Bærekraftige innkjøp

Les også

Orkla Supplier Code of Conduct tydeliggjør våre etiske forventninger til leverandører og er inkludert i våre kontrakter. Den dekker menneskerettigheter, arbeidsstandarder, helse og sikkerhet, miljø og forretningsetikk.

Supplier Code of Conduct 

Vi er sterkt engasjert i å fremme bærekraftig landbruk for råvarene som brukes i produktene våre. Vi støtter den internasjonalt anerkjente definisjonen fremsatt av Sustainable Agricultural Platform (SAI Platform):

«Effektiv produksjon av trygge landbruksprodukter av høy kvalitet, på en måte som beskytter og forbedrer det naturlige miljøet, de sosiale og økonomiske forholdene til bønder, deres ansatte og lokalsamfunn, og ivaretar helsen og velferden til alle oppdrettsarter»

Vi har satt mål og minimumskrav for alle våre prioriterte råvarer for å sikre verifisert bærekraftig landbruk innen 2025. For alle dyrkede avlinger har vi satt som mål å sikre produksjon i henhold til minimum FSA sølvnivå eller tilsvarende. Vi har valgt Farm Sustainability Assessment (FSA) fordi det er et rammeverk for bærekraftig jordbruksproduksjon som er i tråd med global beste praksis, fritt tilgjengelig for alle bønder og kan brukes som et benchmarkingverktøy for eksisterende standarder som brukes i industrien. FSA er utviklet av SAI Platform og du kan lese mer her.

Orkla jobber på ulike måter for å fremme bærekraftig landbruk og tilgang til råvarer som lever opp til våre minimumskrav. Vi er engasjert i implementering av FSA-kravene på gårdsnivå sammen med våre leverandører, og samarbeider med sertifiseringsordninger for å måle deres standard mot FSA og fokusere på kontinuerlig forbedring. Orkla er også et aktivt medlem i ulike bransjenettverk, organisasjoner og prosjekter, som plattformen Sustainable Agricultural Initiative Platform.

Det er store muligheter, men også utfordringer med å sikre bærekraftig landbruk. En hovedutfordring er å sørge for tilstrekkelig mat til den voksende befolkningen med de begrensede ressursene som er tilgjengelige samtidig som vi reduserer klimagassutslipp og gir nødvendig vern til natur og biomangfold. Vi engasjerer oss i flere typer tiltak for å sikre bærekraftig landbruk for fremtiden.

Det kreves ulike tilnærminger tilpasset lokale forhold. Dyrkingspraksis som reduserer karbonutslipp og bruker jordens evne til å holde på karbon spiller en nøkkelrolle for å nå klimamålene. Vi er engasjert i forskjellige pilotprosjekter rettet mot å fremme regenerativt landbruk. Hensikten med regenerativ landbrukspraksis er å skape mer bærekraftige matsystemer der man forsterker jordas og naturens evne til å fornye seg selv. Regenerativt landbruk er et sett med jordbruksprinsipper som antas å spille en viktig rolle i fremtidsperspektivet for bærekraftig landbruk.

Orkla har en policy for dyrevelferd som beskriver våre holdninger til dyrenes velferd før, under og etter deres produktive liv og spesifikke krav til våre leverandører. Vi tar sikte på å kjøpe alle animalske råvarer og produkter i henhold til denne policyen innen 2025.

Dyrevelferdspolicyen er basert på det internasjonalt anerkjente prinsippet om de fem dyrefrihetene: frihet fra sult og tørst, frihet fra ubehag, frihet fra smerte, skade eller sykdom, frihet til å uttrykke normal oppførsel og frihet fra frykt og (kronisk) nød.

Våre retningslinjer for dyrevelferd gjelder for alle animalske råvarer på tvers av de geografiske områdene vi opererer i, samt spesifikke standarder for hver type råvare i de største kategoriene, inkludert storfekjøtt, svinekjøtt, meieriprodukter og egg. Vi er i ferd med å utarbeide egne standarder for fjærfe (som kyllinger og kalkuner), men noen selskaper har allerede innført egne krav.

Policy: Dyrevelferd – Orkla

Orkla er opptatt av å bevare regnskog og annen naturskog med høy verneverdi. Vårt mål er å sikre at landbruksproduktene og emballasjen vi bruker er bærekraftig produsert, uten å forårsake avskoging.

Vår policy for null avskoging stiller spesifikke krav til råvareproduksjon. Dette inkluderer ingen rydding av regnskog, ingen dyrking av torvmark, ingen bruk av ild som metode for å rydde land og respekt for rettighetene og interessene til urfolk og lokalsamfunn. Ved vurdering av hvilke skoger som bør bevares, må det tas hensyn til både biologisk mangfold og karbonbinding.

Vi har engasjert oss spesielt aktivt i arbeidet med å redusere risikoen for avskoging i forbindelse med produksjon av palmeolje, kakao, soya, papp og papir. Orkla har signert New York-erklæringen om skog, og vi rapporterer om fremdriften i vårt arbeid gjennom CDP Forest.

Policy: Orklas-policy-for-null-avskoging.pdf

Kakao er en nøkkelråvare i våre sjokoladeprodukter. Vi har derfor inngått samarbeid med sertifiseringsorganisasjonen Rainforest Alliance for å sikre at kakaoen vi bruker er bærekraftig dyrket.

Kakaoverdikjeden er kompleks og består av mange ledd. Små kakaogårder i Vest-Afrika produserer nærmere 70 % av verdens kakao. Kakaoen kommer fra kakaobønder i Ghana, Elfenbenskysten og andre land, før den sendes til Orklas fabrikker via prosesseringsselskaper i Afrika eller Europa.

Kakaosektoren i Vest-Afrika, spesielt Elfenbenskysten, står overfor alvorlige utfordringer i form av fattigdom, lav produktivitet, menneskerettighetsbrudd og miljøforringelse. Mens det globale forbruket av sjokolade har økt gjennom årene, går kakaoproduksjonen ned på grunn av små avlinger, mangel på jordbruksekspertise, skadedyr og sykdommer. Alvorlige problemer som barnearbeid, avskoging og utarming av jord er knyttet til underliggende årsaker som fattigdom, lave priser, utilstrekkelig infrastruktur og svake tilsynsmyndigheter.

Vi er forpliktet til å redusere risikoen for barnearbeid og bidra til å forbedre inntektspotensialet og levekårene til kakaobønder. Sertifisering er fortsatt grunnleggende for vår innsats for å sikre dette.

Rainforest Alliance Certified-programmet (tidligere UTZ) har tatt i bruk en helhetlig tilnærming til kakaosektoren. For å bli sertifisert, må bøndene og kooperativene de tilhører følge strenge krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø, inkludert prinsippet om nullavskoging. Sertifiseringsarbeidet bidrar til å forbedre landbrukspraksis og sikre bedre forhold for kakaobønder. Rainforest Alliance har også gode prosesser for overvåking og oppfølging av etterlevelse av krav. Mer enn 80 prosent av kakaoen vi bruker er sertifisert.

Vi ønsker å etablere bedre sporbarhetsprosedyrer, da de blant annet skal bidra til å sikre avskogingsfrie verdikjeder og gode forhold for bøndene. Ved å spore kakao tilbake til et kooperativ kan vi få et bedre helhetsbilde av den fysiske kakaoverdikjeden.

Palmeolje er knyttet til en risiko for avskoging, som fører til klimagassutslipp og ødeleggelse av naturens økosystemer med påfølgende tap av biologisk mangfold. Det er også en risiko for brudd på arbeidstakernes rettigheter i verdikjeden for palmeolje. Videre kan palmeolje ha negative konsekvenser for helsen på grunn av sitt høye innhold av mettet fett. Imidlertid er palmeolje også en av de mest arealeffektive vegetabilske oljene, så det trengs mindre land for å produsere samme mengde olje.

Vi har en todelt tilnærming der vi enten erstatter palmeolje med alternative råvarer eller jobber for at palmeoljen vi bruker er RSPO-sertifisert.

Policy: Orkla-Sustainable-Palm-Oil-Policy-1.pdf