Orklas policy for null avskoging

Orkla ønsker å ta vare på regnskog og annen verneverdig naturskog, og vil jobbe systematisk og målrettet for å unngå at våre produkter bidrar til avskoging.

Last ned som PDF >

Bakgrunn

Verdens skoger er viktige for klimaet og utgjør livsgrunnlaget for millioner av mennesker. Skogene er også hjem for ca. 80 % av klodens dyre- og plantearter. Bevaring av naturskog, og i særdeleshet tropisk regnskog, er derfor avgjørende for å begrense den globale oppvarmingen, bevare naturens mangfold og ivareta urfolks rettigheter. Kombinasjonen av befolkningsvekst, ønsket om økonomisk utvikling og ikke bærekraftige jordbruksmetoder legger et stort press på jordens skogressurser. Hvert år forsvinner store skogområder, ofte med betydelige negative konsekvenser for lokalsamfunn og urfolk. Konvertering av skog til produksjon av jordbruksråvarer og papir står for en betydelig andel av den globale avskogingen.

Orklas virksomhet har potensielt en påvirkning på skog gjennom noen av de råvarene vi kjøper. Dette gjelder først og fremst palmeolje, soya, kakao, papp og papiremballasje. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling, og har satt som mål at de viktigste råvarene og emballasjen vi kjøper skal være produsert på en bærekraftig måte innen 2020. Som et ledd i dette arbeidet vil vi sørge for at produksjonen av disse råvarene ikke bidrar til avskoging. Med avskoging mener vi konvertering av naturskog til jordbruksland eller andre formål. Vurderingen av hvilken skog som skal bevares, skal ta hensyn til både biologisk mangfold og karbonbinding.

Forpliktelse

Orkla ønsker å ta vare på regnskog og annen verneverdig naturskog, og vil jobbe systematisk og målrettet for å unngå at våre produkter bidrar til avskoging. Ved kjøp av jordbruksråvarer som er dyrket i tropiske strøk og andre risikoområder, skal vi senest i 2020 kunne dokumentere at råvarene er produsert på en bærekraftig måte uten avskoging. Ved kjøp av emballasje og andre materialer basert på trevirke vil vi sørge for at disse ikke kommer fra tropisk regnskog og er basert på bærekraftig produksjon.

Vår tilnærming

Strenge krav til bærekraftig produksjon
Ved kjøp av matråvarer som er dyrket i tropiske strøk eller andre områder som grenser til verneverdig naturskog, vil vi legge vekt på bærekraftig dyrkingspraksis uten avskoging. Ved kjøp av materialer basert på trevirke, vil vi legge vekt på bærekraftig og avskogingsfri produksjon, og vi vil ikke benytte materialer fra tropisk naturskog.

Respekt for de universelle menneskerettighetene er et nøkkelelement i ansvarlig forretningspraksis. Orklas leverandører bør etablere aktsomhetsrutiner for å unngå å bli involvert i krenkelser av menneskerettigheter, i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles for Business and Human Rights). Ved dyrking på områder som grenser til naturskog, er det behov for å være spesielt oppmerksom på rettighetene og interessene til urbefolkninger og lokalsamfunn.

Ved kjøp av råvarer og materialer som nevnt ovenfor vil vi stille følgende krav til våre leverandører:

 • Leverandøren skal etterleve Orklas etiske leverandørkrav (Orkla Supplier Code of Conduct). Disse beskriver våre forventninger til ansvarsfull drift, og omfatter viktige temaer som barnearbeid, tvunget arbeid, fagorganisering, diskriminering, levelønn, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, regulert arbeidstid, kontraktsfestede arbeidsvilkår, miljøsystem, utslipp, håndtering av farlige kjemikalier, vannforbruk og korrupsjon.
 • Alle råvarer benyttet i leverandørens produksjon skal komme fra lovlige kilder.
 • Leverandøren skal ikke være involvert i rydding av tropisk regnskog eller annen bevaringsverdig skog gjennom egen eller underleverandørers virksomhet. Skogområder som har høy verneverdi og binder store mengder karbon, skal beskyttes. Ved produksjon i tropiske områder ønsker vi at våre leverandører legger definisjonene av «High Conservation Value» og «High Carbon Stock» til grunn for vurderingen av hvilken del av regnskogen som skal bevares.
 • Leverandøren skal ikke være involvert i nydyrking av torvmark gjennom egen eller underleverandørers virksomhet. Eksisterende plantasjer på torvmyr skal ha høy driftsstandard. Vi oppfordrer våre leverandører til å utforske muligheter for restaurering av torv ved å samarbeide med fageksperter og lokalsamfunn.
 • Leverandøren skal ikke bruke brann som metode for å rydde land og etablere nye jordbruksarealer.
 • Leverandøren skal respektere berørte urbefolkningers og lokalsamfunns rettigheter og interesser, inkludert tradisjonelle eiendomsrettigheter til jord. Dersom leverandøren eller underleverandører ønsker å etablere jordbruksdrift på jord som eies av andre, skal man på forhånd innhente et fritt og informert samtykke til dette.
 • Leverandøren skal ha rutiner for å løse eventuelle konflikter med berørte urbefolkninger og lokalsamfunn som sikrer en balansert og åpen prosess.
 • Leverandøren skal aktivt kommunisere sine krav til sine underleverandører og følge dem opp for å sikre at kravene etterleves.
 • Leverandøren skal aktivt og kontinuerlig forbedre sin praksis med mål om å etablere beste praksis for avskogingsfri og bærekraftig produksjon.

Leverandøroppfølging
Vi vil velge leverandører som deler våre ambisjoner og forplikter seg til å etterleve våre etiske leverandørkrav generelt og krav om ingen avskoging spesielt. Vi vil ha en løpende dialog med våre leverandører om utfordringene og fremdriften i arbeidet, og prioritere oppfølging av de leverandørene som det er knyttet størst risiko til. Dersom vi oppdager avvik mellom en leverandørs praksis og våre krav, skal leverandøren få rimelig tid til å endre sin praksis. Dersom leverandøren ikke kan dokumentere forbedring etter avtalt tid, vil Orkla vurdere å skifte leverandør.

Skreddersydde tiltak
Vi vil utforme tiltaksplaner som er tilpasset utfordringene og mulighetene i hver enkelt råvarekjede. Eksempler på tiltak kan være å redusere bruken av den aktuelle råvaren, benytte miljøsertifiserte råvarer, ta i bruk sporbarhetssystemer, følge opp våre leverandører og engasjere oss i bransjesamarbeid.

Interessentdialog
Vi vil tilrettelegge for en aktiv og åpen dialog med myndigheter, miljøorganisasjoner, investorer, konkurrenter og andre interessenter for å øke vår kunnskap, samarbeide om tiltak og bidra til gode fellesskapsløsninger.

Rapportering
Vi vil kommunisere åpent om de utfordringene og resultatene vi oppnår og rapportere årlig om fremdriften i arbeidet gjennom Orklas bærekraftsrapportering og gjennom investorinitiativet CDPs program «CDP Forest Program».

Milepæler

2008

 • Orkla startet årlig rapportering av klimapåvirkning til CDP Climate Change Program

2013

 • Orkla startet årlig rapportering til CDP Forests Program

2014

 • 87 % av Orklas innkjøp av papp og papiremballasje kom fra resirkulert eller FSC-sertifisert materiale
 • 38 % av Orklas innkjøp av kakao var sertifisert etter UTZ Certified
 • Orkla etablerte en policy for bærekraftig palmeolje, inkludert tidsbestemte mål, og valgte hovedleverandører av palmeolje som deler våre mål om sporbar, bærekraftig produsert palmeolje

2015

 • Etablere interne bærekraftsteam for risikoråvarer
 • Ta i bruk Known Sources, et globalt sporbarhetssystem for palmeolje, og etablere full sporbarhet for den palmeoljen Orkla kjøper
 • Etablere konsernmedlemskap i RSPO

2016

 • Kartlegge risikoen for at Orklas innkjøp av råvarer og emballasje bidrar til avskoging, og utforme mål og tiltaksplaner for arbeidet med de relevante råvarene

2017

 • All palmeolje som brukes i Orklas merkevarer, skal være bærekraftig produsert og avskogingsfri, i tråd med kravene i Orklas policy for bærekraftig palmeolje

2020

 • Alle viktige jordbruksråvarer brukt i Orklas produkter samt papp og papiremballasje, skal være produsert på en bærekraftig måte uten avskoging, i tråd med kravene i denne policyen

Referanser

Denne policyen må ses i sammenheng med følgende øvrige dokumenter:

 • Orkla Supplier Code of Conduct
 • Orklas policy for bærekraftig palmeolje