GRI-Indeks

Orkla rapporterer årlig om vårt ansvars- og bærekraftsarbeid basert på retningslinjene til den internasjonale rapporteringsorganisasjonen Global Reporting Initiative (GRI). Rapporteringen skjer gjennom Orklas årsrapport og annen informasjon publisert på våre nettsider.

General standard disclosures Beskrivelse Sidehenvisning
 
 
Ekstern verifikasjon
Strategi og analyse
G4-1

 

 

Uttalelse fra konsernsjefen om relevansen av bærekraft for organisasjonen og strategivalg 7, 37
G4-2

 

Viktigste konsekvenser, risiko og muligheter 35-38, 86, 89, 97

Organisasjonsprofil

G4-3 Navn på organisasjonen 3
G4-4

 

 

Hovedprodukter og/eller tjenester, herunder merkevarer 3, 9-14, 20-24, 112-113
G4-5 Geografisk plassering av hovedkontor 3
G4-6 Antall land hvor organisasjonen har virksomhet og navn på viktige land 3, 9-14, 20-24, 66, 161-164
G4-7

 

Eierforhold og juridisk form 3, 16-17
G4-8 Beskrivelse av markeder (herunder geografisk inndeling, sektorer og typer kunder/berørte) 3, 9-14, 20-24, 92-93, 112-113
G4-9 Størrelse på organisasjonen 8, 66, 93
G4-10 Antall ansatte, ulike nedbrytninger 8, 26, 66-67, 69
G4-11 Andel ansatte omfattet av kollektive forhandlingsavtaler 67
G4-12 Organisasjonens leverandørkjede 51
G4-13 Vesentlige endringer i størrelse, struktur, eierskap som fant sted i løpet av rapporteringsperioden 3, 16-17, 86-89, 102
G4-14 Forklaring på hvordan organisasjonen ivaretar føre-var-prinsippet. 25 (styringsrutiner), 32-33, 47 (Mattrygghet – Orklas tilnærming), 51 (Ansvarlige innkjøp – Orklas tilnærming), 58 (Miljø – Orklas tilnærming), 63 (HMS – Orklas tilnærming)
G4-15 Eksternt utarbeidede økonomiske, miljø- og samfunnsrelaterte erklæringer, prinsipper og initiativer som organisasjonen støtter eller bifaller 25
G4-16 Medlemskap i bransjeforeninger og/eller nasjonale/internasjonale interesseorganisasjoner. http://www.orkla.no/Samfunnsansvar/Samfunnsansvar-i-Orkla/Interessentdialog/Dialog-med-organisasjoner

Identifiserte materielle aspekter og avgrensninger

G4-17 Liste over forretningsenheter 160-164
G4-18 Prosess for å definere rapportens innhold 37
G4-19 Liste over materielle aspekter 38
G4-20 Avgrensning av materielle aspekter internt i organisasjonen http://www.orkla.no/Samfunnsansvar/Resultater-og-rapportering/Vesentlighetsanalyse
G4-21 Avgrensning av materielle aspekter utenfor organisasjonen http://www.orkla.no/Samfunnsansvar/Resultater-og-rapportering/Vesentlighetsanalyse
G4-22 Eventuell effekt av endret informasjon siden tidligere rapporter og årsaken til endring 61
G4-23 Vesentlige endringer i omfang, avgrensninger eller målemetoder fra tidligere rapporteringsperioder

 

37

Interessentdialog

G4-24 Liste over interessentgrupper 71, 75-76
G4-25 Grunnlag for å identifisere og velge ut hvilke interessenter man skal samarbeide med 71
G4-26

 

 

Tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert frekvens etter type samarbeid og interessentgruppe. 70-76, 40, 43 (forskningsprosjekter), 45, 52, 54, 67 (ledelse og medarbeider-involvering), 83
G4-27 Viktige tema og anliggender som har blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter, hvordan organisasjonen har respondert på disse, herunder gjennom rapportering. 70-76, 40, 43 (forskningsprosjekter), 45, 52, 54, 67 (ledelse og medarbeider-involvering)

Rapportprofil

G4-28 Rapporteringsperiode 37, 145
G4-29

 

Dato for utgivelse av forrige rapport http://www.orkla.no/Samfunnsansvar/Resultater-og-rapportering

 

G4-30. Rapporteringsintervall http://www.orkla.no/Samfunnsansvar/Resultater-og-rapportering

 

G4-31 Kontaktpunkt for spørsmål og innspill http://www.orkla.no/Samfunnsansvar/Resultater-og-rapportering
G4-32

 

Valgt GRI-rapportering 37
G4-33

 

Verifisering av innhold 37

Styring

G4-34 Organisasjonens styringsstruktur

 

25, 28-34

Etikk og integritet

G4-56 Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og adferdsnormer 4, 24-25

 

Specific standard disclosures

Materielle aspekter Øvrige aspekter for rapportering DMA og indikatorer Side-henvisning Unntak Ekstern verifikasjon

Ernæring og helse

Ernæring og helse Ledelsens tilnærming (DMA) 40
Utvikling av produkter for sunn livsstil Ledelsens tilnærming (DMA) 40, 43
FP6 Andel av totalt salg fra produkter med redusert mettet fett, transfett, salt og tilsatt sukker 41 Nåværende rapporterings-rutiner gir ikke grunnlag for å rapportere andeler
Ansvarlig markedsføring og god produktmerking G4-PR3 Type informasjon omfattet av rutiner for produktmerking og andel produktkategorier omfattet av informasjonen 42, 45
G4-PR4 Antall tilfeller av brudd på regelverk og frivillige retningslinjer knyttet til produktinformasjon 45
G4-PR7 Antall tilfeller av brudd på regelverk og frivillige retningslinjer knyttet til markeds-kommunikasjon 45
Samarbeid for bedre folkehelse Ledelsens tilnærming (DMA) 40

Mattrygghet og produktsikkerhet

Mattrygghet Ledelsens tilnærming (DMA) 47
G4-PR1 Andel av vesentlige produktkategorier der helse- og sikkerhetspåvirkning kartlegges 47
FP5 Andel av produksjonsvolum produsert ved mattrygghets-sertifiserte fabrikker 47-49 Alle fabrikker som produserer mat for Orkla er godkjent av Orklas team av mattrygghets-revisorer etter Orkla Food Safety Standard
Trygge produkter Ledelsens tilnærming (DMA) 49
G4-PR1 andel av vesentlige produktkategorier der helse- og sikkerhetspåvirkning kartlegges 49

Ansvarlige innkjøp

Ansvarlige innkjøp Ledelsens tilnærming (DMA) 51
Lokale innkjøp Ledelsens tilnærming (DMA) 51
G4-EC9 Andel innkjøp fra lokale leverandører 51
Rutiner for ansvarlige innkjøp Ledelsens tilnærming (DMA) 51
G4-EN32 Andel nye leverandører screenet basert på miljøkriterier 51
G4-LA14 Andel nye leverandører screenet basert på arbeidsforhold 51
G4-HR10 Andel nye leverandører screenet basert på menneskerettigheter 51
Bærekraftige råvarer Ledelsens tilnærming (DMA) 52
G4-HR5 Virksomheter og leverandører identifisert der det er risiko for barnearbeid, samt tiltak gjennomført for å eliminere disse forholdene 55 (kakao) Det er ikke avdekket tilfeller av barnearbeid gjennom revisjon av Orklas leverandører. Kakao er den av Orklas leverandør-kjeder hvor vi vurderer den iboende risikoen for barnearbeid som høyest
G4-HR6 Virksomheter og leverandører identifisert der det er risiko for tvangsarbeid, samt tiltak gjennomført for å eliminere disse forholdene 53 (fisk og sjømat) Det er ikke avdekket tilfeller av tvangsarbeid gjennom revisjon av Orklas leverandører. Fiske av tunfisk er den av Orklas leverandør-kjeder hvor vi vurderer den iboende risikoen for tvangsarbeid som høyest
G4-HR8 Rapporterte brudd på urfolks rettigheter, samt iverksatte tiltak 54 (palme-olje) Hogging av tropisk regnskog medfører risiko for brudd på urbefolkning-ers rettig-heter. Orkla jobber systematisk for null avskoging.
G4-EN33 Vesentlige faktiske og potensielle negative miljøeffekter i leverandørkjeden og iverksatte tiltak 51-56
G4-LA15 Vesentlige faktiske og potensielle negative effekter på arbeidsforhold i leverandørkjeden og iverksatte tiltak 51-56
G4-HR11 Vesentlige faktiske og potensielle negative effekter på menneskerettigheter i leverandørkjeden og iverksatte tiltak 51-56
Miljø

1Tallene for 2016 er foreløpige og vil ila våren 2017 bli verifisert av CO2-focus. Endelige tall rapporteres til CDP i juni 2017

Miljø

Ledelsens tilnærming (DMA) 58
Forurensning og utslipp Ledelsens tilnærming (DMA) 58
G4-EN21 NOx, SOx og andre vesentlige utslipp 61 CO2 focus1
G4-EN22 Totalt avløpsvann etter kvalitet og kanal 61 CO2 focus1
G4-EN23 Total vekt av avfall etter type og avfallsform 61 CO2 focus1
Klimapåvirkning Ledelsens tilnærming (DMA) 58
G4-EN15 Direkte utslipp av klimagasser (Scope 1) 61 CO2 focus1
G4-EN16 Indirekte utslipp av klimagasser fra innkjøpt energi (Scope 2) 61 CO2 focus1
G4-EN18 Reduksjon i klimagassutslipp 61 CO2 focus1
Effektiv ressursutnyttelse Ledelsens tilnærming (DMA) 59
G4-EN1 Materialbruk etter vekt og volum 61 CO2 focus1
G4-EN2 Andel av materialer som er resirkulert 61 Andel emballasje-materialer CO2 focus1
G4-EN3 Forbruk av ikke-fornybart drivstoff 61 CO2 focus1
G4-EN5 Energiintensitet 61 CO2 focus1
G4-EN8 Vannforbruk etter kilde 61 CO2 focus1
G4-EN10 Andel og volum resirkulert og gjenbrukt vann 61 CO2 focus1
Produkter med miljøgevinst Ledelsens tilnærming (DMA) 59-60
G4-EN27 Omfang av produktrelaterte miljøforbedringer 49, 56, 58-60

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet Ledelsens tilnærming (DMA) 63
G4-LA6 Skadetype og skadefrekvens, arbeidsrelaterte sykdommer, tapte arbeidsdager, fravær og arbeidsrelaterte dødsfall etter region og kjønn 63-64

Medarbeiderutvikling og bedriftskultur

Medarbeider-utvikling og bedriftskultur Ledelsens tilnærming (DMA) 66
Ansvarsfull og attraktiv arbeidsplass Ledelsens tilnærming (DMA) 66
G4-HR5 Virksomheter identifisert der det er risiko for barnearbeid, samt tiltak gjennomført for å eliminere disse forholdene 66 Ingen tilfeller identifisert
G4-HR6 Virksomheter identifisert der det er risiko for tvangsarbeid, samt tiltak gjennomført for å eliminere disse forholdene 66 Ingen tilfeller identifisert
Kompetanse- og medarbeider-utvikling Ledelsens tilnærming (DMA) 66
G4-LA9 Gjennomsnittlig antall timer opplæring pr ansatt 69 Rapporteringsrutinene gir ikke grunnlag for nedbryting på kjønn og kategori
G4-LA11 Andel medarbeidere som får regelmessig utviklingssamtale 66, 69 Rapporteringsrutinene gir ikke grunnlag for nedbrytning på kjønn
Ledelse og medarbeider-involvering Ledelsens tilnærming (DMA) 67, 160
FP3 Andel av arbeidstid tapt pga arbeidskonflikt, streik eller lock-out 67 Ingen rapporterte arbeids-konflikter
G4-HR4 Virksomheter identifisert der retten til å danne/delta i fagforening og kollektive forhandlinger er truet 67
Mangfold og likestilling Ledelsens tilnærming (DMA) 67
G4-LA12 Sammensetning av styrende organer og andel ansatte etter kjønn, alder, minoritetstilhørighet og andre indikatorer på mangfold 67-69, 152-160
Integritet Ledelsens tilnærming (DMA) 68
G4-SO4 Kommunikasjon og opplæring i antikorrupsjonspolicy og –rutiner 68-69
G4-SO5 Bekreftede tilfeller av korrupsjon og gjennomførte tiltak 69
G4-SO7 Antall saker knyttet til konkurranserett og deres utfall 69
G4-HR2 Totalt antall timer opplæring i menneskerettighets-policy eller rutiner relatert til menneske-rettigheter som er relevante for driften, inkludert andel medarbeidere som har fått denne opplæringen 69

Samfunn

Samfunn Ledelsens tilnærming (DMA) 71
Økonomiske ringvirkninger Ledelsens tilnærming (DMA) 71-72
G4-SO2 Virksomheter med vesentlige faktiske og potensielle negative effekter på lokalsamfunn 72
G4-EC7 Støtte til infrastruktur og samfunnsprosjekter 73-74
G4-EC1 Direkte økonomiske verdier skapt og fordelt 72, 93, 96
G4-EC3 Pensjonsforpliktelser og andre ytelser 93, 99-101
G4-EC4 Økonomisk støtte fra myndigheter 72
G4-EC6 Andel toppledere som er rekruttert lokalt 71
Pådriver for bransjesamarbeid Ledelsens tilnærming (DMA) 71
Åpenhet og interessentdialog Ledelsens tilnærming (DMA) 71
G4-LA16 Antall klager vedr. arbeidspraksis mottatt og håndtert gjennom formelle klageordninger 66
G4-HR12 Antall klager vedr. menneske-rettigheter mottatt og håndtert gjennom formelle klageordninger 66
G4-EN34 Antall klager vedr. miljø mottatt og håndtert gjennom formelle klageordninger Tre selskaper har hatt dialog med  naboer eller kommunen vedr lukt fra produksjon
G4-SO11 Antall klager vedr. effekter på samfunn mottatt og håndtert gjennom formelle klageordninger 72 Orkla kommuniserte i 2016 planer om å legge ned åtte fabrikker. Det har vært omfattende dialog med de berørte lokalsamfunnene i den forbindelse

 

Rapportering

Årsrapport 2016