Samfunnsansvar i Orkla

Godkjent av styret i Orkla ASA 15. desember 2011.

1.0 Introduksjon

Orkla definerer samfunnsansvar som ”å oppnå forretningsmessig lønnsomhet på en måte som er i tråd med grunnleggende etiske verdier og med respekt for individer, miljø og samfunn.” Gjennom lønnsom og ansvarsfull drift, skaper våre selskaper positive økonomiske, miljømessige og sosiale ringvirkninger. Orklas selskaper skal respektere menneske- og arbeidstakerrettigheter, etablere gode standarder for helse, miljø og sikkerhet (HMS), legge til rette for god interessentdialog, og generelt drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk og god forretningsskikk.

I tråd med Orklas desentraliserte konsernstruktur har det enkelte selskap et selvstendig ansvar for å utøve sitt samfunnsansvar i henhold til Orklas prinsipper, men med frihet til selv å utforme tiltak og virkemidler. Orkla støtter Global Compacts ti prinsipper, FNs menneskerettighetserklæring og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og Orklas prinsipper er etablert med utgangspunkt i disse prinsippene. Dokumentet gjelder for alle heleide selskaper, og for deleide selskaper der dette inngår som en del av eierskapsavtalen.

2.0 Hovedprinsipper for Samfunnsansvar

Orkla har identifisert ni hovedtemaer for samfunnsansvar. Hovedprinsippene for hvordan vi ønsker å arbeide med disse temaene er beskrevet nedenfor. Arbeidet skal skje med vekt på kontinuerlig forbedring, og ved å prioritere de områdene der forbedringsbehovet og muligheten til å påvirke er størst. Prioriteringer skal baseres på en vurdering av både virksomhetens og interessentenes behov, og gjøres som en integrert del av daglig drift.

2.1 En sterk bedriftskultur
Orklas selskaper skal fremme en åpen bedriftskultur preget av samhandling basert på Orklas Mål og Verdier. Samtidig som vi fremmer Orklas prinsipper for god forretningsdrift, skal vi ha respekt for lokale verdier og normer, og oppnå fremgang ved å bygge bro mellom ulike kulturer og interesser. Orklas selskaper skal alltid overholde lokalt regelverk i de landene vi er til stede.

Ansvarsfull drift forutsetter at ledere og medarbeidere er årvåkne og utviser godt skjønn. Konsernets krav og forventninger til den enkeltes holdninger og adferd er beskrevet i Orklas Etiske retningslinjer (Code of Conduct).

2.2 Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter
Orklas selskaper skal fremme en omgangsform preget av respekt og omtanke for andre mennesker. Vi skal respektere grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter både internt i egen virksomhet og i forholdet til samarbeidspartnere, kunder og andre som på en direkte måte påvirkes av selskapets aktiviteter. Selskapene skal arbeide systematisk med viktige temaer som ikke-diskriminering, retten til privatliv, forhandlingsrett, arbeidskontrakter, beskyttelse mot trakassering og samarbeid mellom ledere og medarbeidere. Orklas krav og forventninger til selskapene på dette området er beskrevet nærmere i Orklas Menneskerettighetspolicy.

2.3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Orklas selskaper skal ha en visjon om null skader på mennesker, miljø og samfunn, og jobbe målbevisst og systematisk for å forebygge negative effekter i alle områder av virksomheten. Selskapenes produkter og tjenester skal alltid være underlagt strenge krav til kvalitet, produktsikkerhet, helse og miljø. Orklas krav og forventninger til selskapene på dette området er beskrevet nærmere i Orklas HMS Policy.

2.4 Anti-korrupsjon
Orkla tolererer ikke korrupsjon, og forventer at lokale ledere fremmer en sterk anti-korrupsjonskultur internt i sine selskaper. Selskapene skal aktivt forebygge uønsket adferd, og sette sine medarbeidere i stand til å håndtere vanskelige situasjoner. Orklas krav og forventninger til selskapene og deres ansatte er nærmere beskrevet i dokumentet Anti-korrupsjon i Orkla.

2.5 Ansvarlig markedspraksis
Salg og markedsføring av Orklas produkter og tjenester skal skje med respekt for lokalt regelverk, og i tråd med prinsippet om fri og rettferdig konkurranse. Selskapene skal utvise god forretningsskikk og respektere konkurrenters opparbeidede rettigheter. Ved salg til nye markeder, bør det gjøres en vurdering av politisk og juridisk risiko, og nødvendige tiltak skal iverksettes for å sikre god og ansvarlig praksis. Orkla tolererer ingen avtaler om prissamarbeid, markedsdeling, eller andre tiltak som begrenser den frie konkurranse. Orklas krav og forventninger til selskapene på dette området er nærmere beskrevet i dokumentet Konkurranserett i Orkla.

Orkla legger stor vekt på produktsikkerhet, god kundeservice og ansvarlig markedsføring, og ønsker å vise særskilt varsomhet i forhold til forbrukeres behov og interesser. Siden problemstillinger og lovverk knyttet til disse temaene varierer på tvers av produktkategorier, skal retningslinjer for selskapenes arbeid på dette området utarbeides i hvert enkelt forretningsområde.

2.6 Ansvarlige innkjøp
Orklas selskaper skal aktivt fremme gode arbeids- og miljøstandarder i leverandørkjeden. Dette innebærer å stille etiske krav til leverandørene, kartlegge risikoen for eventuelle leverandørbrudd på disse kravene, og ha en dialog med risikoleverandører om nødvendige forbedringstiltak. Påvirkningen av leverandører bør skje med utgangspunkt i en ambisjon om kontinuerlig forbedring, og innsatsen bør fokuseres mot de leverandørene og produktkategoriene der risikoen vurderes å være størst. Orklas krav og forventninger til selskapene på dette området er nærmere beskrevet i Orklas Policy for Ansvarlige Innkjøp.

2.7 Ansvarlige investeringer
Som en del av due diligenceprosessen i forbindelse med bedriftsoppkjøp, skal risikoen for brudd på Orklas krav til samfunnsansvar vurderes. Det skal også gjøres en risikovurdering i forbindelse med aksjeinvesteringer, blant annet basert på de offentlig tilgjengelige vurderingene som den norske Statens Pensjonsfond Utland gjennomfører. En innføring i samfunnsansvar og etikk skal inngå som en del av integrasjonsprogrammet for selskaper som innlemmes i konsernet.

2.8 Samfunnsengasjement
For å oppnå langsiktig, lønnsom drift, er vi avhengig av samfunnets tillit. Vi ønsker å være lydhøre i forhold til omverdenens behov og ha en aktiv dialog med viktige interessentgrupper. Alle selskapene i konsernet skal kartlegge relevante problemstillinger i forholdet mellom virksomheten og samfunnet, og legge til rette for en god og effektiv håndtering av klager og andre henvendelser fra eksterne interessenter. På områder med spesielle utfordringer, skal selskapet vurdere behovet for å iverksette forbedringsprosjekter. Mange av Orklas selskaper er viktige for sine lokalsamfunn, og bør vurdere hvordan de kan støtte opp om lokalsamfunnet.

Orkla er avhengig av et godt samarbeid med offentlige myndigheter uavhengig av partitilhørighet, og vil ikke gi økonomisk støtte til politiske partier, eller delta i partienes valgkamp. Dette prinsippet skal ikke på noen måte forhindre våre medarbeidere i å engasjere seg i politiske aktiviteter.

2.9 Varsling
Konsernet har etablert en internasjonal varslingstjeneste der ansatte kan melde fra om bekymringer knyttet til mulige lovbrudd eller brudd på Orklas regelverk. Selskapene skal sørge for at denne ordningen gjøres godt kjent internt i den enkelte virksomhet. Varslingstjenesten er nærmere beskrevet i Orklas Etiske Retningslinjer.

3.0 Krav til implementering og løpende oppfølging
Orklas selskaper skal legge til rette for en god og effektiv implementering av prinsippene beskrevet ovenfor. Tiltakene skal tilpasses størrelsen på selskapet og en vurdering av hvilke problemstillinger som er mest relevant, men skal uansett omfatte:

  • Intern opplæring i Orklas krav til samfunnsansvar
  • Årlig kartlegging av risikoforhold knyttet til selskapets samfunnsansvar
  • Rutine for å ta imot og behandle klager og andre henvendelser fra kunder og andre eksterne interessenter
  • Rutine for intern håndtering av bekymringer fra de ansatte
  • Rutine for distribusjon og kommunikasjon av Orklas Etiske retningslinjer
  • Mer detaljerte krav til implementering og løpende oppfølging er beskrevet i de relaterte policydokumentene nevnt til slutt i dette dokumentet. Orkla vil følge opp selskapenes arbeid gjennom styret i forretningsområdene, intern rapportering og rutiner for interne revisjoner.

4.0 Roller og ansvar

Adm. Direktør i Orklas selskaper har ansvar for å implementere disse retningslinjene. Hvert selskap skal utnevne en eller flere kontaktperson(er) for rapportering av forhold vedrørende samfunnsansvar og HMS. Orkla vil støtte selskapenes implementering gjennom veiledning og utarbeidelse av egnede arbeidsverktøy.

Orkla ønsker åpen dialog om vanskelige dilemmaer. Dette bør som hovedregel skje gjennom diskusjon og vurderinger internt i det enkelte selskap, men veiledning kan også innhentes fra Orklas funksjon for samfunnsansvar og andre relevante funksjoner i konsernet.

Orkla og selskapene har i fellesskap et ansvar for å fremme konsernets prinsipper for samfunnsansvar overfor selskaper der konsernet har eierandeler, samt overfor andre forretningsforbindelser.

Orklas retningslinjer for samfunnsansvar gir ikke kunder, leverandører, konkurrenter, aksjonærer eller andre personer, eller enheter, juridiske rettigheter utover det som følger av gjeldende rett.

Godkjent av styret i Orkla ASA 15. desember 2011.