GRI-Indeks

Orkla rapporterer årlig om vårt ansvars- og bærekraftsarbeid basert på retningslinjene til den internasjonale rapporteringsorganisasjonen Global Reporting Initiative (GRI). Rapporteringen skjer gjennom Orklas årsrapport og annen informasjon publisert på våre nettsider.

 

Orklas bærekraftsrapportering 2017 – GRI-indeks

Sidehenvisningene gjelder Orkla Årsrapport 2017 med mindre noe annet er oppgitt

 

General standard disclosures Beskrivelse Sidehenvisning

 

Ekstern verifikasjon
Strategi og analyse
G4-1

 

 

Uttalelse fra konsernsjefen om relevansen av bærekraft for organisasjonen og strategivalg 4-5, 58
G4-2

 

Viktigste konsekvenser, risiko og muligheter 28-29, 52-55, 125, 139, 172, 176
Organisasjonsprofil
G4-3 Navn på organisasjonen 6
G4-4

 

 

Hovedprodukter og/eller tjenester, herunder merkevarer 7, 10-20, 132, 160-162
G4-5 Geografisk plassering av hovedkontor 6, 121
G4-6 Antall land hvor organisasjonen har virksomhet og navn på viktige land 106, 132, 243-249
G4-7

 

Eierforhold og juridisk form 6, 121, 181, 201, 211
G4-8 Beskrivelse av markeder (herunder geografisk inndeling, sektorer og typer kunder/berørte) 7, 10-20, 22-24, 132, 156-157, 160-162
G4-9 Størrelse på organisasjonen 10, 34, 201,
G4-10 Antall ansatte, ulike nedbrytninger 34, 102, 113, 134
G4-11 Andel ansatte omfattet av kollektive forhandlingsavtaler 101
G4-12 Organisasjonens leverandørkjede 78
G4-13 Vesentlige endringer i størrelse, struktur, eierskap som fant sted i løpet av rapporteringsperioden 5, 23-24, 27, 126-129, 181, 187
G4-14 Forklaring på hvordan organisasjonen ivaretar føre-var-prinsippet. 33,  (styringsrutiner), 53-55, 72 (Mattrygghet – Orklas tilnærming), 79 (Bærekraftige innkjøp – Orklas tilnærming), 89 (Miljøengasjement – Orklas tilnærming), 99 (Omtanke for mennesker og samfunn – Orklas tilnærming)
G4-15 Eksternt utarbeidede økonomiske, miljø- og samfunnsrelaterte erklæringer, prinsipper og initiativer som organisasjonen støtter eller bifaller 34, 55, 57, 58
G4-16 Medlemskap i bransjeforeninger og/eller nasjonale/internasjonale interesseorganisasjoner. https://www.orkla.no/baerekraft/samfunnsansvar-i-orkla/interessentdialog/dialog-med-organisasjoner/
Identifiserte materielle aspekter og avgrensninger
G4-17 Liste over forretningsenheter 243-249
G4-18 Prosess for å definere rapportens innhold 55-56
G4-19 Oversikt over materielle aspekter 56
G4-20 Avgrensning av materielle aspekter internt i organisasjonen https://www.orkla.no/baerekraft/resultater-og-rapportering/vesentlighetsanalyse/

 

G4-21 Avgrensning av materielle aspekter utenfor organisasjonen https://www.orkla.no/baerekraft/resultater-og-rapportering/vesentlighetsanalyse/

 

G4-22 Eventuell effekt av endret informasjon siden tidligere rapporter og årsaken til endring 55-56
G4-23 Vesentlige endringer i omfang, avgrensninger eller målemetoder fra tidligere rapporteringsperioder

 

55-56
Interessentdialog
G4-24 Liste over interessentgrupper 106
G4-25 Grunnlag for å identifisere og velge ut hvilke interessenter man skal samarbeide med 106
G4-26

 

 

Tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert frekvens etter type samarbeid og interessentgruppe. 106-112, 61, 68, 73, 79, 89, 98-99
G4-27 Viktige tema og anliggender som har blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter, hvordan organisasjonen har respondert på disse, herunder gjennom rapportering. 106-112, 67, 69, 73-74, 79, 83, 85, 91, 100
Rapportprofil
G4-28 Rapporteringsperiode 55-56
G4-29

 

Dato for utgivelse av forrige rapport https://www.orkla.no/baerekraft/resultater-og-rapportering/

 

G4-30. Rapporteringsintervall https://www.orkla.no/baerekraft/resultater-og-rapportering/

 

G4-31 Kontaktpunkt for spørsmål og innspill https://www.orkla.no/baerekraft/resultater-og-rapportering/

 

G4-32

 

Valgt GRI-rapportering 55-56
G4-33

 

Verifisering av innhold 55-56
Styring
G4-34 Organisasjonens styringsstruktur

 

33, 39-51
Etikk og integritet
G4-56 Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og adferdsnormer 33-34

 

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Materielle aspekter Øvrige aspekter for rapportering DMA og indikatorer Side-henvisning Unntak Ekstern verifikasjon
ERNÆRING OG SUNNHET Ledelsens tilnærming (DMA) 61
Produkter for sunn livsstil Ledelsens tilnærming (DMA) 61-63, 65
FP6 Andel av totalt salg fra produkter med redusert mettet fett, transfett, salt og tilsatt sukker 64 Nåværende rapporterings-rutiner gir ikke grunnlag for å rapportere andeler
Ansvarlig markedsføring og god produktmerking G4-PR3 Type informasjon omfattet av rutiner for produktmerking og andel produktkategorier omfattet av informasjonen 68-69
G4-PR4 Antall tilfeller av brudd på regelverk og frivillige retningslinjer knyttet til produktinformasjon 69
G4-PR7 Antall tilfeller av brudd på regelverk og frivillige retningslinjer knyttet til markeds-kommunikasjon 69
Samarbeid for bedre folkehelse Ledelsens tilnærming (DMA) 61, 106
TRYGGE PRODUKTER
Mattrygghet Ledelsens tilnærming (DMA) 72
G4-PR1 Andel av vesentlige produktkategorier der helse- og sikkerhetspåvirkning kartlegges 72
FP5 Andel av produksjonsvolum produsert ved mattrygghets-sertifiserte fabrikker 72 Alle fabrikker som produserer mat for Orkla er godkjent av Orklas team av mattrygghetsrevisorer etter Orkla Food Safety Standard
Risikovurdering og revisjon av leverandører 74
Opplæring i mattrygghet 74
Trygge produkter Ledelsens tilnærming (DMA) 75
G4-PR1 andel av vesentlige produktkategorier der helse- og sikkerhetspåvirkning kartlegges 75
Beredskap for nye risikoforhold Ledelsens tilnærming 73-74
BÆREKRAFTIGE INNKJØP Ledelsens tilnærming (DMA) 79
Lokale råvarer Ledelsens tilnærming (DMA) 78
G4-EC9 Andel innkjøp fra lokale leverandører 78
Rutiner for ansvarlige innkjøp Ledelsens tilnærming (DMA) 79
G4-EN32 Andel nye leverandører screenet basert på miljøkriterier 86
G4-LA14 Andel nye leverandører screenet basert på arbeidsforhold 86
G4-HR10 Andel nye leverandører screenet basert på menneskerettigheter 86
Dyrevelferd Tiltak på overordnet nivå i 2017 og plan for 2018 80
Bærekraftige råvarer og emballasje Ledelsens tilnærming (DMA) 80
G4-HR5 Virksomheter og leverandører identifisert der det er risiko for barnearbeid, samt tiltak gjennomført for å eliminere disse forholdene 78-80, 86 Det er ikke avdekket tilfeller av barnearbeid gjennom revisjon av Orklas leverandører. Kakao er den av Orklas leverandør-kjeder hvor vi vurderer den iboende risikoen for barnearbeid som høyest
G4-HR6 Virksomheter og leverandører identifisert der det er risiko for tvangsarbeid, samt tiltak gjennomført for å eliminere disse forholdene 80, 82, 86 Det er ikke avdekket tilfeller av tvangsarbeid gjennom revisjon av Orklas leverandører. Fiske av tunfisk er den av Orklas leverandør-kjeder hvor vi vurderer den iboende risikoen for tvangsarbeid som høyest
G4-HR8 Rapporterte brudd på urfolks rettigheter, samt iverksatte tiltak 80 Hogging av tropisk regnskog medfører risiko for brudd på urbefolkning-ers rettig-heter. Orkla jobber systematisk for null avskoging.
G4-EN33 Vesentlige faktiske og potensielle negative miljøeffekter i leverandørkjeden og iverksatte tiltak 77-86
G4-LA15 Vesentlige faktiske og potensielle negative effekter på arbeidsforhold i leverandørkjeden og iverksatte tiltak 77-86
G4-HR11 Vesentlige faktiske og potensielle negative effekter på menneskerettigheter i leverandørkjeden og iverksatte tiltak 77-86
G4-EN1

Emballasjeforbruk og andel fra fornybare materialer

86
G4-EN2

Andel resirkulert og resirkulerbar emballasje

86
MILJØENGASJEMENT

1Tallene for 2017 er foreløpige og vil ila våren 2018 bli verifisert av CO2-focus. Endelige tall rapporteres til CDP i juni 2018

Ledelsens tilnærming (DMA) 89
Forurensning og utslipp Ledelsens tilnærming (DMA) 89
G4-EN21 NOx, SOx og andre vesentlige utslipp 96 Cemasys1
G4-EN22 Totalt avløpsvann etter kvalitet og kanal 96 Cemasys1
G4-EN23 Total vekt av avfall etter type og avfallsform 96 Cemasys1
G4-EN24

Alvorlige utslippshendelser

96
G4-EN29

Bøter og sanksjoner for brudd på miljøregelverk

96
Klimapåvirkning Ledelsens tilnærming (DMA) 90
G4-EN15 Direkte utslipp av klimagasser (Scope 1) 95 Cemasys1
G4-EN16 Indirekte utslipp av klimagasser fra innkjøpt energi (Scope 2) 95 Cemasys1
G4-EN18 Reduksjon i klimagassutslipp 95 Cemasys1
Effektiv ressursutnyttelse Ledelsens tilnærming (DMA) 83-84, 89, 91
G4-EN3

Energiforbruk

95 Cemasys1
G4-EN5 Energiintensitet 95 Cemasys1
G4-EN8 Vannforbruk etter kilde 95 Cemasys1
G4-EN10 Andel og volum resirkulert og gjenbrukt vann 95 Cemasys1
Produkter med miljøgevinst Ledelsens tilnærming (DMA) 92, 94
G4-EN27 Omfang av produktrelaterte miljøforbedringer 81-85, 92-94
Miljøeffektiv transport og logistikk Ledelsens tilnærming 89
OMTANKE FOR MENNESKER OG SAMFUNN Ledelsens tilnærming (DMA) 99
Ansvarlig arbeidsgiver Ledelsens tilnærming 100
G4-LA1

Antall nyansatte og turnover

113
G4-HR5 Virksomheter identifisert der det er risiko for barnearbeid, samt tiltak gjennomført for å eliminere disse forholdene 100 Ingen tilfeller identifisert
G4-HR6 Virksomheter identifisert der det er risiko for tvangsarbeid, samt tiltak gjennomført for å eliminere disse forholdene 100 Ingen tilfeller identifisert
G4-HR9

Antall og andel av virksomhetene som har vært gjenstand for human rights review

100 Rutiner for regelmessig risikokart-legging er under implementer-ing
G4-LA16 Antall klager vedr. arbeidspraksis mottatt og håndtert gjennom formelle klageordninger 100
Medarbeider-utvikling og medvirkning Ledelsens tilnærming (DMA) 101
G4-LA9 Gjennomsnittlig antall timer opplæring pr ansatt 113 Rapporteringsrutinene gir ikke grunnlag for nedbryting på kjønn og kategori
G4-LA11 Andel medarbeidere som får regelmessig utviklingssamtale 113 Rapporteringsrutinene gir ikke grunnlag for nedbryting på kjønn og kategori
FP3 Andel av arbeidstid tapt pga arbeidskonflikt, streik eller lock-out 101 Ingen rapporterte arbeids-konflikter
G4-HR4 Virksomheter identifisert der retten til å danne/delta i fagforening og kollektive forhandlinger er truet 101
Mangfold og likestilling Ledelsens tilnærming (DMA) 101-102
G4-LA12 Sammensetning av styrende organer og andel ansatte etter kjønn, alder, minoritetstilhørighet og andre indikatorer på mangfold 113
G4-HR3

Formelle klager knyttet til regelverk for diskriminering

100, 113
Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet Ledelsens tilnærming (DMA) 99, 103
G4-LA6 Skadetype og skadefrekvens, arbeidsrelaterte sykdommer, tapte arbeidsdager, fravær og arbeidsrelaterte dødsfall etter region og kjønn 114
Integritet Ledelsens tilnærming (DMA) 105
G4-SO4 Kommunikasjon og opplæring i antikorrupsjonspolicy og –rutiner 105, 114
G4-SO5 Bekreftede tilfeller av korrupsjon og gjennomførte tiltak 114
G4-SO7 Antall saker knyttet til konkurranserett og deres utfall 114
G4-HR2 Totalt antall timer opplæring i menneskerettighets-policy eller rutiner relatert til menneske-rettigheter som er relevante for driften, inkludert andel medarbeidere som har fått denne opplæringen 113
Interessentdialog Ledelsens tilnærming (DMA) 106
G4-HR12 Antall klager vedr. menneske-rettigheter mottatt og håndtert gjennom formelle klageordninger 100, 113
G4-EN34 Antall klager vedr. miljø mottatt og håndtert gjennom formelle klageordninger 106
G4-SO11 Antall klager vedr. effekter på samfunn mottatt og håndtert gjennom formelle klageordninger 106
Samfunns-engasjement Ledelsens tilnærming (DMA) 106-107
G4-SO2 Virksomheter med vesentlige faktiske og potensielle negative effekter på lokalsamfunn 107-109
G4-EC7 Støtte til infrastruktur og samfunnsprosjekter 107-108
G4-EC1 Direkte økonomiske verdier skapt og fordelt 109, 114, 133-134, 148, 149-152
G4-EC3 Pensjonsforpliktelser og andre ytelser 143-145
G4-EC4 Økonomisk støtte fra myndigheter 114
G4-EC6 Andel av ledergruppemedlemmer som er rekruttert lokalt 114
Fremme sunt og bærekraftig forbruk Ledelsens tilnærming (DMA) 106-107, 109

Årsrapport 2017 (Bærekraftsrapport inkludert)