Organisering av Orklas arbeid med samfunnsansvar

Orklas retningslinjer for samfunnsansvar og etikk er godkjent av Orklas styre. Ansvaret for å utarbeide og revidere retningslinjene ligger hos Orklas fagfunksjon for samfunnsansvar, som rapporterer til konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs. Denne fagfunksjonen koordinerer Orklas samfunnsansvarsarbeid og støtter selskapene i deres arbeid.

 

I tråd med Orklas desentraliserte organisasjonsstruktur, har det enkelte selskap et selvstendig ansvar for å utarbeide mål, planer og rutiner for håndtering av sitt samfunnsansvar innenfor rammene av konsernets krav og retningslinjer. Selskapene følges opp gjennom konsernets rutiner for Business Area Reviews, årlig bærekraftsrapportering og regelmessig rapportering av enkelttemaer.

Problemstillinger knyttet til etikk og samfunnsansvar inngår i interne risikostyringsrutiner og i due diligence vurderinger i forbindelse med oppkjøp.

Orklas internrevisjon gjennomfører regelmessige revisjoner av alle selskapene i konsernet. Etikk og samfunnsansvar er temaer som berøres i disse revisjonene.