Åpner for samarbeidsløsninger eller salg av Orkla Media

17.02.2006: Styret i Orkla ASA har i dag behandlet strategien for Orkla Media. Styret har besluttet å åpne for samarbeidsløsninger eller salg av hele eller deler av Orkla Medias virksomhet i form av en åpen og strukturert prosess. Interesserte aktører vil bli invitert til å levere tilbud.

Orkla Medias sterke posisjoner innen printmedia danner en god plattform for videre utvikling mot deler av mediemarkedet der veksten er sterkere. På denne bakgrunn ble det i høst startet et arbeid med å se på strukturelle muligheter som kan være verdiskapende og styrke medievirksomhetens fremtidige posisjoner. Ulike alternativer er analysert og vurdert, herunder videre utvikling i egen regi, ulike former for partnerskap, og helt eller delvis salg av Orkla Media.
 
Orkla Media har skapt betydelige verdier gjennom over 20 år, og styret er i sine vurderinger opptatt av å finne løsninger som sikrer medievirksomheten en sterk posisjon også i det fremtidige medielandskapet.
 
Prosjektet går nå over i en fase der tilbud fra enkeltaktører vil bli konkret vurdert opp mot en videre satsing i Orkla-regi. Styret har bedt om at det utarbeides et informasjons-memorandum, som vil bli gjort tilgjengelig for aktuelle aktører innen utløpet av mars. Deutsche Bank er engasjert som finansiell rådgiver.
 
Styret vurderer at dynamikken i mediesektoren tilsier et behov for å finne nye strukturelle løsninger som styrker Orkla Medias konkurransekraft, og gir større innpass i vekstsegmenter. Orkla har kommet til at dette alternativt kan oppnås gjennom å søke samarbeidsløsninger på eiersiden. Orkla kan også være åpen for å selge seg helt eller delvis ut, dersom dette viser seg å være den beste løsningen
 
- Vi vil i vår videre behandling av alternativene legge vekt på tre kriterier, sier konsernsjef Dag J. Opedal. - Vi vil være opptatt av hva interesserte aktører kan fremby av planer for videre industriell utvikling av Orkla Media. Dernest vil vi se på hvilke bidrag de kan gi til verdiskapning for Orklas aksjonærer. Det tredje vi vil vektlegge er at Orkla Media også i fremtiden skal ha eiere som bygger videre på selskapets publisistiske verdier, sier Opedal.
 
I den videre prosessen vil løsninger bli vurdert som omfatter Orkla Media som helhet, men også alternativer som kan være formålstjenlig for hver enkelt hovedvirksomhet.