Miljø

Orkla opererer innenfor mange og ulike områder. Våre virksomheter påvirker miljøet gjennom hele verdikjeden, fra råvareproduksjon til sluttbrukers håndtering av avfall.

  • Prinsipp 7: Vi skal anvende ”føre var” prinsippet i alle spørsmål knyttet til miljø.
  • Prinsipp 8: Vi skal fremme initiativ for å ta større miljøansvar.
  • Prinsipp 9: Vi skal oppfordre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.

    Som en ansvarlig aktør, ønsker Orkla å drive en langsiktig, sunn og bærekraftig virksomhet som preges av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. For oss er derfor hovedutfordringen kontinuerlig å øke evnen til å holde merforbruket av råvarer, vann og energi på et lavt nivå samt forhindre at miljøskader oppstår.Orkla er gjennom flere av sine heleide datterselskap en stor forbruker av energi, en situasjon som medfører både utfordringer og muligheter. Kravet om å effektivisere og begrense de negative miljøpåvirkningene fra vår egen produksjon, gjør at vi stadig søker nye løsninger og nyvinninger som bruker mindre energi. Orkla arbeider både med å utvikle fornybar energi og redusere de negative konsekvensene som følger av energi fra fossilt brensel der det er aktuelt..

Orkla har et uttalt mål om null skader på mennesker og miljø, noe som er nedfelt i våre styringsdokumenter og retningslinjer. Miljøansvar betyr i tillegg at vi etablerer gode rutiner for gjenvinning og resirkulering av avfall på alle nivå i konsernet.

Strategier og systemer

Føre-var-prinsippet og kretsløpstankegang skal inngå i beslutninger og aktiviteter. Orklas policy for helse, miljø og sikkerhet (HMS) er forankret i Orklas Mål og verdier og ligger til grunn for det daglige miljøarbeidet. Miljøarbeidet omfatter både det ytre miljø og arbeidsmiljøet. Orkla praktiserer et desentralisert miljøansvar. De respektive selskapene har ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av miljøarbeidet.

Til grunn for HMS-arbeidet ligger følgende generelle målsettinger:

  • Bidra til bærekraftig utvikling
  • Minimere de negative miljøeffektene av våre virksomheter og produkter
  • Skape en bedriftskultur der et forebyggende og effektivt HMS-arbeid er en av grunnpilarene
  • Kunne tilby alle ansatte en sikker og god arbeidsplass

Selskapene skal oppfylle det enkelte lands lover og bestemmelser, samtidig som vi arbeider for at våre miljøstandarder skal være retningsgivende i alle land. Orkla forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere har de samme holdningene, verdiene og målene innen HMS som oss.