Omtanke for mennesker og samfunn

Orkla ønsker å skape gode arbeidsplasser og bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer i samspill med andre.

Orkla er en stor arbeidsgiver med virksomhet i mange land. Det innebærer ansvar for å ivareta medarbeidernes helse og sikkerhet, og respektere viktige menneskerettigheter som ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og retten til rettferdige arbeidsbetingelser. Samtidig kan Orkla bidra til å løse bærekraftsutfordringene knyttet til verdikjedene vi er en del av. Ved å utvikle gode arbeidsplasser og engasjere oss i forbedringsarbeid i de landene vi er tilstede, kan vi skape velferd og positive ringvirkninger for tusenvis av mennesker. Dette er dessuten viktig for å skape en sterk organisasjon og nå våre forretningsmål.

Orklas tilnærming

Orkla Ansvarlig arbeidsgiver- og menneskerettighetspolicy beskriver de overordnede retningslinjene for hvordan vi skal skape gode arbeidsplasser, respektere viktige menneskerettigheter og fremme en kultur preget av åpenhet, respekt og omtanke. I tillegg har Orkla mer detaljerte interne krav og retningslinjer for flere av de temaene som policyen omfatter. I 2017 ble det utarbeidet nye, felles mål for arbeidet frem til 2025 som omfatter følgende temaer: Ansvarlig arbeidsgiver; arbeidsmiljø, helse og sikkerhet; integritet og interessentdialog og samfunnsengasjement. Målene og de interne policyene på dette området er vedtatt av Orklas Konsernledelse, og gjelder for alle forretningsområder og virksomheter. Arbeidet skal være forebyggende med vekt på prinsippene om føre-vàr og kontinuerlig forbedring.

Ansvaret for å drive arbeidet ligger hos ledelsen i den enkelte forretningsenhet med støtte fra funksjonene for Human Resources (HR), Corporate Social Responsibility (CSR), HMS og juridisk. Orkla følger opp arbeidet i selskapene gjennom business area reviews og intern rapportering til konsernets CSR-funksjon, som årlig rapporterer om fremdriften til Orklas styre. Orklas konserndirektør for konsernfunksjoner og legal affairs har det overordnede ansvaret for at arbeidet med de fire temaene regelmessig evalueres og at de styrende dokumentene revideres ved behov.

Hovedmål frem mot 2025

  • Skape et sterkt lokalt engasjement for bærekraft
  • 100 % etterlevelse av Orklas menneskerettighetspolicy
  • Skape sunne arbeidsplasser med null skader
  • 50 % kvinneandel blant ledere på alle nivåer
  • Skape kultur for integritet overalt

Orklas arbeid med interessentdialog, samfunnsengasjement og å fremme bærekraftig forbruk bidrar til FNs bærekraftsmål nummer 12 og 17. Innsatsen for å fremme gode arbeidsplasser med vekt på mangfold og inkludering, et trygt arbeidsmiljø og respekt for arbeidstakerrettigheter bidrar til FNs bærekraftsmål nummer 5 og 8.