GRI 103 Ledelsens tilnærming

Orklas bærekraftsrapportering for 2019 er utarbeidet i henhold til kravene i GRI Standards: Core option.

Valget av temaer i Orklas bærekraftsrapportering er basert på en vesentlighetsanalyse. I vurderingen har vi lagt vekt på den langsiktige kommersielle og samfunnsmessige effekten av Orklas innsats og av temaenes betydning for interessenters vurderinger og beslutninger.

Vesentlighetsanalysen er beskrevet i dokumentet «GRI 103 Management approach norsk versjon». Dokumentet beskriver også hvordan vi har valgt å avgrense rapporteringen for hvert av de temaene som rapporteringen omfatter og hvilke styringsrutiner Orkla har for arbeidet med disse temaene.

GRI 103 Management approach