrivelse Side/henvisning

(Orkla årsrapport)

Kommentarer eller grunner til utelatelse Ekstern Verifikasjon FNs bærekraftsmål
Ernæring og Sunnhet
GRI 103: Management Approach 2016 Ledelsens tilnærming 62, 103 Management approach

 

SDG 3
Produkter for Sunn Livsstil (Vesentlig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens tilnærming 62, 103 Management approach

 

SDG 3
Egendefinert Reduksjon i mettet fett fra reduksjonstiltak 65, 69 SDG 3
Egendefinert Andel omsetning fra produkter for helse og sunnhet. (%) 69 SDG 3
Egendefinert Estimert andel omsetning fra vegetariske og veganske produkter 69
Egendefinert Estimert andel omsetning fra økologiske produkter 69
Egendefinert Sukkerforbruk fra egen produksjon i forhold til omsetning (kg/mill. NOK) 69 SDG 3
Egendefinert Reduksjon av tilsatt sukker fra reduksjonstiltak (kg og %) 65, 69 SDG 3
Egendefinert Saltforbruk fra egen produksjon i forhold til omsetning (kg/mill. NOK) 69 SDG 3
Egendefinert Reduksjon av tilsatt salt fra reduksjonstiltak (kg og %) 65, 69 SDG 3
Samarbeid for bedre folkehelse (Viktig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens tilnærming 63, 103 Management approach

 

SDG 3
Egendefinert Beskrivelse av aktiviteter 63-64 SDG 3
Trygge Produkter
GRI 103: Management Approach 2016 Ledelsens Tilnærming 71, 103 Management approach

 

Mattrygghet (Vesentlig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens tilnærming 71-72

103 Management approach

 

GRI 416: Customer Health and Safety 2016 416-1 Vurdering av helse- og sikkerhetspåvirkning fra produkter og tjenester 73
416-2 Antall tilfeller av brudd på regelverk knyttet til helse- og sikkerhet fra produkter og tjenester. 73, 76
Egendefinert Andel av produksjonsvolum produsert iht Orkla Food Safety Standard 76
Egendefinert Fabrikker revidert iht Orkla Food Safety Standard 76
GRI Food Processing Sector Disclosures 2010 G4-FP5 Andel av produksjonsvolum produsert ved fabrikker med tredjepartssertifisering 76
Egendefinert Risikovurdering av leverandører: Antall egenvurderinger 76
Egendefinert Risikovurdering av leverandører: Antall vurderinger gjennomført av Orkla 76
Egendefinert Risikovurdering av leverandører: Antall leverandørrevisjoner 76
Egendefinert Deltakere på mattrygghetskurs i regi av Orklas mattrygghetsteam 76
Egendefinert Omfang (timer) av mattrygghetskurs i regi av Orklas mattrygghetsteam 76
Egendefinert Deltakere på mattrygghetskurs i regi av Orklas fabrikker 76
Egendefinert Omfang (timer) av mattrygghetskurs i regi av Orklas fabrikker 76
Trygge Ikke-mat Produkter (Viktig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens tilnærming 74

103 Management approach

 

GRI 416: Customer Health and Safety 2016 416-1 Vurdering av helse- og sikkerhetspåvirkningen fra produkter og tjenester 74
416-2 Antall tilfeller av brudd på regelverk knyttet til helse- og sikkerhet fra produkter og tjenester. 74
Beredskap for nye risikoforhold (Vesentlig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens tilnærming 73

103 Management approach

 

Egendefinert Beskrivelse av aktiviteter 71-75
Bærekraftige Innkjøp
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens Tilnærming 78

103 Management approach

 

2.4
Bærekraftige råvarer (Vesentlig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens Tilnærming 78

103 Management approach

 

SDG 2,

SDG 8

SDG 12

SDG 14

SDG 15

SDG 17

GRI 204: Procurement Practices 2016 204-1 Andel av innkjøp fra lokale leverandører 87
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016 308-1 Andel nye leverandører vurdert mht miljørisiko 87 12.4, 15.2
308-2 Negative miljøeffekter i leverandørkjeden og iverksatte tiltak 78-81, 83-86, 87 2.4, 8.4, 12.2, 14.2, 15.2, 15.3
GRI 414: Supplier Social Assessment 2016 414-1 Andel nye leverandører risikovurdert mht sosiale forhold 87 8.5, 8.7, 8.8
414-2 Negative sosiale effekter i leverandørkjeden og iverksatte tiltak 78-81, 87 8.4, 8.5, 8.7, 8.8
GRI Food Processing Sector Disclosures 2010 G4-FP1 Prosentandel av innkjøpt volum fra leverandører i tråd med selskapets sourcing policy 79 Vi har foreløpig ikke etablert rutiner som gir tilstrekkelig god dokumentasjon av dette 8.5, 8.8, 14.2, 14.4, 15.2, 15.3
GRI Food Processing Sector Disclosures 2010 G4-FP2 Prosentandel av innkjøpt volum som er verifisert i samsvar med troverdige, internasjonalt anerkjente ansvarlige produksjonsstandarder 79-80, 87 Gjelder sertifiserte råvarer 2.4, 8.5, 8.8,

14.2, 14.4, 15.2, 15.3

Bærekraftig emballasje (Vesentlig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens Tilnærming 82-83

103 Management approach

 

SDG 8

SDG 12

SDG 13

SDG 14

GRI 301: Materials 2016 301-1 Forbruk råvarer etter vekt eller volum 87 12.2
301-2 Forbruk av resirkulerte råvarer 88 Gjelder emballasjematerialer 12.2, 8.4
Egendefinert Andel av total emballasje som kan materialgjenvinnes 82, 88 12.2, 8.4, 14.1
Dyrevelferd (Viktig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens Tilnærming 80

103 Management approach

 

SDG 12

SDG 17

Egendefinert Beskrivelse av aktiviteter 78, 80 12.2
Miljøengasjement
GRI 103: Management Approach 2016 Ledelsens tilnærming 90

103 Management approach

 

 

 

SDG 12

SDG 13

SDG 14

 

GRI 307: Environmental Compliance 2016 307-1 Bøter for brudd på miljøregelverk 99
Klimapåvirkning (Vesentlig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens Tilnærming 91-92

103 Management approach

 

SDG 13
GRI 201: Economic Performance 2016 201-2 Finansielle konsekvenser og andre risikoforhold og muligheter som følge av klimaendringer 31, 90, 93, 143
GRI 305: Emissions 2016 305-1 Direkte klimagassutslipp (scope 1) 98 Verifiseres av Cemasys våren 2019 SDG 13
305-2 Indirekte klimagassutslipp (scope 2) 98 Verifiseres av Cemasys våren 2019 SDG 13
305-3 Andre indirekte klimagassutslipp (scope 3) 98 Verifiseres av Cemasys våren 2019 SDG 13
305-4 Utslippsintensitet for klimagasser 98 Verifiseres av Cemasys våren 2019 SDG 13
305-6 Utslipp av osonnedbrytende gasser fra kjølemedier (ODS) 98 Verifiseres av Cemasys våren 2019
305-7 Utslipp av nitrogenoksid (NOx), svoveldioksid (SOx) og andre aktuelle gassutslipp 98 Verifiseres av Cemasys våren 2019
Produkter med miljøgevinst (Vesentlig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens tilnærming 96

103 Management approach

 

SDG 13

SDG 17

Egendefinert Rutiner og tiltak for miljørelatert produktinnovasjon 96-97 SDG 13

SDG 17

Effektiv ressursutnyttelse (Vesentlig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens tilnærming 92, 94-95

103 Management approach

 

SDG 12

SDG 13

GRI 302: Energy 2016 302-1 Energiforbruk fra egen virksomhet 98 Verifiseres av Cemasys våren 2019 12.2

SDG 13

302-3 Energiintensitet 98 Verifiseres av Cemasys våren 2019 12.2

SDG 13

GRI 303: Water and Effluents 2016 (MA) 303-1 Interaksjon med vann fra felles ressurs 92, 103 Management approach

 

SDG 14.1
(MA) 303-2 Håndtering av konsekvenser fra vannutslipp 103 Management approach

 

SDG 14.1
303-3 Vannforbruk 99 Verifiseres av Cemasys våren 2019 12.2

SDG 13

303-4 Utslipp av vann 99 Verifiseres av Cemasys våren 2019 SDG 14.1
Egendefinert Vann resirkulert i egen virksomhet 99 Verifiseres av Cemasys våren 2019 12.2

SDG 13

GRI 306: Effluents and Waste 2016 306-2 Avfall etter type og håndteringsmetode 99 Verifiseres av Cemasys våren 2019 12.3, 12.5

SDG 13

306-3 Alvorlige utslippshendelser 99 Verifiseres av Cemasys våren 2019 SDG 14.1
Omtanke for Mennesker og Samfunn
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens Tilnærming 101

103 Management approach

 

SDG 5

SDG 8

Ansvarlig arbeidsgiver og menneskerettighet (Vesentlig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens Tilnærming 40, 101, 110-112

103 Management approach

 

SDG 5

SDG 8

GRI 201: Economic Performance 2016 201-3 Pensjonsforpliktelser og andre ytelser 147-149 Reviderte noter til årsregnskap 8.5
GRI 202: Market Presence 2016 202-2 Andel av toppledere lokalt rekruttert 118
GRI 401: Employment 2016 401-1 Antall nyansatte og nyansatte turnover 119
GRI 402: Labor/Management Relations 2016 402-1 Minimums varslingsperiode om driftendringer 111 8.5
GRI 404: Training and Education 2016 404-1 Gjennomsnittlig antall timer organisert opplæring per år per ansatt 119
404-2 Programmer for kompetanseutvikling og støtte til omstilling 40, 111
404-3 Andel medarbeidere omfattet av rutiner for regelmessig utviklingssamtale 111, 119 8.8
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016 405-1 Mangfold i styringsorganer og blant ansatte 118-119 5.5
GRI 406: Non-Discrimination 2016 406-1 Tilfeller av diskriminering og korrigerende tiltak 112, 119 5.1, 8.8

 

GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining 2016 407-1 Virksomheter og leverandører identifisert der retten til å danne/delta i fagforening og kollektive forhandlinger er truet 110-111 8.8
GRI 408: Child Labor 2016 408-1 Virksomheter og leverandører identifisert der det er risiko for barnearbeid 110, 78-79 8.7
GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016 409-1 Virksomheter og leverandører identifisert der det er risiko for tvangsarbeid 110, 78-79 8.7
GRI 412: Human Rights Assessment 2016 412-1 Virksomheter som har vært gjenstand for menneskerettighets-vurderinger eller konsekvensvurderinger 87, 110, 119 8.8
412-2 Opplæring i menneskerettighets-temaer 119 SDG 8
Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet (Vesentlig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens Tilnærming 116-117

103 Management approach

 

8.8
GRI 403: Occupational Health and Safety 2016 (MA) 403-1 Arbeids- og sikkerhetsstyringssystem  

116-117

103 Management approach

 

8.8
(MA) 403-2 Risikovurdering og gransking av hendelser 116-117

103 Management approach

 

8.8
(MA) 403-3 Bedriftshelsetjeneste 116-117

103 Management approach

 

8.8
(MA) 403-4 Arbeidsdeltakelse, konsultasjon og kommunikasjon knyttet til arbeidsmiljø og sikkerhet 116-117

103 Management approach

 

8.8
(MA) 403-5 Arbeidsopplæring i arbeidsmiljø og sikkerhet 116-117

103 Management approach

 

8.8
(MA) 403-6 Fremme ansattes helse 116-117

103 Management approach

 

8.8
403-8 Arbeidstakere som er omfattet av et system for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet 116 8.8
403-9 Skader 117, 120 Orklas rapportering omfatter egne medarbeidere. Innleide arbeidere omfattes av Orklas HMS-rutiner, men vi har foreløpig ikke etablert konsernomfattende rapporteringsrutiner for dette 8.8
403-10 Sykefravær 117, 120 Orklas rapportering omfatter egne medarbeidere. Innleide arbeidere omfattes av Orklas HMS-rutiner, men vi har foreløpig ikke etablert konsernomfattende rapporteringsrutiner for dette 8.8
Integritet (Vesentlig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens Tilnærming 113,

103 Management approach

 

MA dekker:

– GRI 205

– GRI 206

– GRI 418

– GRI 419

SDG 12
GRI 205: Anti-Corruption 2016 205-2 Kommunikasjon og opplæring om anti-korrupsjonstiltak 113-114
205-3 Bekreftede tilfeller av korrupsjon og gjennomførte tiltak 113, 120
GRI 206: Anti-Competitive Behavior 2016 206-1 Saker knyttet til konkurranseregelverk 120
GRI 418: Customer Privacy 2016 418-1 Formelle klager og saker knyttet til regelverk for personvern 120
GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016 419-1 Brudd på regelverk knyttet til sosiale og økonomiske forhold 120
Interessentdialog (Viktig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens Tilnærming 102,

103 Management approach

 

SDG 12

SDG 17

GRI 415: Public Policy 2016 415-1 Politiske bidrag 103
Samfunnsengasjement (Viktig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens Tilnærming 102-103

103 Management approach

 

MA dekker:

– GRI 201

– GRI 203

– GRI 413

 

SDG 12

SDG 17

GRI 201: Economic Performance 2016 201-1 Direkte økonomiske verdier skapt og fordelt 113-114, 139, 141, 143-144, 154 Reviderte noter til årsregnskap
201-4 Offentlige tilskudd 118
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016 203-1 Støtte til infrastruktur og samfunnsprosjekter 118, 141
GRI 413: Local Communities 2016 413-1 Virksomheter med lokalsamfunnsengasjement, konsekvensanalyser og utviklingsprogram 103 Kun delvis rapportert SDG 12
413-2 Virksomheter med vesentlige faktiske og potensielle negative effekter på lokalsamfunn 114 SDG 12
Fremme sunt og bærekraftig forbruk (Viktig)
GRI 103: Management Approach 2016 103 Ledelsens Tilnærming 105, 115

103 Management approach

 

SDG 12 SDG 13, SDG 14, SDG 15

SDG 17

Egendefinert Gjennomførte aktiviteter 105-107 SDG 12

SDG 13

SDG 14

SDG 15

SDG 17

GRI 417: Marketing and Labelling 2016 417-2 Antall tilfeller av brudd på regelverk og frivillige retningslinjer knyttet til produktinformasjon 115, 118
417-3 Antall tilfeller av brudd på regelverk og frivillige retningslinjer knyttet til markedskommunikasjon 115, 118

 

Årsrapport 2018 (Bærekraftsrapport inkludert)