Årlig oversikt 2007

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig
oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. Verdipapirhandelsloven § 5-11.
 
Vedlagt følger en årlig oversikt for Orkla ASA for 2007.
 
 
 
Orkla ASA,
Oslo 7. januar 2008
 
Kontakt:
Orkla Investor Relations
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +472254 4455