Arbeidstaker- og menneskeretter

Støtte til de grunnleggende menneskerettighetene som er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring, er en av hjørnesteinene i Orklas verdigrunnlag.

Grunnleggende menneskerettigheter er noe alle har krav på. Begrepet ’menneskerettigheter’ favner vidt, og omfatter også rettigheter knyttet til arbeidssituasjonen.

Orkla slutter opp om Global Compacts prinsipper for menneske- og arbeidstakerrettigheter :

Human Rights

 • Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and
 • Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labour

 • Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
 • Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;
 • Principle 5: the effective abolition of child labour; and
 • Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Orklas holdning til Global Compacts prinsipper er nærmere beskrevet i Orkla Ansvarlig arbeidsgiver- og menneskerettighetspolicy. Orklas policy beskriver hva det innebærer å respektere menneske- og arbeidstakerrettigheter for selskapene i konsernet, med utgangspunkt i de problemstillingene som er viktigst og mest relevante for vår daglige virksomhet. Hovedtemaene i Orkla Ansvarlig arbeidsgiver- og menneskerettighetspolicy er:

 • Menneskeverd, tanke- og ytringsfrihet
 • Retten til liv, frihet og sikkerhet
 • Kompetanseutvikling
 • Personvern
 • Mangfold og ikke-diskriminering
 • Medarbeiderinvolvering
 • Arbeidsvilkår
 • Barnearbeid
 • Urbefolkningsrettigheter

Orklas selskaper skal gjennom bevissthet omkring disse temaene og relevante tiltak internt i virksomheten, sikre at prinsippene i Orkla Ansvarlig arbeidsgiver- og menneskerettighetspolicy etterleves. Samtidig skal selskapene vise aktsomhet for å unngå å bli involvert i brudd på menneskerettigheter utført av andre.

Orkla Ansvarlig arbeidsgiver- og menneskerettighetspolicy er vedtatt av Orklas konsernledelse, og gjelder for alle selskapene i konsernet. Dokumentet er et supplement til Orklas retningslinjer for samfunnsansvar som beskriver hovedprinsippene for samfunnsansvar i konsernet. Konsernets etiske retningslinjer beskriver Orklas krav til adferd hos medarbeidere, ledere og styremedlemmer.

Orklas styrings- og kontrollrutiner knyttet til samfunnsansvar og etikk er beskrevet her.