1. tertial 1998 - Resultat før engangsposter bedre enn ifjor, men svakt nordisk marked

Orklas resultat før skatt på 778 mill. kroner økte med 9% når fjorårets engangsposter på 220 mill. kroner (0 i 1998) trekkes ut. Konsernets samlede driftsresultat før engangsposter er på linje med fjorårets. Kjemiområdet og den øst-europeiske drikkevarevirksomheten, Baltic Beverages Holding (BBH), bedret resultatene, mens den nordiske merkevarevirksomheten hadde et svakere resultat enn ifjor. Investeringsporteføljen har tilført konsernet verdier på 1,4 mrd. kroner i 1. tertial, og hadde en avkastning på 10%. Resultat pr. aksje gikk ned fra kroner 3,4 (etter splitt) til kroner 2,8, men før engangsposter viser resultat pr. aksje en økning på 12%.

Orklas samlede omsetning økte med knapt 2% til 9,6 milliarder kroner. Avvikling av samarbeidet med Coca-Cola i Sverige og overgang til leietapping i Norge har redusert drikkevareomsetningen i Norden. BBH hadde sterk salgsvekst og Kjemiområdet og Orkla Media økte omsetningen. Holdes Coca-Cola produktene utenom, steg omsetningen for den videreførte virksomheten*) med ca. 5%.

Både i Norge og i Sverige gikk volumene i dagligvaremarkedene noe ned i årets første måneder. I Sverige er markedsandelene for enkelte av Procordia Foods produktgrupper redusert. Samtidig er markedsandelen for øl noe redusert. Markedsposisjonene for Orklas merkevarer i Norge ble stort sett opprettholdt. Samtlige ølmarkeder i Øst-Europa er i sterk vekst og BBH øker sin markedsandel i Russland.

For Merkevareområdet ble driftsresultatet for videreført virksomhet 13% lavere enn i fjor. BBH bedret resultatet betydelig, mens de øvrige virksomhetene hadde tilbakegang. Orkla Foods reduserte driftsresultatet med 25% til 104 mill. kroner. Lavere salg i Sverige og høyere råvarekostnader i Norge er hovedårsaken til svekkelsen. Resultatet inneholder noen negative effekter av midlertidig art. Omstrukturering av grossistlagre i Sverige og oppstartkostnader for ny pizzafabrikk i Norge er de viktigste. Procordia Food opplever økt konkurranse både fra europeiske konkurrenter og handelens egne merker. Abba Seafood har et resultat på nivå med i fjor og markedsposisjonene i Norden er styrket eller opprettholdt. Stabburet økte omsetningen og markedsposisjonene ble i hovedsak opprettholdt eller styrket. Orkla Drikkevarers driftsresultat på 70 mill. kroner viser resultatmessig tilbakegang i Norden,

(* Videreført virksomhet er korrigert for kjøpte og solgte virksomheter, valutakursendringer og poster av engangskarakter. Ny virksomhet i 1998 er lagt inn i 1997 tallene for tilsvarende periode, mens solgt virksomhet er trukket ut i både 1997 og 1998.)

men fremgang i BBH. Bortfallet av Coca-Cola-produksjonen samt et fall i total--markedet for øl på 6% i Sverige og 3% i Norge ga et tap på 36 mill. kroner i Norden. Arbeid med å bringe kostnadene ned på et nivå tilpasset produksjons-volumet pågår. Det er besluttet å flytte Ringnes` øltapping til Gjelleråsen. Fra årsskiftet overtar Ringnes de resterende Pepsi avtalene for Norge. Driftsresultatet for vår 50%-andel i BBH steg med 95 mill. kroner til 161 mill. kroner. Omsatt volum for hele BBH økte med 72% til 230 mill liter. Som en følge av den positive utviklingen blir investeringer i økt kapasitet fremskyndet. Orkla Brands reduserte driftsresultatet med 5% til 117 mill. kroner. Prisreduksjon på enkelte tøyvaskprodukter kombinert med høyere innkjøpspriser og forsinket kostnads-besparing fra ny fabrikk, har redusert lønnsomheten noe. Ny produksjonsstruktur for snacks i Danmark følger planen. En mer konkurransedyktig produksjonsstruktur for Kjeks er vedtatt gjennomført i løpet av 1999. Orkla Media reduserte driftsresultatet med 14% til 59 mill. kroner. Dagspresse Norge har høyere lønnskostnader. Papirprisene har økt både for Dagspresse Norge og Ukepresse, mens annonsevolumet har økt med 3% for begge virksom-heter. Omsetningsveksten på 28% skyldes primært nye virksomheter.

Kjemiområdets driftsresultat på 137 mill. kroner steg med 15% for videreført virksomhet. Fremgangen skyldes bedre marginer innen Lignin, forbedret produksjon av spesialcellulose og økt salg av finkjemikalier. Produktmiksen for Lignin er bedret. Prisene for spesialcellulose i norske kroner er på samme nivå som i fjor. Arbeidet med å utvide teknologi- og produktspekteret for farmasøytisk industri pågår. Driftsresultatet for spiseoljer (Denofa) var på nivå med i fjor, men rekordhøye råstoffpriser og redusert tilgang på fiskeolje vil gjøre de fiskeoljebaserte produktene mindre konkurransedyktige fremover. Samlet omsetning økte med 16% til 1,9 mrd. kroner p.g.a. høyt salg innen Denofa og Finkjemi.

Finansielle investeringer Verdien av alle selskap notert på Oslo Børs steg med 9,8% i 1. tertial, mens verdien på Orklas aksjeportefølje økte med 10%. Investeringsvirksomheten bidro med 477 mill. kroner av konsernets totale resultat før skatt på 778 mill. kroner. I tillegg økte verdien av de urealiserte gevinstene med 1 mrd. kroner i tertialet. Den 30.4.1998 var markeds-verdien på aksjeporteføljen 16 mrd. kroner. Av dette var 7,2 mrd. kroner urealiserte gevinster.

Kapitalforhold Konsernets netto rentebærende gjeld er økt med 0,9 mrd. kroner til 14,6 mrd. kroner pr. 30.4.1998. Av totalbalansen på 38 mrd. kroner er bokført egenkapitalandel 33,3%. Inkluderes de urealiserte aksjegevinstene før skatt, stiger egenkapitalandelen til 43,9%. Rundt 70% av konsernets rentebærende gjeld har flytende rente og pr. 30.4.1998 var gjennomsnittlig lånerente ca. 5,4%.

Utsikter Styret i Orkla forventer at resten av året vil gi en moderat, men positiv volumutvikling i de nordiske dagligvaremarkedene. Konkurransesituasjonen for sentrale mat- og drikkevare-produkt-er vil kreve sterk fokus på kostnadsforbedring, produkt-utvikling og merkevare-bygging. For BBH ventes en positiv volum- og resultatutvikling å fortsette. For Kjemi--området forventes den økonomiske krisen i Asia å ha negativ effekt både for spesialcellulose og ligninproduktene. Det forventes derfor en noe svakere resultatutvikling i resten av året. En generell høy økonomisk aktivitet og et ekspansivt lønnsoppgjør i Norge vil påvirke de finansielle og industrielle ramme-betingelsene. Dette vil kunne påvirke finansmarkedet og Orklas konkurransekraft negativt.


Ref.: Telefon Fax
Lisbeth Lindberg Informasjonsdirektør 22 54 44 23
Astrid Løken Øyehaug Investor Relations 22 54 44 25
Bjørn Erik Næss Økonomidirektør 22 54 44 19
Harald Ullevoldsæter Ass. Direktør 22 54 44 20
Sentralbord 22 54 40 00 22 54 44 90

Full tertialmelding er klar for nedlasting på http://www.huginonline.no/ORK/DR/ork98t1_no.pdf