Orkla Ansvarlig arbeidsgiver- og menneskerettighetspolicy

Denne versjonen av Orkla Ansvarlig arbeidsgiver- og menneskerettighetspolicy ble godkjent av Orkla ASAs konsernledelse 15. mai 2017.

1.0 Innledning

I Orkla har vi en grunnleggende respekt for menneskeverdet, og ønsker å fremme en kultur av respekt og omtanke. Vi ønsker å være et godt sted å jobbe for våre ansatte og vil strebe etter å utvikle talent, samarbeid og mangfold.

Vi vil ta behørig hensyn til rettighetene og interessene til ansatte, forbrukere, kunder, lokalsamfunn og andre interessenter som berøres av vår virksomhet. Vi ser respekt for andres rettigheter og interesser som nødvendig for å være et selskap til å stole på og for å oppnå Orklas visjon om å være «Din venn hver dag».

Vi respekterer de universelle menneskerettighetene og vil utføre vår virksomhet med aktsomhet for å unngå å bli involvert i krenkelser av menneskerettighetene. Med aktsomhet mener vi å jobbe systematisk med å identifisere, forebygge og redusere risikoen for å bli involvert i krenkelser av menneskerettighetene og redegjøre for hvordan menneskerettighetsrisiko håndteres. Vi har et spesielt ansvar for vår egen virksomhet, men vi ser det også som vår plikt å respektere menneskerettighetene i våre relasjoner med samarbeidspartnere, leverandører, kunder, lokalsamfunn og andre som er berørt av våre aktiviteter.

Orkla definerer menneskerettigheter som de menneskerettighetene som er fastlagt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter (1948)*, de to internasjonale paktene om sivile og politiske rettigheter (1966) og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966) og kjernekonvensjonene i FNs organisasjonsjon for arbeidstakerrettigheter, ILO**.

Dette dokumentet beskriver Orklas veiledende prinsipper for håndtering av menneske- og arbeidstakerrettigheter som vi ser som særlig relevant for vår daglige drift. Det gjelder for alle Orklas datterselskaper og konsernfunksjoner.

2.0 Prinsipper for menneskerettigheter i Orkla

Alle Orklas selskaper skal arbeide på en systematisk måte for å respektere menneskerettighetene, i tråd med prinsippene beskrevet nedenfor.

2.1 Religions- og ytringsfrihet

Vi verdsetter åpen, faktabasert, ærlig og respektfull kommunikasjon i vår egen organisasjon, og i vår dialog med eksterne interessenter. Vi vil strebe etter å oppnå et arbeidsmiljø der ansatte føler at de kan uttrykke sin mening uten frykt for represalier. Alle våre selskaper bør gjennomføre hensiktsmessige tiltak for å gjøre det enkelt for ansatte og eksterne interessenter å ta opp bekymringer og sørge for at interessenters klager og innspill håndteres på en respektfull, rettferdig og profesjonell måte.

Vi respekterer religionsfriheten, og vi vil strebe etter å fremme et arbeidsmiljø der alle våre ansatte føler seg inkludert, uavhengig av religiøs tro eller kulturell bakgrunn. Våre selskaper bør være fleksible i håndteringen av ønsker fra ansatte knyttet til religiøse skikker, så lenge dette ikke er i strid med andre menneskerettigheter eller Orklas forretningsbehov.

2.2 Retten til liv og sikkerhet

Vi vil gjøre vårt ytterste for å verne om helse og sikkerhet for ansatte, forbrukere, kunder og andre som er knyttet til vår virksomhet. Alle våre selskaper skal forplikte seg til visjonen om null skade på mennesker, og arbeide målrettet for å skape trygge, sunne og attraktive arbeidsplasser, i tråd med kravene beskrevet i Orkla Environment, Health and Safety Standard.

Vi vil være påpasselige for å forhindre atferd eller arbeidsforhold som kan påvirke den psykiske og fysiske helsen til våre ansatte og deres familier negativt. Ledere skal være oppmerksomme på deres ansvar for arbeidstakeres helse og sikkerhet, og bruke sin myndighet til å fremme et positivt og sunt arbeidsmiljø. Orkla tolererer ingen form for tvang, straff eller trakasserende oppførsel mot ansatte.

Alle våre selskaper skal forplikte seg til å sikre trygge produkter til forbrukere, i tråd med kravene beskrevet i Orkla Food Safety Standard.

2.3 Retten til frihet og personvern

Arbeid i et Orkla-selskap skal alltid være basert på en frivillig avtale. Våre selskaper skal ikke ha interne rutiner eller utføre aktiviteter som forhindrer ansatte i å forlate selskapet etter eget ønske. Vi ønsker å vise behørig respekt for personvernet til ansatte, kunder og andre personer, og våre selskaper skal ha en restriktiv praksis knyttet til overvåkning eller inngripen i ansattes privatliv. Hvis et selskap ser behov for å overvåke visse aktiviteter, skal dette kun skje i tråd med hva som er tillatt i henhold til offentlig regelverk. Personopplysninger om ansatte eller kunder skal alltid samles inn og håndteres i samsvar med lovkravene, og data lagres på en måte som forhindrer uautorisert tilgang.

2.4 Kompetanseutvikling

I Orkla ser vi ansattes utvikling som viktig for å oppnå våre forretningsmål og være et attraktivt arbeidssted. Vi vil at folk skal vokse og blomstre slik at de kan utnytte sitt fulle potensial. Videre ønsker vi at våre ansatte skal føle at deres innsats er verdsatt og brukt på en meningsfylt måte.

Våre selskaper skal gi ansatte muligheten til å utvikle sin faglige og personlige kompetanse over tid, i tråd med selskapets kompetansebehov og Orklas retningslinjer for medarbeiderutvikling. Våre ansatte skal få regelmessig tilbakemelding på kvaliteten og utførelsen av sitt arbeid, og ha mulighet til å diskutere relevante personlige utviklingsaktiviteter. Alle selskaper skal etablere formaliserte rutiner for medarbeiderevaluering.

2.5 Mangfold og ikke-diskriminering

Vi ser mangfold i perspektiver som viktig for å ta gode beslutninger, fremme kreativitet og generelt bidra til forbedringer i virksomheten. Våre selskaper skal arbeide systematisk for å fremme mangfold på arbeidsplassen og forhindre diskriminering basert på kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, kaste, sosial gruppe, funksjonshemming, seksuell orientering, sivilstatus, alder eller politisk mening.

Selskapene skal fremme en kultur der personlige forskjeller blir respektert og verdsatt, og fremme like muligheter, særlig i forbindelse med rekruttering, kompensasjon og goder, forfremmelse og opplæring. Selskapene bør vurdere hvordan driftprosesser og arbeidsverktøy kan tilpasses fysiske forskjeller mellom ansatte og gjøre rimelige tilpasninger.

2.6 Medvirkning og medarbeiderinvolvering

Vi ser god intern kommunikasjon og samarbeid mellom ledelse og ansatte som avgjørende for selskapets evne til å lykkes og for de ansattes trivsel. Våre selskaper skal la ansatte bli hørt i beslutningsprosesser som har relevans for dem selv og arbeidsplassen, for eksempel relatert til arbeidsmiljø, helse og sikkerhet og nedbemanning. Våre ansatte skal også ha mulighet til å bli informert om selskapets strategi og utvikling, for eksempel gjennom bruk av intranett og allmøter.

Vi respekterer retten til organisering og kollektive forhandlinger, og ønsker å fremme en respektfull og konstruktiv dialog mellom ledelse og fagforeninger. Våre selskaper skal etablere kanaler for dialog og samarbeid mellom ledelsen og representanter for de ansatte.

2.7 Rettferdige arbeidsvilkår

Vi ønsker å gi rettferdige og gunstige arbeidsforhold for våre ansatte. Våre selskaper skal sørge for at alle ansatte, inkludert deltidsansatte og midlertidige ansatte, har en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidstiden skal være i samsvar med nasjonal lovgivning og relevante bransjestandarder, avhengig av hva som gir best beskyttelse, og med fremforhandlede avtaler mellom de ansatte og selskapet. Arbeidet skal organiseres på en måte som gjør det mulig for arbeidstakere å håndtere sine tildelte ansvarsoppgaver innenfor normal arbeidstid, og det skal gjennomføres rimelige tiltak for å forhindre en usunn arbeidsbelastning. Bruk av overtid skal være i samsvar med nasjonal lovgivning og basert på en rammeavtale som har blitt fremforhandlet med selskapets ansatterepresentanter.

Alle Orklaselskaper skal ha arbeidsvilkår som gjør det mulig for ansatte å kombinere arbeid og familieliv, inkludert hensyn til foreldreansvar. Ansatte skal gis minst en fridag for hver syv-dagers periode. Alle heltidsansatte skal som et minimum, motta lønn og tilleggsgoder som er tilstrekkelige til å dekke deres grunnleggende behov for mat, klær og husvære.

2.8 Respekt for barns rettigheter

Vi erkjenner barns sårbarhet, og vil gjøre vårt ytterste for å beskytte barn mot fysisk, mental eller moralsk skade. Vi vil respektere barns rettigheter*** i våre aktiviteter og forretningsforhold.

Ingen Orklaselskaper skal ansette personer med alder lavere enn normal alder for fullføring av obligatorisk skolegang, eller yngre enn 15 år, avhengig av hvilken alder som er høyest. Unge arbeidstakere, definert som ansatte over skolepliktig alder, men under 18 år, skal ikke utføre farlig arbeid, eller arbeide i en grad som påvirker evnen til å delta i utdanningsaktiviteter negativt.

Alle Orklaprodukter må oppfylle strenge krav til helse og sikkerhet. Ved utvikling av produkter rettet mot barn, vil vi være ekstra forsiktige for å sikre at vi ikke utsetter barn for skade eller uønsket påvirkning på noen måte. Markedskommunikasjon må etterleve alle relevante lover og forskrifter i det lokale landet. Orkla støtter «EU Pledge for responsible marketing of food and beverages», og vil ikke markedsføre produkter til barn under 12 år dersom produktene ikke oppfyller ernæringskriteriene definert for disse EU-retningslinjene. Når kriteriene definert i lokale eller regionalt avtalte retningslinjer er strengere, bør disse brukes.

2.9 Beskyttelse av marginaliserte befolkninger

Alle våre selskaper skal sørge for at deres virksomhet ikke forstyrrer selvbestemmelsesretten til urfolk, for eksempel knyttet til landområder eller andre naturressurser som de er avhengige av. Dersom et Orklaselskap har forretningsplaner som kan påvirke en marginalisert befolkning, skal selskapet etablere en dialog med representanter for befolkningsgruppen for å finne en løsning som er tilfredsstillende for begge parter.

2.10 Fremme av menneskerettighetene

Vi ønsker å bidra til å øke den generelle bevisstheten om menneskerettigheter i samfunnet ved å formidle våre prinsipper og krav til leverandører, kunder og andre.

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere respekterer menneske- og arbeidstakerrettigheter og etablerer policies for menneskerettigheter som ivaretar bedriftens ansvar slik det er beskrevet i FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter****. Hvis vi oppdager at leverandører eller samarbeidspartnere er involvert i brudd på menneskerettighetene, vil vi formidle våre bekymringer og oppfordre leverandøren eller forretningspartneren til å starte en prosess for oppreisning. Hvis korrigerende tiltak ikke gjennomføres og krenkelsene vedvarer, vil vi revurdere vårt forretningssamarbeid.

Mer detaljerte retningslinjer for å håndtere menneskerettigheter i leverandørkjeden er beskrevet i Orklas policy for ansvarlige innkjøp, og våre etiske krav overfor leverandører er beskrevet i Orkla Supplier Code of Conduct.

3.0 Gjennomføring og oppfølging

Alle våre selskaper skal ta nødvendige skritt for å etterleve prinsippene beskrevet ovenfor. Spesielt forventer Orkla at selskapene

  • Kommuniserer Orkla Ansvarlig arbeidsgiver- og menneskerettighetspolicy til alle ledere og fagforeningsrepresentanter
  • Med jevne mellomrom vurderer risikoen for å være involvert i krenkelser av menneskerettighetene, og tar rimelige skritt for å redusere identifisert risiko
  • Integrerer prinsippene i relevante interne prosedyrer
  • Har en skriftlig prosedyre for hvordan potensielle klager og bekymringer fra ansatte og eksterne interessenter skal håndteres.

Orkla vil følge opp etterlevelsen av kravene gjennom vår interne bærekraftsrapportering. Vi vil vurdere fremdriften i selskapenes menneskerettighetsaktiviteter som en del av business reviews.

4.0 Roller og ansvar

Ansvaret for å implementere Orkla Ansvarlig arbeidsgiver- og menneskerettighetspolicy ligger hos øverste leder for hvert selskap og i Orkla Operations’ enheter, med støtte fra den lokale HR-funksjonen.

Orklas funksjon for samfunnsansvar er ansvarlig for å oppdatere policyen og utvikle relevant støttemateriale i samarbeid med konsern-HR. Disse funksjonene kan også bistå selskapene med opplæring og bevisstgjøring. Orkla Ansvarlig arbeidsgiver- og menneskerettighetspolicy gir ikke kunder, leverandører, konkurrenter, aksjonærer eller andre personer eller enheter noen juridiske rettigheter utover de som følger av gjeldende juridiske rettsregler.

5.0 Godkjenning

Denne versjonen av Orkla Ansvarlig arbeidsgiver- og menneskerettighetspolicy ble godkjent av Orkla ASAs konsernledelse 15. mai 2017.

The Universal Declaration of Human Rights
**Åtte konvensjoner er definer som grunnleggende av ILO
*** Children’s Rights and Business Principles
****UN Guiding Principles for Business and Human Rights