Ad. Finn Jebsens "sluttpakke"

27.01.2005: I DN 26.01.05 er overskriften at Finn Jebsen "Går av med 110 mill.". På dette grunnlag vil Orkla presisere følgende:

Finn Jebsen og hans famile eier knapt 250.000 aksjer i Orkla. Disse er kjøpt over tid for egne midler og har intet med hans "sluttpakke" å gjøre. I DNs oppsett utgjør verdien av disse aksjene godt og vel 44 mill. kr.
 
Når det gjelder forhold som har med Jebsens ansettelse i Orkla å gjøre, er disse redegjort for i Orklas årsberetninger, og det er ikke kommet inn noen nye elementer når han nå slutter.
 
Jebsen har i dag en fast årslønn på knapt 3,6 mill. Han har en oppsigelsestid på 6 måneder, og får utover det en etterlønn på 1,5 år. Man kan derfor godt si at hans "fallskjerm" er på knapt 5,4 mill. Hvis han tar fast arbeid i etterlønnsperioden vil for øvrig 75 prosent av slik inntekt fratrekkes i etterlønnen.
 
Jebsen har en pensjonsordning hvor han ville fått 66 prosent av fastlønn i pensjon fra oppnådd pensjonsalder 62 år. Jebsen har imidlertid ikke full opptjeningstid og i praksis vil derfor pensjonen, fra fylte 62 år, bli knapt 60 prosent av fast sluttlønn, inklusive ytelser fra Folketrygden.
 
Fra utløpet av etterlønnsperioden, hvor han vil være knapt 57 år, og frem til pensjonsalder på 62 år, vil Jebsen ikke motta noen lønns- eller pensjonsytelser fra Orkla.
 
Som redegjort for i Orklas årsberetninger, er Jebsen utover fastlønn også blitt tildelt såkalte kontantbonuser (syntetiske opsjoner) og opsjoner. Gjennom disse vil han oppnå utbetalinger hvis Orklas aksjekurs utvikler seg positivt. Disse kontantbonuser/opsjoner er tilknyttet i alt 400.000 Orkla-aksjer, og er tildelt på forskjellige tidspunkter til noe over da gjeldende markedskurs. Jebsen har avtalefestet rett til å beholde disse ordningene også hvis styret ber ham fratre.
 
På det tidspunkt styret ba Jebsen om å fratre, hadde bonus/opsjonsordningene en verdi på knapt 33 mill. som følge av meget god kursutvikling i den tid de har eksistert. Den endelige verdi vil avhenge av aksjekursens utvikling fremover, og vil for øvrig være gjenstand for vanlig inntektsbeskatning.