Vesentlighetsanalyse

Valget av temaer og indikatorer for rapporteringen av Orklas bærekraftsarbeid er basert på en vesentlighetsanalyse som ble utarbeidet i 2015. Analysen er diskutert med sentrale ledere og Orklas tillitsvalgte, og godkjent i Orklas styre.

 

Valget av temaer og indikatorer for rapporteringen av Orklas bærekraftsarbeid er basert på en vesentlighetsanalyse, i tråd med retningslinjene i rapporteringsstandarden GRI G4 og Oslo Børs’ veiledning om rapportering av samfunnsansvar. Analysen er diskutert med sentrale ledere, og godkjent i Orklas styre.

I vurderingen har vi lagt vekt på den langsiktige kommersielle og samfunnsmessige effekten av Orklas innsats og av temaenes betydning for interessenters vurderinger og beslutninger. De interessentgruppene vi mener er viktigst for Orklas mulighet til å lykkes, og som derfor er tillagt størst vekt i vesentlighetsanalysen, er investorer, myndigheter, forbrukere, kunder og medarbeidere. Som kilde til å forstå interessentenes prioriteringer har Orkla benyttet analyser utført av eksterne bærekraftsanalytikere, relevant offentlig regelverk, internasjonale normer for samfunnsansvar, forbrukerundersøkelser og dybdeintervjuer om bærekraftstrender gjennomført med utvalgte interessenter. I tillegg har Orklas fagpersoner gjort en skjønnsmessig vurdering basert på erfaringer og interessentdialog. De temaene som er identifisert som hhv viktige og vesentlige er vist i vesentlighetsanalysen nedenfor.

Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom de temaene som er identifisert som vesentlige for Orkla og relevante aspekter i GRI G4-standarden. For hvert tema er det også angitt hvilke deler av verdikjeden som er omfattet av Orklas rapportering (aspect boundary).

Vesentlighetsanalyse

Vesentlighetsanalyse

Vesentlige temaer og temaavgrensning

Hovedtema Vesentlige deltemaer Relaterte GRI G4-aspekter Temaavgrensning (aspect boundary)
Ernæring og sunnhet Produkter for sunn livsstil Customer health and safety Egen virksomhet*
Trygge produkter Mattrygghet Customer health and safety Egne virksomheter som produserer mat og deres leverandørkjede
Beredskap for nye risikoforhold Customer health and safety Egen virksomhet*
Bærekraftige innkjøp Bærekraftige råvarer og emballasje Indigeneous rights, child labour, forced and compulsory labour, biodiversity Leverandørkjede
Miljø-engasjement Klimapåvirkning Emissions Egen virksomhet, innkjøpt energi og innkjøpte råvarer
Effektiv ressursutnyttelse Energy, water, materials, effluents, waste Egen virksomhet*
Produkter med miljøgevinst Products and services Egen virksomhet*
Omtanke for mennesker og samfunn Integritet Anti-corruption, anti-competitive behaviour, investment Egen virksomhet*
Medarbeiderutvikling og medvirkning Training and education, Labour/management relations, freedom of association and collective bargaining Egen virksomhet*
Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet Occupational health and safety Egen virksomhet*
Interessentdialog Stakeholder engagement, labour practices grievance mechanisms, human rights grievance mechanisms, environmental grievance mechanisms, grievance mechanisms for impacts on society Egen virksomhet*
Fremme sunt og bærekraftig forbruk Egen virksomhet og verdikjeden

* Med egen virksomhet menes Orkla ASA og datterselskaper der Orkla hadde mer enn 50% eierandel pr. 31.12.2017