2. tertial 1998 - Resultat preget av svakt drikkevareresultat og restrukturering


Orklas resultat før skatt økte med 12% til 1.866 mill. kroner når engangsposter trekkes ut. En resultatsvekkelse for Industriområdet på 8% mer enn oppveies av høyere bokført resultat for Investeringsområdet. Driftsresultatet før engangsposter og goodwill avskrivninger er redusert med 8% til 1,7 mrd. kroner særlig som følge av at den nordiske drikkevarevirksomheten har en betydelig resultatsvikt i 2. tertial. Det igangsettes nå et nytt effektiviseringsprogram som i løpet av en toårs periode skal redusere det årlige kostnadsnivået for denne virksomheten med mer enn 600 mill. kroner. Det er avsatt i alt -259 mill. kroner for restrukturering og -175 mill. kroner er knyttet til dette programmet. Devalueringen i Russland og Ukraina har ikke påvirket Baltic Beverages Holdings (BBH) driftsresultat i 2. tertial, og BBH økte resultatet. De øvrige merkevarevirksomhetene har en viss resultattilbakegang i forhold til i fjor, men den er mindre i 2. tertial (-6%) enn i 1. tertial (-16%). Kjemiområdet har fortsatt resultatvekst. Orkla har hatt en bedre avkastning på sin aksjeportefølje (-8,9%) enn totalindeksen på Oslo Børs (-22,6%). Konsernets resultat pr. aksje er redusert med 20% til 6,7 kroner, men når goodwillavskrivninger og engangsposter trekkes ut, økte resultatet med 9%.

Resultatet pr. 2. tertial i år inneholder engangsposter på totalt -412 mill. kroner. Det er benyttet en kurs på RUB/USD på 17 (62% devaluering) ved omregningen av balansen i BBH, og dette gir et valutatap på 138 mill. kroner som er ført under `Finansposter, netto`. Posten `andre inntekter og kostnader` på -259 mill. kroner er avsetninger knyttet til restruktureringer innen Drikkevarer, Kjeks og Ukepresse samt avvikling av merkevaresatsningen i Asia.

Orklas samlede omsetning på 20,3 mrd. kroner er på nivå med ifjor. Med unntak av Orkla Drikkevarer er alle områders omsetning noe høyere eller på nivå med fjorårets. Holdes Coca-Cola produktene utenom, steg omsetningen for den videreførte virksomheten*) med ca. 4%.
Det norske dagligvaremarkedet har hatt en positiv volumutvikling hittil i år, mens utviklingen i Sverige har vært svakt negativ. Det kalde sommerværet i Norge og Sverige har redusert etterspørselen etter øl og brus. I Sverige er markedsandelene for øl og enkelte av

* Videreført virksomhet er korrigert for kjøpte og solgte virksomheter, valutakursendringer og poster av engangskarakter. Ny virksomhet i 1998 er lagt inn i 1997 tallene for tilsvarende periode, mens solgt virksomhet er trukket ut i både 1997 og 1998.


Procordia Foods` produktgrupper redusert. Markedsposisjonene for Orklas merkevarer i Norge er, med unntak for brus, stort sett opprettholdt. I Øst-Europa vokste ølmarkedene også i 2. tertial.

Merkevareområdets resultat:
· Orkla Foods reduserte driftsresultatet med 14% til 331 mill. kroner. I 2. tertial isolert er resultatsvekkelsen 7% sammenlignet med i fjor. Hovedårsakene til resultatnedgangen er redusert salg i Procordia Food, økte råvarekostnader i Stabburet og høye etablerings-kostnader i Polen. Flere av divisjonene har iverksatt kostnadsreduserende tiltak. Procordia Food og Abba Seafood har i løpet av 2. tertial varslet om oppsigelse av totalt 120 personer. Effekten av disse tiltakene vil komme gradvis utover året og inn i 1999.
· Orkla Drikkevarers driftsresultat på 465 mill. kroner viser betydelig resultatsvekkelse i Norden, men stor fremgang i BBH. Endringene i Coca-Cola-produksjonen både i Norge og Sverige, kaldt sommervær i Norden og høye ølavgifter har samlet bidradd til at resultatet fra den nordiske virksomheten er redusert med 371 mill. kroner til 74 mill. kroner. Ølmarkedet har falt med 6% i Norge og 7% i Sverige. Markedsandelen er økt i Norge, men redusert i Sverige. I Norge er markedsandelen for egne brusmerker redusert, mens den er økt i Sverige. Driftsresultatet for vår 50%-andel i BBH steg med 215 mill. kroner til 512 mill. kroner. Omsatt volum for hele BBH økte med 48% til 621 mill liter. En vesentlig svekket kurs for russisk og ukrainsk valuta vil redusere verdien av BBHs fremtidige resultat omregnet til vestlig valuta. Ikke ubetydelige råvarekostnader i utenlandsk valuta vil presse marginene. Fremtidige prisøkninger vil delvis motvirke disse forhold.
· Orkla Brands reduserte driftsresultatet med 3% til 270 mill. kroner, men i 2. tertial var resultatet på nivå med fjorårets. Lønnsomheten for Kjeks er ikke tilfredsstillende. Reklameinvesteringer og faste kostnader var noe høyere enn for samme periode i fjor. Sistnevnte skyldes delvis planlagt styrking av enkelte virksomhetsområder. Markedsandelene er med enkelte unntak stabile.
· Orkla Media reduserte driftsresultatet for videreført virksomhet med 13% til 91 mill. kroner. Hovedgrunnen er økte lønnskostnader i Dagspresse Norge. Det er iverksatt tiltak med sikte på å redusere bemanningskostnadene i området. Full produksjon ved det nye trykkeriet i Vestfold er forsinket og forventede gevinster kommer derfor noe senere enn planlagt.

Kjemiområdets driftsresultat økte med 39% til 311 mill. kroner. Fremgangen skyldes bedret produksjon og økt salg av finkjemikalier og spesialcellulose, bedret produktmiks samt en gunstig utvikling i sentrale valutaer, spesielt dollar. Innkjøringen av anlegget for nye høyforedlede celluloseprodukter går fremover, men det gjenstår fortsatt å få opp produktiviteten på enkelte kvaliteter. Prisene på spesialcellulose var på samme nivå som i fjor. Resultatene for spiseoljer er på nivå med ifjor.

Finansielle investeringer Verdien av alle selskap notert på Oslo Børs falt med 22,6% pr. 2. tertial, mens verdien på Orklas aksjeportefølje falt med 8,9%. Investeringsvirksomheten bidro med 1.153 mill. kroner av konsernets totale resultat før skatt på 1.886 mill. kroner. Den 31.8.1998 var markeds-verdien på aksjeporteføljen 12,7 mrd. kroner. Av dette var 3,8 mrd. kroner urealiserte gevinster.

Kapitalforhold Konsernets netto rentebærende gjeld var 15,1 mrd. kroner pr. 31.8.1998. Av totalbalansen på 38,7 mrd. kroner er bokført egenkapitalandel 34,4%. Inkluderes de urealiserte aksjegevinstene før skatt, stiger egenkapitalandelen til 40,2%. Andelen rentebærende gjeld med flytende rente er redusert til 51%, og under 20% av den rentebærende gjeld har kortsiktig norsk rente. Gjennomsnittlig lånerente var ca. 5,6%.

Utsikter Styret i Orkla forventer fortsatt sterk konkurranse i de nordiske dagligvaremarkedene. Orkla vil ytterligere forsterke tiltak og aktiviteter rettet mot kostnadseffektivisering, produktutvikling og merkevarebygging. Utviklingen i Russland og Ukraina er foreløpig uklar både når det gjelder markedsmessige og økonomiske ramme-betingelser. På kort sikt må det forventes betydelig svakere resultater i BBH. Med moderne bryggerier og markedslederskap vurderes den langsiktige konkurranseposisjonen å være god. For Orklas kjemivirksomhet vil den økonomiske krisen i Asia ha en negativ effekt. Finansmarkedene må fortsatt forventes å være preget av nervøsitet, særlig som følge av usikkerhet om den økonomiske utviklingen i Øst-Europa, Asia og Latin-Amerika.


Ref.: Telefon Fax
Lisbeth Lindberg Informasjonsdirektør 22 54 44 23
Astrid Løken Øyehaug Investor Relations 22 54 44 25
Bjørn Erik Næss Økonomidirektør 22 54 44 19
Harald Ullevoldsæter Ass. direktør 22 54 44 20
Sentralbord 22 54 40 00 22 54 44 90


Full pressemelding inklusive tabeller er klar for nedlasting på http://www.huginonline.no/ORK/DR/ork98t2pm_no.pdf