Dialog med myndigheter og politikere

Orkla har dialog med myndigheter og politikere på nasjonalt nivå og i EU om handelspolitiske rammebetingelser, ernæring og helse og andre forhold som krever samarbeid mellom næringsliv og myndigheter.

En del av dialogen med myndighetene i de landene der Orkla er representert, skjer gjennom hovedorganisasjoner som NHO, svenske LI og danske DI, samt industri- og bransjeforeninger. Orkla er representert i flere organisasjoner i Brüssel.

Orklas selskaper har løpende dialog med sine tilsynsmyndigheter for å sikre god ivaretakelse av myndighetspålagte driftskrav, og få råd knyttet til praktiske problemstillinger. Denne kontakten ivaretas av relevante fagfunksjoner i tilknytning til selskapenes produktutvikling og produksjon. Ledelsen i det enkelte selskap har dialog med lokale og nasjonale politiske myndigheter for å finne gode løsninger på enkeltsaker som berører virksomheten, og for å skape forståelse for selskapenes mål, planer og behov.