Styringsrutiner

Orklas virksomhet skal drives i tråd med grunnleggende etiske verdier og med respekt for mennesker, samfunn og miljø. For å sikre at dette kravet ivaretas i alle deler av konsernet, legger Orkla vekt på å utvikle gode ledere, en sterk bedriftskultur og egnede styringsrutiner.

Hvert enkelt Orklaselskap har et selvstendig driftsansvar, som også omfatter utøvelse av selskapets samfunnsansvar. Arbeidet skal skje innenfor rammene av konsernets verdier og overordnede retningslinjer. Øverste leder i hvert av Orklas selskaper har ansvar for å implementere konsernets retningslinjer. Arbeidet skal være basert på prinsippene om føre var og kontinuerlig forbedring, og selskapenes innsats skal rettes mot de områdene der forbedringsbehovet og muligheten til å påvirke er størst. Selskapenes prioritering av ressursbruk skal baseres på en vurdering av både virksomhetens og interessentenes behov.

Orklas styrende dokumenter er tilgjengelige for alle selskapene gjennom konsernets internettbaserte styringsportal. For å etablere kunnskap om Orklas retningslinjer gjennomføres det intern opplæring både i regi av konsernet og selskapene.

Orkla følger opp selskapenes arbeid med samfunnsansvar og bærekraft gjennom årlig intern statusrapportering. Dette skjer som en del av «business area reviews» og i forbindelse med Orklas eksterne bærekraftsrapportering.

Styret i Orkla godkjenner konsernets overordnede retningslinjer for forretningsetikk og samfunnsansva. I tillegg følger styret opp konsernets arbeid gjennom en årlig vurdering av fremdriften i arbeidet med samfunnsansvar og HMS, kvartalsvis gjennomgang av utviklingen i viktige HMS-indikatorer og løpende diskusjon av enkeltsaker som vurderes å ha vesentlig betydning for virksomheten. Orklas konserndirektør for konsernfunksjoner og Legal Affairs har styringsansvaret for Orklas arbeid med samfunnsansvar, og vurderer hvilke saker som skal legges frem for styret

Kontaktperson

Ellen Behrens

Direktør Bærekraft

ellen.behrens@orkla.no

+47 92 80 45 80